LISTSERV mailing list manager LISTSERV 16.5

Help for AUXLANG Archives


AUXLANG Archives

AUXLANG Archives


AUXLANG@LISTSERV.BROWN.EDU


View:

Message:

[

First

|

Previous

|

Next

|

Last

]

By Topic:

[

First

|

Previous

|

Next

|

Last

]

By Author:

[

First

|

Previous

|

Next

|

Last

]

Font:

Proportional Font

LISTSERV Archives

LISTSERV Archives

AUXLANG Home

AUXLANG Home

AUXLANG  August 2003, Week 5

AUXLANG August 2003, Week 5

Subject:

Re: Zulu

From:

Jacques Dehée <[log in to unmask]>

Reply-To:

International Auxiliary Languages <[log in to unmask]>

Date:

Sun, 31 Aug 2003 02:42:24 -0400

Content-Type:

text/plain

Parts/Attachments:

Parts/Attachments

text/plain (1095 lines)

(following)
$01851:-mpofu
$01852:-mhlophe
$01853:-liphuzi/-lithanga
#01854:izimo nolayini
$01855:indingilizi
$01856:igobela
$01857:umsebe
$01858:umjikelezo
$01859:idayimetha
$01860:iphakathi
$01861:isigaba
$01862:ikhoni
$01863:ikhubu
$01864:insonge
$01865:isilinda
$01866:isiyingelezi esingumhube,iovali
$01867:imigqa elinganisene
$01868:umugqa othi thwi
$01869:iphiramidi
$01870:unxande
$01871:imbulunga
$01872:into ethandelayo, isipirali
$01873:isikwele
$01874:icala
$01875:umxande
$01876:umugqa oqondile
$01877:umxantathu
#01888:izindawo
$01889:-ekhohlo
$01891: phakathi
$01890:-esokudla
$01892: phezulu
$01895: ngaphakathi
$01893: phansi
$01915: ngokulinganisene
$01894:-ephakathi
$01914:phakathi kwa-
$01896:phezu kwa-
$01897:phansi kwa-
$01898:phezu kwa-
$01899:ngaphansi
$01900:phambili
$01901:emva kwa-
$01902:ngasezansi
$01903:phezulu
$01913:kusukela
$01904:lapha
$01905:khona
$01907:phakathi
$01906:phandle
$01908:phakathi kwa-
$01910:emva kwa-
$01909:phambi kwa-
$01912:phesheya
$01916:ukuya phakathi
$01917:ukusuka
#01918:imicabango ephambene
$01919:-khulu
$01920:-ncane
$01921:-de
$01922:-fushane
$01923:-khuluphele
$01924:-lula
$01925:-shisayo
$01926:-bandayo
$01927:-khanyayo
$01928:-mnyama
$01929:-mtoti
$01930:-munyu
$01931:-hle
$01932:-bi
$01933:-vuliwe
$01934:-valiwe
$01935:-de
$01936:-fuphi
$01937:-hle
$01938:-bi
$01939:-hlakaniphile
$01940:-yisithutha
$01941:-sha
$01942:-dala
$01943:-lula
$01944:-nzima
$01945:okunye
$01946:lutho
$01947:-dulile
$01948:-shiphile
$01949:-manzi
$01950:-omile
$01951:ukuma
$01952:ukuhlala
$01953:ukukhala
$01954:ukuhleka
$01955:-sheshayo
$01956:-dondayo
$01957:-gcwele
$01958:-ngenalutho
$01959:idolobha
$01960:izwe langaphandle
$01961:-lungile
$01962:-ngalungile
$01963:-banzi
$01964:-mcingo
$01965:-hlanzekile
$01966:-ngcolile
$01967:-philile
$01968:-gulayo
$01969:-namandla
$01970:-ngenamandla
$01971:-nothile
$01972:-mpofu
$01973:-nomsindo
$01974:-thulile
$01975:-bukhali
$01976:-buthundu
$01977:-qondile
$01978:-gobile
$01979:-ngajulile
$01980:-julile
$01981:-magudlugudlu
$01982:-phucukile
$01983:-lungisiwe
$01984:-ngalungisiwe
$01985:-ligobongo
$01986:-hlangene phakathi
#01987:izisindo, izilinganiso,izibalo
$01988:isikalo
$01989:amaphawundi
$01990:amakhilogramu
$01991:amaawunsi
$01992:amagramu
$01993:amayintshi
$01994:amasentimitha
$01995:amayadi
$01996:amafidi
$01997:amamitha
$01998:amamayela
$01999:amakhilomitha
$02000:irula
$02001:ithephu
$02002:uthi lokulinganisa ubude
$02003:ithimomitha
$02004:ibharomitha
#02035:imali yamazwe angaphandle
$02036:imali
$02037:imali yephepha
$02038:ohlweza
$02039:ushintshi
#02040:iqhezu
$02041:inxenye kwamashumi amathathu nambili
$02042:inxenye kweshumi nesithupha
$02043:inxenye kwesishiyagalombili
$02044:inxenye kwesine
$02045:inxenye kwesithathu
$02046:inxenye kwesibili
$02047:izinxenye ezimbili kwezine
#02048:amagama oqobo izibalo, izibalo
$02049:ize
$02050:kunye
$02051:kubili
$02052:kuthathu
$02053:kune
$02054:isihlanu
$02055:isithupha
$02056:isikhombisa
$02057:isishiyagalombili
$02058:isishiyagalolunye/ithoba
$02059:ishumi
$02060:amashumi amabili
$02061:amashumi amathathu
$02062:amashumi amane
$02063:amashumi amahlanu
$02064:amashumi ayisithupha
$02065:amashumi ayisikhombisa
$02066:amashumi ayisishiyagalombili
$02067:amashumi ayisishiyagalolunye /amashumi ayithoba
$02068:ikhulu
$02069:ikhulu nanye
$02070:inkulungwane
$02071:izinkulungwane eziyishumi
$02072:izinkulungwane eziyikhulu
$02073:isigidi
$02074:izigidi eziyinkulungwane
$02075:iphesenti
$02076:icashazi
$02077:kwelekwe ku-
$02078:kuhlanganiswe na-
$02079:kususwe
$02080:izikhathi
$02081:kuhlukaniswe nga-
$02082:kulingana
#02083:amanombolo okubala
$02084:-okuqala
$02085:-esibili
$02086:-esithathu
$02087:-esine
$02088:-esihlanu
$02089:-esithupha
$02090:-esikhombisa
$02091:-esishiyagalombili
$02092:-esishiyagalolunye
$02093:-eshumi
#02094:isikhathi
$02096:uthi lwamahola
$02097:uthi lwemizuzu
$02098:uthi lwemizuzwana
$02095:ubuso bewashi
$02101:iwashi
$02099:iwashi elizihambisayo
$02100:iwashi eliwayindwayo
$02102:ihola
$02103:umzuzu
$02104:isekeni
$02105:phakathi kwamabili
$02106:imini
$02107:kuphase uthwalofu ngeshumi
$02108:uwani
$02109:kuphase uthuvu ngekwata
$02110:kuphase uthiliyi
$02111:kukwatele ufayifi
$02112:kusilele usikisi ngesihlanu
#02113:izikhathi zomhla
$02114:isikhathi sasekuseni/ekuseni
$02115:imini
$02116:kusihlwa/ntambama
$02117:ubusuku
#02118:ikhalenda
$02119:iminyaka eyikhulu
$02120:unyaka
$02121:inyanga
$02142:usuku
$02122:ujanuwari
$02123:ufebruwari
$02124:umatshi
$02125:uaprili
$02126:umeyi
$02127:ujuni
$02128:ujulayi
$02129:uagosti /uNtulikazi
$02130:useptemba
$02131:uoktoba /uMfumfu
$02132:unovemba
$02133:udesemba
$02135:umsombuluko
$02136:ulwesibili
$02137:ulwesithathu
$02138:ulwesine
$02139:ulwesihlanu
$02140:umgqibelo
$02141:isonto
$02134:iviki
$03185:impelasonto
@02143:ukuzilungisela impilo
#02144:isikole
$02145:isikole sezingane ezincane
$02146:isiqole sabaqalayo
$02147:isekondali
$02148:iyunivesiti
$02149:imfundo sabanesiqu saseyunivesiti
#02179:izinto ezifundwayo /izifundo
$03186:ezemithi yemvelo, ikhemistri
$02181:imatematiksi
$02182:isayensi yesinto zemvelo
$02183:isayensi eliphatha impilo
$02180:isayensi
$02184:ilaborathri
$02185:umlando
$02186:izifundo ngamazwe, ijiografiya
$02187:imibhalo
@02188:imisebenzi, indawo yomsebenzi, izinto esisebenza ngazo
#02189:umdwebi
$02189:umdwebi, umapendane
$02190:indawo yokudweba
$02196:umdwebo, umfanekiso
$02194:indwangu okudwetshelwa kuyo
$02191:iyizeli
$02192:amabhlashi okupenda
$02193:upende
$02195:into yokuphatha opende
#02197:umbhaki
$02197:umbhaki
$02198:ibhikawozi
$02199:uhovini
$02200:ifosholwana
$02201:ufulawa
$02202:into yokucabaza inhlama kafulawa
$02203:ipani lokubhaka
#02204:isisebenzi sasebhange
$02204:isisebenzi sasebhange
$02205:ibhange
$02206:iwindi lommukeli wemali
$02207:ikawunta
$02208:isisefo
$02209:ifomu lokubeka imali
$02210:isheke
$02211:imali, ukheshe
#02212:umgundi wezinwele zamadoda
$02213:indawo yokugunda izinwele
$02214:isitulo somgundi
$02212:umgundi wezinwele
$02215:isigedla sokugunda izinwele
$02217:ireza
$02216:ikamu
#02218:usilaha
$02218:usilaha
$02219:isilaha
$02221:ummese wokusika inyama
$02223:umshini wokulola immese
$02220:ikawunta
$02224:ifriji
$02222:isaha
#02225:umbazi wamapulangwe
$02226:indawo yokubaza
$02227:imbazo/ihloka
$02228:ijombolo
$02230:insimbi yokuphendula ibhola
$02225:umbazi
$02229:ibhawodi, ibholithi
$02231:ishizolo
$02232:ibhola likagesi
$02233:isaha likagesi
$02234:ucingo lokuxhumelela
$02235:isigudlo, ifayili
$02236:irula eligoqwayo
$02237:isaha lokusika insimbi
$02239:isando
$02240:iphini lesando
$02238:isando
$02241:ibhola lesandla
$02242:imbazwana
$02243:isando lokhuni
$02258:isipanela
$02245:isipikili
$02246:inathi
$02247:isiphalo, ipuleni
$02248:udlawana
$02249:idlawana elimcingo
$02250:isendiphepha
$02251:isaha
$02254:amazinyo esikulufu
$02252:isikulufu
$02253:isikuludilayiva
$02255:ivayisi, isibambo
$02256:iwasha
$02257:ipulangwe
$02244:ubhobhojane-spanela
#02264:umlungiseleli
$02264:umlungiseleli
$02267:izinxenye zekhompyutha
$02265:izinto zokulungisela uhlelo
$02266:uhlelo, iprogramu
$02269:isilungisi, iprosesa
$02271:isidonsadiski
$02272:amathayiphi  wokuqhufaza ngeminwe
$02273:isihenqo
$02276:isidonsadiski iCD-ROM
$02278:iprintha lematriksi
$02279:iprintha lelazari
$03181:igundane
$02268:ikhompyutha
$02270:umshini ozikhumbuzayo
$02275:idiski elukhuni
$02274:idiskethi
$02277:iSD-ROMdiski
$02280:imodemu
#02281:umdansi webhale
$02281:umdansi webhale
$02285:isibuko
$02282:isikole sokufundela umdanso
$02283:isibambelelo sokusiza abafundayo
$02284:isibambelelo sokusiza abafundayo imidanso yebhale
#02286:umkhandi kagesi
$02286:umkhandi kagesi
$02287:ifyuzi
$02288:isikalo sikagesi
$02289:into yokuhlola amandla kagesi
$02290:ummese wokuphuca ucingo lukagesi
#02291:uinjiniya
$02291:uinjiniya
$02292:itafula lokudweba
$02294:isifanekiso sento ezokwakhiwa
$02293:ithisikwele
#02295:umlimi
$02295:umlimi
$02296:ipulazi
$02297:ugandaganda
$02298:ingobo
$02299:isayilo
$02300:umshini wokuvuna
$02301:utshani obomile sebusikiwe
$02302:umanyolo
#02303:umcishi imililo
$02303:umcishi imililo
$02310:umusi
$02309:umlilo
$02305:umshini wokucisha umlilo
$02306:isikhwelo, iladi
$02308:umlomo wombobo
$02307:ithumbu lokunisela
$02304:indawo yemishini yokucisha umlilo
$02311:isicishamlilo
$02312:iladi elingaphandle kwendlu
#02313:umdobi
$02313:umdobi
$02314:isikhebu sokudoba
$02315:inetha
$02317:isipolo
$02316:uthi lokudoba
#02318:uweta wasendizeni
$02318:uweta wasendizeni
$02319:indiza, ibhanoyi
$02320:ikhishini elisendizeni
$02321:isikhwama sabahamba ngendiza
$02322:ithileyi
#02323:isisebenzi sasegaraji likaphethiloli
$02323:isisebenzi sasegaraji likaphethiloli
$02326:iphampu likaphethiloli
$02327:umlomo wombobo wephampu
$02328:ithumbu lephampu
$02324:igaraji likaphethiloli
$02325:iphampu lomoya
#02329:isisebenzi sasengadini
$02329:isisebenzi sasengadini
$02330:ingadi
$02331:ingadi yezimbali/yamaluba
$02332:uthango lwezihlahla
$02333:izixhawu
#02334:umthengisi wezinhlobonhlobo zokudla
$02334:umthengisi wezinhlobonhlobo zokudla
$02335:isitolo sokudla
$02336:inqodlana sasesitolo, ithiloli
$02337:indawo yokuhlolwa esitolo
$02338:ibhokisi lamakhaza lokugcina ukudla
$02339:amashalufu
#02340:umcwali wamakhosikazi
$02340:umcwali wamakhosikazi
$02341:indawo yokulungisa izinwele zamakhosikazi
$02342:umshini yokomisa izinwele
#02351:ummleli/igqwetha nejaji
$02351:ummeli nejaji
$02352:inkantolo
$02353:ibandla labasizi bejaji
$02354:umfakazi
$02355:indawo  yomfakazi enkantolo
$02357:ummangalelwa
$02358:ummeli
$02359:ummangaleli
$02360:isembatho sikajaji
$02361:isando esiphathwa ngujaji
$02362:umlobi ngeshothende
#02363:umgcinimabhuku
$02363:umgcinimabhuku
$02364:umtaphu wamabhuku
$02366:ikhathalogi
$02365:ishalufu lamabhuku
#02371:umuntu oletha iposi
$02371:umuntu oletha iposi
$02372:ihhovisi leposi
$02373:imoto yeposi
$02374:incwadi
$02375:isitembu
$02376:iphakethe
$02377:intambo
$02378:ilebula
$02379:imvilophu
$02380:ichopho
$02381:ikheli
$02382:ikheli lomthumeli
$02383:isinyathelo saseposini
$02384:ithelegramu
$02385:iposikhadi
#02386:umlungisi wezimoto
$02386:umlungisi wezimoto
$02387:umkhando, indawo yokulungisa izimoto
$02388:ujeke
$02389:into yokutoboza insimbi ngomlilo
$02391:umshini wokuphakamisa imoto
$02390:isipanela samasondo
$02392:ithumbu lomoya
#02393:umdlali womnyuziki, umdlali wengoma
$02393:umdlali womnyuziki, wengoma
$02394:iokhestra lesimfoni
$02395:ibhendi lokudlala ingoma yeroki
$02396:ibhendi lengoma yamasosha
$02397:ibhendi elidlala emdansweni
#01391:unesi/umongikazi
$01391:unesi /umongikazi
$02399:isibhedlela
$02400:isikhundla sawonesi
$02401:ifayili lesiguli
#02402:umthathazithombe
$02402:umthathazithome
$02404:ilense
$02403:ikamera
$02405:inekethivu
$02406:isithombe, ifotho
$02407:ifilimu lekamera
$02408:umfanekiso okhanyayo
$02409:umshini ophonsayo imifanekiso
#02410:umshayeli wendizamshina
$02413:uthi lokukhuza indizamshina
$02412:indawo ehlala umshayeli wendizamshina
$02414:isikalo sobude bokuphakama
$02415:umkhathizwe wokuzenzela
$02411:indizamshina
$02410:umshayeli wendizamshina
#02416:umphulambi
$02416:umphulambi
$02417:umshini wokwenza amazinyo esikulubu
$02419:indawo yokuhlangana engumxande
$02420:indawo yokuhlangano yezinto ezintathu
#02421:iphoyisa
$02421:iphoyisa
$02422:isiteshi samaphoyisa
$02423:ijele
$02424:umgadi
$02425:isibhoshwa
$02426:ikamelwana lesibhoshwa
$02427:izinsimbi zasejele
#02428:usombusazwe
$02428:usombusazwe
$02429:iKapitoli
$02430:ibandla elikhipha imithetho
$02431:ukhetho
#02432:umfundisi
$02432:umfundisi
$02433:isonto
$02434:ialtare
$02435:ibhuku lemithandazo
$02436:ibhokisi lokushumayela
#02437:intatheli yephephandaba
$02437:intatheli yephephandaba
$02438:ihofisi yephephandaba
$02439:iphephandaba
$02441:igama lephepha
$02442:isihloko sodaba ephepheni
$02440:ikhasi eliphambili
#02443:umfuleli
$02443:umfuleli
$02444:uphahla
$02445:uthayili
$02446:ucwecwe lokhuni lokufulela
$02447:imijibe, amaraftu
#02448:itilosi
$02448:itilosi
$02451:ikhala lomkhumbi
$02453:umuva womkhumbi
$02449:umkhumbi
$02450:isankora
$02454:uhlangothi lomkhumbi lwesobunxele
$02455:uhlanothi lwesokudla
$02452:indawo engemuva enkunjini
#02456:abasizi basesitolo
$02456:abasizi basesitolo
$02457:umsizi wasesitolo
$02458:umsizi wasesitolo owesifazane
$02459:isitolo
#02460:isazi sesayensi
$02460:isazi sesayensi
$02461:ilaborathri
$02462:ingilazana yokuhlola
$02463:isibonakhulu
$02464:iphayiphi elikhipha ilangabi
$02465:umshini wokuzitshinga
#02466:umbhali, unobala
$02466:umbhali, unobala
$02467:ihhovisi
$02468:umshinyana wokubala
$02469:itafula
$02470:into yokusula okubhalwe
$02471:ibhokisi lamafayili
$02472:isikhwezo samafayili
$02473:into yokubhobhoza iphepha
$02474:izincwadi ezizayo ehhovisi
$02475:ibhukwana lokuqaphela
$02476:izincwadi eziphumayo ehhovisi
$02477:iphepha
$02478:amakhiliphi
$02479:ipeni
$02480:ipenseli
$02481:isitsha esiphatha amapenseli
$02482:umshini wezeroksi
$02483:into yokusula
$02484:izinto zokulungisa hlelo
$02485:isipikili esiyingungu
$02486:isitepula
$02488:iselothephu
$02487:into yokusebenzisa iselathephu
$02489:uthelefoni
$02490:iresiva likathelefoni
$02491:ucingo lukathelefoni
$02492:izinto ezisekela iresiva
$02493:umshini wokuloba
$02494:ubhokisi lamaphepha angasenamsebenzi
#02495:isosha
$02495:isosha
$02496:ikamu lamasosha
$02497:iyunifomu
$02498:isibhamu
$02500:inhlamvu
$02499:ivolovolo
$02501:isigqoko esivikelayo
$02502:amabhuthi amasosha
#02503:umninisitolo
$02503:umninisitolo
$02504:isitolo
$02505:umshini wokuloba imali engenayo esitolo
$02506:itafula lasesitolo
$02507:ifasitela lasesitolo
#02508:umshayeli wetakisi
$02508:umshayeli wetakisi
$02509:itakisi
$02510:iwashi elikala ibanga, isikalo sebanga
#02534:uweta
$02537:uweta
$02535:irestoranti, indawo yokudlela
$02536:uweta omkhulu
$02538:uweta wesifazane
$02539:imenyu, uqwembe olunohla lokudla
$02542:isikwelethu
$02540:uqwembe olunohla lwamawayini
$02541:umamukeli wemali
@02543:izinto zokuthutha
#02544:imoto
$02545:imoto engaphendulwa
$02546:imoto yokuhamba emaphandleni
$02547:isideni
$02548:isisheshiso
$02549:ucingo lomsakazo
$02550:ibheteri
$02551:ibhuleki
$02552:ibhampa
$02553:umsakazo
$02554:iklatshi
$02555:isihloko sesilinda
$02556:idashibodi
$02557:isikwabelo sokudumisa injini
$02558:umnyango
$02559:ibhuleki lesandla
$02560:injini
$02561:umbhobho okhipha intuthu
$02562:isidutshwa
$02563:amalambu enkungu
$02564:isikalo sikaphethiloli
$02565:isivalo setangi likaphethiloli
$02566:uthi lokushintsha amagiya
$02567:igirili
$02568:ilambu eliphambili
$02569:isizibekelo
$02570:ihoni
$02571:isivalo sehabhu lesonto
$02572:into yokudumisa injini
$02573:inambapuleti
$02574:isipholisi, iradiyetha
$02576:isibuko sasemuva
$02577:ibhande lokuvikela
$02578:isihlalo
$02579:ipulagi sezinhlanzi
$02580:isikalo sejubane, isivinini
$02581:isondo lokuqondisa
$02582:ilambu elisemuva
$02583:isiqophamazwi
$02584:ithaya
$02585:indawo yemithwalo
$02586:isikhombisa sokuphendula
$02587:isondo
$02588:ifasitele eliphambili, isiphephelo somoya
$02589:izinto zokusula amanzi efasiteleni
#02590:izinto ezinye zokuthutha
$02591:ibhasi
$02592:isitimela
$02593:ikhanda lesitimela
$02594:inqola yokuthwala abantu
$02596:amahlibhisi
$02597:into yokushintsha isipolo
$02595:umgwaqo wesitimela
$02598:isiginali, irobothi
$02599:inqola yokuthwala izimpahla
$02604:indawo yokusukela
$02605:isiteshi samabhanoyi
$02600:isikhumulo sezindiza
$02602:indawo yokukhuza izindiza eshashalazini
$02603:indawo yokuhlola amathikithi
$02601:indawo yokwamukela izimpahla
$02608:udlame lwendiza
$02609:injini yejeti
$02610:indawo yesekugcineni, umsila
$02606:indiza, ibhanoyi
$02607:iphiko
$02611:iloli
$02612:ugandaganda, ilori lokudonsa
$02613:ilori lepikapu
$02614:ilori elinetangi
$02616:ikhala lomkhumbi
$02617:umuva womkhumbi
$02619:ifanela
$02615:umkhumbi
$02618:indeki yomkhumbi
$02621:isigwedlo
$02622:into yokubambelela isigwedlo
$02620:isikebhe sokugwedla
@02623:indlela esizijabulisa ngayo
#02624:imidlalo
$02625:umdlalo
$03187:ilori lokudlala
$02627:umfanekiso wesosha lokudlala
$02628:indlwana yokudlala
$02629:ihhashi eliwuntenga
$02630:ibhayisikili elimasondo-mathathu
$02626:izilibaziso zezingane
$02631:inqolwana yodoli
$02632:inyoni yephepha
$02633:imotwana yokujaha
$02634:imibhuku yokwakha
$02635:ugandaganda omncane odonsayo
$02636:ibhola
$02637:umjikelo
$02638:uhlobo lomjikelo,
$02640:umdlalo wabantwana
$02641:umdlalo wokuxoxoma
$02639:umdlalo esihlabathini
#02642:izinsimbi zomnyuziki ezinezinsinga
$02643:ivayolini
$02644:uhlobo lwevayolini
$02645:itshelo
$02646:indondela
$02647:ukatali, isiginci
$02648:ukatali kagesi
$02649:uhlobo lohabhu
$02650:ibalalaika
$02651:imandolini
$02652:uhabhu
$02653:ibanjo
#02654:izinsimbi zomnyuziki ezifuthwayo
$02655:ituba
$02656:uhlobo lomtshingo
$02657:icilongo
$02658:isaksofoni
$02659:iklarinethi
$02660:ibasuni
$02661:icilongo lamangisi
$02662:icilongo lamafulentshi
$02663:uhlobo lwecilongo
$02664:ihobo
$02665:ifluti
$02666:imitshingo yeziKotshi
#02667:izinsimbi zokushaya
$02670:izigubhu
$02668:amadilamu
$02669:uhlobo lwedilamu
$02672:amapuleti ethusi
$02671:amabongo
#02673:izinsimbi ezifana nepiyano
$02674:upiyano
$02676:amazinyo opiyano
$02675:isimo samazinyo opiyano
$02677:uhlobo lopiyano omdala
$02678:isihlanganisi seelektroniki
$02679:iogani, ugubhu
$02681:iharmonika
$02680:inkonsitini
#02682:ukunitha
$02683:amanalithi yokunitha
$02684:umfanekiso
$02685:uvolo
#02686:ukuphumula
$02687:isitulo sokulala lubule
$02688:inethi eliwumbhede ophanyekiwe
$02689:isitulo esihlalisakahle
#02690:ukufunda
$02691:ibhuku, incwadi
$02692:ikhava
$02693:imhlane yekhava
$02694:ikhasi
$02696:umusho
$02697:igama
$02695:isigaba, isahlukwana
$02706:isaziso
$02699:ibhuku elinekhava elukhuni
$02701:iphephabhuku elinezindaba
$02702:iphephabhuku lamafashini
$02700:iphephabhuku
$02704:isihloko sodaba
$02705:uhlu, ikhasi
$02703:iphephandaba
$02698:ibhuku elinekhava lephepha
$02707:imifanekiso ehlekisayo
#02714:ukubuka itelevishini
$02715:umgudu weTV
$02716:uhlelo weTV
#02717:ukuya ebhayisikobho
$02721:isihlalo
$02718:indlela ephakathi kwezinhlalo
$02719:indlu yebhayisikobho
$02720:isinenqo, isikrini
$02722:umshini wokudlalisa ifilimu
#02723:ukuya etiyetha
$02724:umdlali wesiteji
$02725:umdlali owesifazane
$02726:ababukeli
$02727:uvulanda ophezulu, ibhalikoni
$02728:iqembu labadansi etiyetha
$02729:ikhethini
$02730:indawo yokuhlala etiyetha
$02731:indawo yeokhestra
$02732:imifanekiso elengisayo emuva kwabadlali
$02733:imifanekiso elengisayo...
$02734:ukukhanya okuqondiswa esiteji
$02735:isiteji
$02736:umngenisi
$02737:indawo emuva kwesiteji
#02738:amaholide
$02739:umphongolo
$02740:isuthikesi
$02741:umthwalo
$02742:ithikithi
$02743:umthwali
$02744:ihotela
$02745:ikamelo lokuhlala
$02748:ilifti
$02746:itafula lokubhaliswa kwamagama
$02747:umabhalane owamukela izivakashi
$02749:ikamu lokuhlala
$02750:umlilo, udwadwa
$02751:indawo yokumisa ikamu
$02752:isitofu esiphathekayo
$02753:isitafu sokubeka phansi
$02754:isaka lokulala phakathi kwalo
$02755:itende
$02756:ukuhamba ngezinyawo
$02757:ujosaka
$02758:usebe lolwandle
$02759:isihlabathi
$02760:amadlambi ogwini lolwandle
#02796:ibasketboli
$02798:ibhola
$02799:inethe elilengayo
$02797:ibhodi elisemuva
#02800:amabholi
$02802:indawo yokudlala amabholi
$02801:ibholi
#02803:isibhakela
$02805:igilavu lesibhakela
$02806:urefiri
$02804:umshayi wesibhakela
$02808:izintambo ezizungezayo
$02807:inkundla yesibhakela
#02809:itshesi
$02810:umbhishobhi
$02815:unayithi
$02812:ikastili, inqaba
$02816:iphono
$02813:izinto zokudlala itshesi
$02811:ibhodi lokudlala
$02814:inkosi
$02817:indlovukazi
#02818: ukudoba
$02823:ihuku
$02819:ukudla kodobo, ibheyithi
$02824:udobo, usipha
$02825:isizikiso
$02822:isonjwana
$02821:uthi lokudoba
$02820:umdobi
$02826:isihlenga
$02827:inethi lokubamba izinhlanzi
#02828:igalofu, igolfi
$02831:ibhola legalofu
$02832:indawo lapho kushaywa khona ibhola
$02829:induku yegalofu
$02830:inqolwana kagesi
$02833:inkundla yokudlala enotshani
$02834:indawo yokujaha
#02835:umjaho wamahhashi
$02836:isitangi
$02837:itomu
$02841:izinso, izinkalo
$02842:isihlalo sehhashi
$02843:isitibili
$02845:ihhashi
$02838:ujoki, umjahi
$02844:ukugibela amahhashi
$02840:ihhashi lomjaho
$02846:umkhondo
#02847:ukuhamba ngomkhumbi
$02849:useyili
$02850:iphizela, imasi
$02851:isiqondiso somkhumbi
$02852:isiqu somkhumbi, ikhili
$02848:isikebhe sikaseyili
#02853:ukushweleza eqhweni
$02856:umshwezi eqhweni
$02857:ukwehla
$02854:into yokushweza
$02855:uthi lokushweza
$02858:umshini ophakamisayo
#02859:ukubhukuda
$02860:ichibi lokubhukuda
$02862:indawo yokuziphonsa ngekhanda emanzini
$02861:ukucwila
#02863:ithenisi
$02868:ibhola lethenisi
$02866:irakhethi yethenisi
$02865:inethi
$02867:indawo lokushaya ibhola
$02864:inkundla yethenisi
#02869:ukugibela ibhayisikili
$02870:insimbi
$02871:ibhuleki
$02872:intambo
$02873:iketanga
$02874:ifulemu
$02875:izimpondo zebhayisikili
$02876:ilambu
$02877:isibuko
$02878:isinyathelo
$02879:into ephonsa ukukhanya
$02880:isihlalo
$02881:izipoki zesondo
$02882:izinyo lesondo
$02883:ithaya
$02884:isivalwana
$02885:isondo
$03182:isitende
@02886:umhlaba nesibhakabhaka
#02887:izinto ezingumsuka wezinye izinto, izicindezelo, okusansimbi
$02888:ialuminumi
$02889:indwangu
$02890:ithusi
$02891:ugesi
$02892:uboya
$02893:ingilazi
$02894:igolide
$02895:ihayidrojini
$02896:insimbi
$02897:isikhumba
$02898:ubuzibuthe
$02899:okusansimbi
$02900:ioksijini
$02901:usilika
$02902:isiliva
$02903:isitili
$02904:itshe
$02905:ukuni, umuthi
$02906:uvolo
#02907:izulu nesibhakabhaka
$02908:isibhakabhaka esingagcini ndawo
$02909:amaplanethi azungeza ilanga
$02910:iplanethi
$02911:ikhomethi
$02912:inkanyezi ehambayo
$02913:icashaza elisankanyezi
$02914:umlaza
$02915:uhlelo lwezinkanyezi
$02916:umkhombo wokuhamba kwenkanyezi
$02917:umhlaba
$02918:ilanga
$02919:isatelithi , isathelayithi
$02920:ifu
$02921:inyanga
$02922:ukufiphala kwelanga
$02923:inhlendla
$02924:inyanga elucezu
$02925:inyanga ehlangene ,egcwele
$02926:inhlendla, inyanga engagcwele
$02927:inkanyezi
#02928:izikhathi zonyaka
$02929:ubusika
$02930:intwasa
$02931:inkwindla
$02932:ihlobo
#02933:isimo sezulu/somkhathi
$02934:ifu
$02935:izulu elinamafu
$02936:ukomisa kwezulu/ukoma
$02937:uzamcolo
$02938:inkungu
$02939:usuku olunenkungu
$02940:isichotho
$02941:itshe lesichotho
$02942:iqhwa
$02943:umjobulka weqhwa
$02944:umhlabathi oqandayo mo
$02945:umbani
$02946:imvula
$02947:uthingo lwenkosazana
$02948:iconsi lemvula
$02949:usuku olunemvula
$02950:iqhwa
$02951:uphephesi lweqhwa
$02952:izulu elikhithikayo
$02953:isiphepho seqhwa
$02954:izulu elinezivunguvungu
$02955:ilanga
$02956:usuku olubalele
$02957:indumela
$02958:umoya
$02959:usuku olunomoya
#02960:izifundo zamazwe, ijiografi
$02961:iNyakatho Melika
$02962:iNingizimu Melika
$02963:iYurophu
$02964:iAshiya
$02965:iAfrika
$02966:iAustralia
$02967:iAntatika
$02968:insika yomhlaba esenyakatho
$02969:insika yomhlaba eseningizimu/esezansi
$02970:inkabazwe
$02971:ithrophiki lasenyakatho
$02972:ithrophiki laseningizimu/lasezansi
$02973:indingilizi yompelelo yomhlaba ngaseningizimu/ngasezansi
$02974:indingilizi yompelelo yomhlaba ngasenyakatho
$02975:ingasiqhingi, inhlonhlo
$02976:isiqhingi
$02977:itheku
$02978:idelita
$02979:isizalo somfula
$02980:ugu lolwandle
$02982:umudwa ozungeza umhlaba
$02981:umudwa ozungeza umhlaba osuka enyakatho kuya eningizimu
$02984:inalithi yekhompasi
$02983:ikhompasi
$02985:inyakatho
$02986:indawo yasempumalanga nenyakatho
$02987:impumalanga
$02988:indawo yasempumalanga neningizimu
$02989:iningizimu/izansi
$02990:indawo yasentshonalanga neningizimu
$02991:intshonalanga
$02992:indawo yasentshonalanga nenyakatho
#02993:okubonakala ezweni
$02994:isixhawu
$02995:umgede
$02996:amaphandle
$02997:insimu
$02998:ihlathi
$02999:utshani
$03001:umshiya, imfunda
$03000:igquma, iduli
$03003:isiqongo sentaba
$03002:intaba
$03004:ixhaphozi
$03005:isigodi
$03006:izimila
$03007:ivolkano, intaba evuthumlilo
#03008:izilwandlekazi
$03009:ulwandlekazi lwaseNyakatho
$03010:ulwandlekazi lwaseNdiya
$03011:ulwandlekazi lwaseNyakatho neAtlantiki
$03012:ulwandlekazi lwaseNyakatho nePasifiki
$03013:ulwandlekazi lwaseNingizimu neAtlantiki
$03014:ulwandlekazi lwaseNingizimu nePasifiki
$03015:izilwandle zaseningizimu
#03016:amagebe, amatheku
$03017:ulwandle lwaseArabiya
$03018:ulwandle lwaseBaltiki
$03019:igebe laseBengali
$03020:ulwandle lwaseBering
$03021:ulwandle oluMnyama
$03022:ulwandle lwaseKaribu
$03023:ulwandle lwaseKaspiya
$03024:ulwandle lwaseKorali
$03025:ulwandle olusempumalanga neShayina
$03026:igebe laseAlaska
$03027:igebe laseGini
$03028:igebe laseMeksiko
$03029:igebe laseHudson
$03030:ulwandle lwaseMedithera
$03031:ulwandle lwaseNyakatho
$03032:igebe lasePershiya
$03033:ulwandle oluBomvu
$03034:ulwandle lwaseJapani
$03035:ulwandle waseOhotiski
$03036:ulwandle oluseningizimu neShayina
$03037:ulwandle lwaseTasman
#03038:ugu lolwandle
$03039:usube lolwandle
$03040:isihlabathi
$03041:indunduma yesihlabathi
$03042:izinkumba
$03043:idlambi, igagasi
$03044:ugu
$03045:amadlambi amakhulu ogwini
#03046:imifula emikhulu
$03047:iAmazoni
$03048:iKongo
$03049:iDanyubu
$03050:iGanji
$03051:iIndi
$03052:iMekongi
$03053:iMisisi
(see American translations in the following message)

Top of Message | Previous Page | Permalink

Advanced Options


Options

Log In

Log In

Get Password

Get Password


Search Archives

Search Archives


Subscribe or Unsubscribe

Subscribe or Unsubscribe


Archives

July 2019, Week 3
July 2019, Week 2
July 2019, Week 1
June 2019, Week 4
June 2019, Week 3
June 2019, Week 1
May 2019, Week 1
April 2019, Week 4
April 2019, Week 3
March 2019, Week 5
March 2019, Week 4
February 2019, Week 3
February 2019, Week 1
January 2019, Week 5
January 2019, Week 2
October 2018, Week 2
October 2018, Week 1
September 2018, Week 3
September 2018, Week 2
August 2018, Week 5
August 2018, Week 4
August 2018, Week 3
August 2018, Week 2
July 2018, Week 4
July 2018, Week 1
June 2018, Week 4
June 2018, Week 3
June 2018, Week 2
June 2018, Week 1
May 2018, Week 3
April 2018, Week 4
April 2018, Week 3
April 2018, Week 2
March 2018, Week 4
February 2018, Week 3
February 2018, Week 1
January 2018, Week 4
January 2018, Week 3
January 2018, Week 1
December 2017, Week 5
December 2017, Week 4
December 2017, Week 2
November 2017, Week 3
November 2017, Week 2
November 2017, Week 1
October 2017, Week 5
October 2017, Week 4
October 2017, Week 3
October 2017, Week 1
September 2017, Week 5
August 2017, Week 5
August 2017, Week 4
August 2017, Week 3
August 2017, Week 2
August 2017, Week 1
July 2017, Week 4
July 2017, Week 2
July 2017, Week 1
June 2017, Week 3
June 2017, Week 1
May 2017, Week 5
May 2017, Week 4
May 2017, Week 3
May 2017, Week 2
May 2017, Week 1
April 2017, Week 4
April 2017, Week 3
April 2017, Week 2
April 2017, Week 1
March 2017, Week 4
March 2017, Week 3
March 2017, Week 2
March 2017, Week 1
February 2017, Week 4
February 2017, Week 3
February 2017, Week 2
February 2017, Week 1
January 2017, Week 5
January 2017, Week 4
January 2017, Week 3
January 2017, Week 2
January 2017, Week 1
December 2016, Week 5
December 2016, Week 4
December 2016, Week 3
December 2016, Week 2
December 2016, Week 1
November 2016, Week 5
November 2016, Week 4
November 2016, Week 3
November 2016, Week 2
November 2016, Week 1
October 2016, Week 5
October 2016, Week 3
October 2016, Week 2
October 2016, Week 1
September 2016, Week 3
September 2016, Week 2
September 2016, Week 1
August 2016, Week 3
August 2016, Week 2
August 2016, Week 1
July 2016, Week 5
July 2016, Week 4
July 2016, Week 3
July 2016, Week 2
July 2016, Week 1
June 2016, Week 5
June 2016, Week 4
June 2016, Week 3
June 2016, Week 2
June 2016, Week 1
May 2016, Week 5
May 2016, Week 4
May 2016, Week 3
May 2016, Week 2
May 2016, Week 1
April 2016, Week 5
April 2016, Week 4
April 2016, Week 3
April 2016, Week 2
April 2016, Week 1
March 2016, Week 5
March 2016, Week 3
March 2016, Week 2
March 2016, Week 1
February 2016, Week 5
February 2016, Week 4
February 2016, Week 3
February 2016, Week 2
February 2016, Week 1
January 2016, Week 5
January 2016, Week 4
January 2016, Week 3
January 2016, Week 2
January 2016, Week 1
December 2015, Week 5
December 2015, Week 4
December 2015, Week 3
December 2015, Week 2
December 2015, Week 1
November 2015, Week 4
November 2015, Week 3
November 2015, Week 2
November 2015, Week 1
October 2015, Week 5
October 2015, Week 4
October 2015, Week 3
October 2015, Week 2
September 2015, Week 4
September 2015, Week 2
September 2015, Week 1
August 2015, Week 5
August 2015, Week 4
August 2015, Week 3
August 2015, Week 2
August 2015, Week 1
July 2015, Week 4
July 2015, Week 3
July 2015, Week 2
July 2015, Week 1
June 2015, Week 5
June 2015, Week 4
June 2015, Week 3
June 2015, Week 2
June 2015, Week 1
May 2015, Week 5
May 2015, Week 3
May 2015, Week 2
May 2015, Week 1
April 2015, Week 5
April 2015, Week 4
April 2015, Week 3
April 2015, Week 2
April 2015, Week 1
March 2015, Week 5
March 2015, Week 4
March 2015, Week 3
March 2015, Week 2
March 2015, Week 1
February 2015, Week 3
February 2015, Week 2
February 2015, Week 1
January 2015, Week 5
January 2015, Week 4
January 2015, Week 3
January 2015, Week 2
January 2015, Week 1
December 2014, Week 5
December 2014, Week 4
December 2014, Week 3
December 2014, Week 2
December 2014, Week 1
November 2014, Week 5
November 2014, Week 4
November 2014, Week 3
November 2014, Week 2
November 2014, Week 1
October 2014, Week 5
October 2014, Week 4
October 2014, Week 3
October 2014, Week 2
October 2014, Week 1
September 2014, Week 5
September 2014, Week 4
September 2014, Week 3
September 2014, Week 2
August 2014, Week 5
August 2014, Week 4
August 2014, Week 3
August 2014, Week 2
August 2014, Week 1
July 2014, Week 5
July 2014, Week 4
July 2014, Week 3
July 2014, Week 2
July 2014, Week 1
June 2014, Week 5
June 2014, Week 4
June 2014, Week 3
June 2014, Week 2
June 2014, Week 1
May 2014, Week 5
May 2014, Week 4
May 2014, Week 2
May 2014, Week 1
April 2014, Week 4
April 2014, Week 3
April 2014, Week 2
April 2014, Week 1
March 2014, Week 4
March 2014, Week 3
March 2014, Week 2
March 2014, Week 1
February 2014, Week 4
February 2014, Week 3
February 2014, Week 2
February 2014, Week 1
January 2014, Week 5
January 2014, Week 4
January 2014, Week 3
January 2014, Week 1
December 2013, Week 5
December 2013, Week 4
December 2013, Week 3
December 2013, Week 2
December 2013, Week 1
November 2013, Week 5
November 2013, Week 4
November 2013, Week 3
November 2013, Week 2
November 2013, Week 1
October 2013, Week 5
October 2013, Week 4
October 2013, Week 3
October 2013, Week 2
October 2013, Week 1
September 2013, Week 3
August 2013, Week 4
August 2013, Week 3
August 2013, Week 2
July 2013, Week 2
July 2013, Week 1
June 2013, Week 5
June 2013, Week 4
June 2013, Week 3
June 2013, Week 2
May 2013, Week 5
May 2013, Week 3
May 2013, Week 2
May 2013, Week 1
April 2013, Week 5
April 2013, Week 4
April 2013, Week 3
April 2013, Week 2
April 2013, Week 1
March 2013, Week 5
March 2013, Week 4
March 2013, Week 3
March 2013, Week 2
March 2013, Week 1
February 2013, Week 4
February 2013, Week 3
February 2013, Week 2
February 2013, Week 1
January 2013, Week 4
January 2013, Week 3
January 2013, Week 2
January 2013, Week 1
December 2012, Week 5
December 2012, Week 4
December 2012, Week 3
December 2012, Week 2
December 2012, Week 1
November 2012, Week 4
November 2012, Week 3
November 2012, Week 2
November 2012, Week 1
October 2012, Week 5
October 2012, Week 4
October 2012, Week 3
October 2012, Week 2
October 2012, Week 1
September 2012, Week 5
September 2012, Week 4
September 2012, Week 3
September 2012, Week 2
September 2012, Week 1
August 2012, Week 4
August 2012, Week 2
August 2012, Week 1
July 2012, Week 5
July 2012, Week 4
July 2012, Week 3
July 2012, Week 2
July 2012, Week 1
June 2012, Week 5
June 2012, Week 4
June 2012, Week 3
June 2012, Week 1
May 2012, Week 5
May 2012, Week 4
May 2012, Week 3
May 2012, Week 2
May 2012, Week 1
April 2012, Week 4
April 2012, Week 3
April 2012, Week 2
April 2012, Week 1
March 2012, Week 5
March 2012, Week 4
March 2012, Week 3
March 2012, Week 2
March 2012, Week 1
February 2012, Week 5
February 2012, Week 4
February 2012, Week 3
February 2012, Week 2
February 2012, Week 1
January 2012, Week 4
December 2011, Week 5
December 2011, Week 4
December 2011, Week 3
December 2011, Week 2
December 2011, Week 1
November 2011, Week 4
November 2011, Week 3
November 2011, Week 2
November 2011, Week 1
October 2011, Week 5
October 2011, Week 4
October 2011, Week 3
October 2011, Week 2
October 2011, Week 1
September 2011, Week 5
September 2011, Week 4
September 2011, Week 3
September 2011, Week 2
September 2011, Week 1
August 2011, Week 5
August 2011, Week 4
August 2011, Week 3
August 2011, Week 2
August 2011, Week 1
July 2011, Week 4
July 2011, Week 3
July 2011, Week 2
July 2011, Week 1
June 2011, Week 4
June 2011, Week 3
June 2011, Week 2
June 2011, Week 1
May 2011, Week 5
May 2011, Week 4
May 2011, Week 3
May 2011, Week 2
May 2011, Week 1
April 2011, Week 4
April 2011, Week 3
April 2011, Week 2
April 2011, Week 1
March 2011, Week 5
March 2011, Week 4
March 2011, Week 3
March 2011, Week 2
March 2011, Week 1
February 2011, Week 4
February 2011, Week 3
February 2011, Week 2
February 2011, Week 1
January 2011, Week 5
January 2011, Week 4
January 2011, Week 3
January 2011, Week 2
January 2011, Week 1
December 2010, Week 5
December 2010, Week 4
December 2010, Week 3
December 2010, Week 2
December 2010, Week 1
November 2010, Week 4
November 2010, Week 3
November 2010, Week 2
November 2010, Week 1
October 2010, Week 5
October 2010, Week 4
October 2010, Week 3
October 2010, Week 2
October 2010, Week 1
September 2010, Week 5
September 2010, Week 4
September 2010, Week 3
September 2010, Week 2
September 2010, Week 1
August 2010, Week 5
August 2010, Week 4
August 2010, Week 3
August 2010, Week 2
August 2010, Week 1
July 2010, Week 5
July 2010, Week 4
July 2010, Week 3
July 2010, Week 2
July 2010, Week 1
June 2010, Week 5
June 2010, Week 4
June 2010, Week 3
June 2010, Week 2
June 2010, Week 1
May 2010, Week 5
May 2010, Week 4
May 2010, Week 3
May 2010, Week 2
May 2010, Week 1
April 2010, Week 5
April 2010, Week 4
April 2010, Week 3
April 2010, Week 2
April 2010, Week 1
March 2010, Week 5
March 2010, Week 4
March 2010, Week 3
March 2010, Week 2
March 2010, Week 1
February 2010, Week 4
February 2010, Week 3
February 2010, Week 2
February 2010, Week 1
January 2010, Week 5
January 2010, Week 4
January 2010, Week 3
January 2010, Week 2
January 2010, Week 1
December 2009, Week 5
December 2009, Week 4
December 2009, Week 3
December 2009, Week 2
December 2009, Week 1
November 2009, Week 5
November 2009, Week 4
November 2009, Week 3
November 2009, Week 2
November 2009, Week 1
October 2009, Week 5
October 2009, Week 4
October 2009, Week 3
October 2009, Week 2
October 2009, Week 1
September 2009, Week 5
September 2009, Week 4
September 2009, Week 3
September 2009, Week 2
September 2009, Week 1
August 2009, Week 5
August 2009, Week 4
August 2009, Week 3
August 2009, Week 2
August 2009, Week 1
July 2009, Week 5
July 2009, Week 4
July 2009, Week 3
July 2009, Week 2
July 2009, Week 1
June 2009, Week 5
June 2009, Week 4
June 2009, Week 3
June 2009, Week 2
June 2009, Week 1
May 2009, Week 5
May 2009, Week 4
May 2009, Week 3
May 2009, Week 2
May 2009, Week 1
April 2009, Week 5
April 2009, Week 4
April 2009, Week 3
April 2009, Week 2
April 2009, Week 1
March 2009, Week 5
March 2009, Week 4
March 2009, Week 3
March 2009, Week 2
March 2009, Week 1
February 2009, Week 4
February 2009, Week 3
February 2009, Week 2
February 2009, Week 1
January 2009, Week 5
January 2009, Week 4
January 2009, Week 3
January 2009, Week 2
January 2009, Week 1
December 2008, Week 5
December 2008, Week 4
December 2008, Week 3
December 2008, Week 2
December 2008, Week 1
November 2008, Week 5
November 2008, Week 4
November 2008, Week 3
November 2008, Week 2
November 2008, Week 1
October 2008, Week 5
October 2008, Week 4
October 2008, Week 3
October 2008, Week 2
October 2008, Week 1
September 2008, Week 5
September 2008, Week 4
September 2008, Week 3
September 2008, Week 2
September 2008, Week 1
August 2008, Week 5
August 2008, Week 4
August 2008, Week 3
August 2008, Week 2
August 2008, Week 1
July 2008, Week 5
July 2008, Week 4
July 2008, Week 3
July 2008, Week 2
July 2008, Week 1
June 2008, Week 5
June 2008, Week 4
June 2008, Week 3
June 2008, Week 2
June 2008, Week 1
May 2008, Week 5
May 2008, Week 4
May 2008, Week 3
May 2008, Week 2
May 2008, Week 1
April 2008, Week 5
April 2008, Week 4
April 2008, Week 3
April 2008, Week 2
April 2008, Week 1
March 2008, Week 5
March 2008, Week 4
March 2008, Week 3
March 2008, Week 2
March 2008, Week 1
February 2008, Week 5
February 2008, Week 4
February 2008, Week 3
February 2008, Week 2
February 2008, Week 1
January 2008, Week 5
January 2008, Week 4
January 2008, Week 3
January 2008, Week 2
January 2008, Week 1
December 2007, Week 5
December 2007, Week 4
December 2007, Week 3
December 2007, Week 2
December 2007, Week 1
November 2007, Week 5
November 2007, Week 4
November 2007, Week 3
November 2007, Week 2
November 2007, Week 1
October 2007, Week 5
October 2007, Week 4
October 2007, Week 3
October 2007, Week 2
October 2007, Week 1
September 2007, Week 5
September 2007, Week 4
September 2007, Week 3
September 2007, Week 2
September 2007, Week 1
August 2007, Week 5
August 2007, Week 4
August 2007, Week 3
August 2007, Week 2
August 2007, Week 1
July 2007, Week 5
July 2007, Week 4
July 2007, Week 3
July 2007, Week 2
July 2007, Week 1
June 2007, Week 5
June 2007, Week 4
June 2007, Week 3
June 2007, Week 2
June 2007, Week 1
May 2007, Week 5
May 2007, Week 4
May 2007, Week 3
May 2007, Week 2
May 2007, Week 1
April 2007, Week 5
April 2007, Week 4
April 2007, Week 3
April 2007, Week 2
April 2007, Week 1
March 2007, Week 5
March 2007, Week 4
March 2007, Week 3
March 2007, Week 2
March 2007, Week 1
February 2007, Week 4
February 2007, Week 3
February 2007, Week 2
February 2007, Week 1
January 2007, Week 5
January 2007, Week 4
January 2007, Week 3
January 2007, Week 2
January 2007, Week 1
December 2006, Week 5
December 2006, Week 4
December 2006, Week 3
December 2006, Week 2
December 2006, Week 1
November 2006, Week 5
November 2006, Week 4
November 2006, Week 3
November 2006, Week 2
November 2006, Week 1
October 2006, Week 5
October 2006, Week 4
October 2006, Week 3
October 2006, Week 2
October 2006, Week 1
September 2006, Week 5
September 2006, Week 4
September 2006, Week 3
September 2006, Week 2
September 2006, Week 1
August 2006, Week 5
August 2006, Week 4
August 2006, Week 3
August 2006, Week 2
August 2006, Week 1
July 2006, Week 5
July 2006, Week 4
July 2006, Week 3
July 2006, Week 2
July 2006, Week 1
June 2006, Week 5
June 2006, Week 4
June 2006, Week 3
June 2006, Week 2
June 2006, Week 1
May 2006, Week 5
May 2006, Week 4
May 2006, Week 3
May 2006, Week 2
May 2006, Week 1
April 2006, Week 5
April 2006, Week 4
April 2006, Week 3
April 2006, Week 2
April 2006, Week 1
March 2006, Week 5
March 2006, Week 4
March 2006, Week 3
March 2006, Week 2
March 2006, Week 1
February 2006, Week 4
February 2006, Week 3
February 2006, Week 2
February 2006, Week 1
January 2006, Week 5
January 2006, Week 4
January 2006, Week 3
January 2006, Week 2
January 2006, Week 1
December 2005, Week 5
December 2005, Week 4
December 2005, Week 3
December 2005, Week 2
December 2005, Week 1
November 2005, Week 5
November 2005, Week 4
November 2005, Week 3
November 2005, Week 2
November 2005, Week 1
October 2005, Week 5
October 2005, Week 4
October 2005, Week 3
October 2005, Week 2
October 2005, Week 1
September 2005, Week 5
September 2005, Week 4
September 2005, Week 3
September 2005, Week 2
September 2005, Week 1
August 2005, Week 5
August 2005, Week 4
August 2005, Week 3
August 2005, Week 2
August 2005, Week 1
July 2005, Week 5
July 2005, Week 4
July 2005, Week 3
July 2005, Week 2
July 2005, Week 1
June 2005, Week 5
June 2005, Week 4
June 2005, Week 3
June 2005, Week 2
June 2005, Week 1
May 2005, Week 5
May 2005, Week 4
May 2005, Week 3
May 2005, Week 2
May 2005, Week 1
April 2005, Week 5
April 2005, Week 4
April 2005, Week 3
April 2005, Week 2
April 2005, Week 1
March 2005, Week 5
March 2005, Week 4
March 2005, Week 3
March 2005, Week 2
March 2005, Week 1
February 2005, Week 4
February 2005, Week 3
February 2005, Week 2
February 2005, Week 1
January 2005, Week 5
January 2005, Week 4
January 2005, Week 3
January 2005, Week 2
January 2005, Week 1
December 2004, Week 5
December 2004, Week 4
December 2004, Week 3
December 2004, Week 2
December 2004, Week 1
November 2004, Week 5
November 2004, Week 4
November 2004, Week 3
November 2004, Week 2
November 2004, Week 1
October 2004, Week 5
October 2004, Week 4
October 2004, Week 3
October 2004, Week 2
October 2004, Week 1
September 2004, Week 5
September 2004, Week 4
September 2004, Week 3
September 2004, Week 2
September 2004, Week 1
August 2004, Week 5
August 2004, Week 4
August 2004, Week 3
August 2004, Week 2
August 2004, Week 1
July 2004, Week 5
July 2004, Week 4
July 2004, Week 3
July 2004, Week 2
July 2004, Week 1
June 2004, Week 5
June 2004, Week 4
June 2004, Week 3
June 2004, Week 2
June 2004, Week 1
May 2004, Week 5
May 2004, Week 4
May 2004, Week 3
May 2004, Week 2
May 2004, Week 1
April 2004, Week 5
April 2004, Week 4
April 2004, Week 3
April 2004, Week 2
April 2004, Week 1
March 2004, Week 5
March 2004, Week 4
March 2004, Week 3
March 2004, Week 2
March 2004, Week 1
February 2004, Week 5
February 2004, Week 4
February 2004, Week 3
February 2004, Week 2
February 2004, Week 1
January 2004, Week 5
January 2004, Week 4
January 2004, Week 3
January 2004, Week 2
January 2004, Week 1
December 2003, Week 5
December 2003, Week 4
December 2003, Week 3
December 2003, Week 2
December 2003, Week 1
November 2003, Week 5
November 2003, Week 4
November 2003, Week 3
November 2003, Week 2
November 2003, Week 1
October 2003, Week 5
October 2003, Week 4
October 2003, Week 3
October 2003, Week 2
October 2003, Week 1
September 2003, Week 5
September 2003, Week 4
September 2003, Week 3
September 2003, Week 2
September 2003, Week 1
August 2003, Week 5
August 2003, Week 4
August 2003, Week 3
August 2003, Week 2
August 2003, Week 1
July 2003, Week 5
July 2003, Week 4
July 2003, Week 3
July 2003, Week 2
July 2003, Week 1
June 2003, Week 5
June 2003, Week 4
June 2003, Week 3
June 2003, Week 2
June 2003, Week 1
May 2003, Week 5
May 2003, Week 4
May 2003, Week 3
May 2003, Week 2
May 2003, Week 1
April 2003, Week 5
April 2003, Week 4
April 2003, Week 3
April 2003, Week 2
March 2003, Week 5
March 2003, Week 4
March 2003, Week 3
March 2003, Week 2
March 2003, Week 1
February 2003, Week 4
February 2003, Week 3
February 2003, Week 2
February 2003, Week 1
January 2003, Week 5
January 2003, Week 4
January 2003, Week 3
January 2003, Week 2
January 2003, Week 1
December 2002, Week 5
December 2002, Week 4
December 2002, Week 3
December 2002, Week 2
December 2002, Week 1
November 2002, Week 4
November 2002, Week 3
November 2002, Week 2
November 2002, Week 1
October 2002, Week 5
October 2002, Week 4
October 2002, Week 3
October 2002, Week 2
October 2002, Week 1
September 2002, Week 5
September 2002, Week 4
September 2002, Week 3
September 2002, Week 2
September 2002, Week 1
August 2002, Week 5
August 2002, Week 4
August 2002, Week 3
August 2002, Week 2
August 2002, Week 1
July 2002, Week 5
July 2002, Week 4
July 2002, Week 3
July 2002, Week 2
July 2002, Week 1
June 2002, Week 5
June 2002, Week 4
June 2002, Week 3
June 2002, Week 2
June 2002, Week 1
May 2002, Week 5
May 2002, Week 4
May 2002, Week 3
May 2002, Week 2
May 2002, Week 1
April 2002, Week 5
April 2002, Week 4
April 2002, Week 3
April 2002, Week 2
April 2002, Week 1
March 2002, Week 5
March 2002, Week 4
March 2002, Week 3
March 2002, Week 1
February 2002, Week 4
February 2002, Week 3
February 2002, Week 2
February 2002, Week 1
January 2002, Week 5
January 2002, Week 4
January 2002, Week 3
January 2002, Week 2
January 2002, Week 1
December 2001, Week 5
December 2001, Week 4
December 2001, Week 3
December 2001, Week 2
December 2001, Week 1
November 2001, Week 5
November 2001, Week 4
November 2001, Week 3
November 2001, Week 2
November 2001, Week 1
October 2001, Week 5
October 2001, Week 4
October 2001, Week 3
October 2001, Week 2
October 2001, Week 1
September 2001, Week 5
September 2001, Week 4
September 2001, Week 3
September 2001, Week 2
September 2001, Week 1
August 2001, Week 5
August 2001, Week 4
August 2001, Week 3
August 2001, Week 2
August 2001, Week 1
July 2001, Week 5
July 2001, Week 4
July 2001, Week 3
July 2001, Week 2
July 2001, Week 1
June 2001, Week 5
June 2001, Week 4
June 2001, Week 3
June 2001, Week 2
June 2001, Week 1
May 2001, Week 5
May 2001, Week 4
May 2001, Week 3
May 2001, Week 2
May 2001, Week 1
April 2001, Week 5
April 2001, Week 4
April 2001, Week 3
April 2001, Week 2
April 2001, Week 1
March 2001, Week 5
March 2001, Week 4
March 2001, Week 3
March 2001, Week 2
March 2001, Week 1
February 2001, Week 4
February 2001, Week 3
February 2001, Week 2
February 2001, Week 1
January 2001, Week 5
January 2001, Week 4
January 2001, Week 3
January 2001, Week 2
January 2001, Week 1
December 2000, Week 5
December 2000, Week 4
December 2000, Week 3
December 2000, Week 2
December 2000, Week 1
November 2000, Week 5
November 2000, Week 4
November 2000, Week 3
November 2000, Week 2
November 2000, Week 1
October 2000, Week 5
October 2000, Week 4
October 2000, Week 3
October 2000, Week 2
October 2000, Week 1
September 2000, Week 5
September 2000, Week 4
September 2000, Week 3
September 2000, Week 2
September 2000, Week 1
August 2000, Week 5
August 2000, Week 4
August 2000, Week 3
August 2000, Week 2
August 2000, Week 1
July 2000, Week 5
July 2000, Week 4
July 2000, Week 3
July 2000, Week 2
July 2000, Week 1
June 2000, Week 5
June 2000, Week 4
June 2000, Week 3
June 2000, Week 2
June 2000, Week 1
May 2000, Week 5
May 2000, Week 4
May 2000, Week 3
May 2000, Week 2
May 2000, Week 1
April 2000, Week 5
April 2000, Week 4
April 2000, Week 3
April 2000, Week 2
April 2000, Week 1
March 2000, Week 5
March 2000, Week 4
March 2000, Week 3
March 2000, Week 2
March 2000, Week 1
February 2000, Week 5
February 2000, Week 4
February 2000, Week 3
February 2000, Week 2
February 2000, Week 1
January 2000, Week 5
January 2000, Week 4
January 2000, Week 3
January 2000, Week 2
January 2000, Week 1
December 1999, Week 5
December 1999, Week 4
December 1999, Week 3
December 1999, Week 2
December 1999, Week 1
November 1999, Week 5
November 1999, Week 4
November 1999, Week 3
November 1999, Week 2
November 1999, Week 1
October 1999, Week 5
October 1999, Week 4
October 1999, Week 3
October 1999, Week 2
October 1999, Week 1
September 1999, Week 5
September 1999, Week 4
September 1999, Week 3
September 1999, Week 2
September 1999, Week 1
August 1999, Week 5
August 1999, Week 4
August 1999, Week 3
August 1999, Week 2
August 1999, Week 1
July 1999, Week 5
July 1999, Week 4
July 1999, Week 3
July 1999, Week 2
July 1999, Week 1
June 1999, Week 5
June 1999, Week 4
June 1999, Week 3
June 1999, Week 2
June 1999, Week 1
May 1999, Week 5
May 1999, Week 4
May 1999, Week 3
May 1999, Week 2
May 1999, Week 1
April 1999, Week 5
April 1999, Week 4
April 1999, Week 3
April 1999, Week 2
April 1999, Week 1
March 1999, Week 5
March 1999, Week 4
March 1999, Week 3
March 1999, Week 2
March 1999, Week 1
February 1999, Week 5
February 1999, Week 4
February 1999, Week 3
February 1999, Week 2
February 1999, Week 1
January 1999, Week 5
January 1999, Week 4
January 1999, Week 3
January 1999, Week 2
January 1999, Week 1
December 1998, Week 5
December 1998, Week 4
December 1998, Week 3
December 1998, Week 2
December 1998, Week 1
November 1998, Week 5
November 1998, Week 4
November 1998, Week 3
November 1998, Week 2
November 1998, Week 1
October 1998, Week 5
October 1998, Week 4
October 1998, Week 3
October 1998, Week 2
October 1998, Week 1
September 1998, Week 5
September 1998, Week 4
September 1998, Week 3
September 1998, Week 2
September 1998, Week 1
August 1998, Week 4
August 1998, Week 3
August 1998, Week 2
August 1998, Week 1
July 1998, Week 5
July 1998, Week 4
July 1998, Week 3
July 1998, Week 2
July 1998, Week 1
June 1998, Week 5
June 1998, Week 4
June 1998, Week 3
June 1998, Week 2
June 1998, Week 1
May 1998, Week 5
May 1998, Week 4
May 1998, Week 3
May 1998, Week 2
May 1998, Week 1
April 1998, Week 5
April 1998, Week 4
April 1998, Week 3
April 1998, Week 2
April 1998, Week 1
March 1998, Week 5
March 1998, Week 4
March 1998, Week 3
March 1998, Week 2
March 1998, Week 1
February 1998, Week 5
February 1998, Week 4
February 1998, Week 3
February 1998, Week 2
February 1998, Week 1
January 1998, Week 5
January 1998, Week 4
January 1998, Week 3
January 1998, Week 2
January 1998, Week 1
December 1997, Week 5
December 1997, Week 4
December 1997, Week 3
December 1997, Week 2
December 1997, Week 1
November 1997, Week 5
November 1997, Week 4
November 1997, Week 3
November 1997, Week 2
November 1997, Week 1
October 1997, Week 5
October 1997, Week 4
October 1997, Week 3
October 1997, Week 2
October 1997, Week 1
September 1997, Week 5
September 1997, Week 4
September 1997, Week 3
September 1997, Week 2
September 1997, Week 1
August 1997, Week 5
August 1997, Week 4
August 1997, Week 3
August 1997, Week 2
August 1997, Week 1
July 1997, Week 5
July 1997, Week 4
July 1997, Week 3
July 1997, Week 2
July 1997, Week 1
June 1997, Week 5
June 1997, Week 4
June 1997, Week 3
June 1997, Week 2
June 1997, Week 1
May 1997, Week 5
May 1997, Week 4
May 1997, Week 3
May 1997, Week 2
May 1997, Week 1
April 1997, Week 5
April 1997, Week 4
April 1997, Week 3
April 1997, Week 2
April 1997, Week 1
March 1997, Week 5
March 1997, Week 4
March 1997, Week 3
March 1997, Week 2
March 1997, Week 1
February 1997, Week 5
February 1997, Week 4
February 1997, Week 3
February 1997, Week 2
February 1997, Week 1

ATOM RSS1 RSS2LISTSERV.BROWN.EDU

CataList Email List Search Powered by the LISTSERV Email List Manager