LISTSERV mailing list manager LISTSERV 16.5

Help for AUXLANG Archives


AUXLANG Archives

AUXLANG Archives


AUXLANG@LISTSERV.BROWN.EDU


View:

Message:

[

First

|

Previous

|

Next

|

Last

]

By Topic:

[

First

|

Previous

|

Next

|

Last

]

By Author:

[

First

|

Previous

|

Next

|

Last

]

Font:

Proportional Font

LISTSERV Archives

LISTSERV Archives

AUXLANG Home

AUXLANG Home

AUXLANG  January 2006, Week 3

AUXLANG January 2006, Week 3

Subject:

Orthographia classica, colateral o fonetika

From:

Alexandre Xavier Casanova Domingo <[log in to unmask]>

Reply-To:

International Auxiliary Languages <[log in to unmask]>

Date:

Thu, 19 Jan 2006 19:37:51 +0100

Content-Type:

text/plain

Parts/Attachments:

Parts/Attachments

text/plain (583 lines)

      salutos ba totos.
primo (unesmamente), mio kopion, por sua intereso
estila ei idea, una teksto mater la kitabo (libro)
"Grammatica de Interlingua", fa isula aleksandero
godeo (Alexander Gode) ei isula hiugo bleiro (Hugh
Blair).

      "Si altere systemas de linguas auxiliar usara le
materia continite in le Interlingua- English
Dictionary in su stato presente con minor o major
modificationes e qualificationes, le resultato essera
un approximation benvenite del plure systemas e
projectos que assi pote esser recognoscite plus
clarmente como lo que illos es realmente: variantes o
dialectos del mesme interlingua.".

      mio haban kopiato la teksto via la "orthographia
 (e
grammatica) classica". menan, mio kopion la teksto via
la "ortografia (e gramatica) colateral".

      "Si altere sistemas de linguas auxiliar usara le
materia continit in le Interlingua- English Dictionary
in su stato presente con minor o major modificationes
e qualificationes, le resultato essera un aproximation
benvenit del plure sistemas e projectos que assi pote
esser recognoscit plus clarmente como lo que ilos es
realmente: variantes o dialectos del mesme
interlingua.".

      ei, menan, mio kopion la teksto via la
"ortografia (e
gramatica) fonetika e regulata".

      "Si altere sistemas de linguas auksiliar usara
le
materia kontinate in le Interlingua- English
Dictionary (Dikcionario Interlingua-Anglese) in su
estato presente kon minor o major modifikasiones e
kualifikasiones, le resultato esara un aproksimasion
benvenate del plure sistemas e projektos ke asi pote
esar rekognocate plus klarmente komo lo ke ilos esa
realmente: variantes o dialektos del mesme
interlingua."

      la varianto via ortografio ei gramatiko fonetika
ei
regulata usan la ortografio fonetikamente perfekta
(donke, tantas letros kuantas fonemos, sin letros
mutas, digrafos, difonos ni letros kon valoro fonetika
diferanta segon la posiciono dentro la parolo:
pronunciasiono fiksa ei monofonema para kada letro).
inoltre, kuesta varianto usan una sola sistemo de
konjugasiono verba, ei las verbos esan totas regulas, 
inkluso las verbos auksiliantas "habar" ei "esar".

      la transito inter las trias variantos esan
kontinua
ei grada; eksenplamente, ono posiblan usar una
ortografio kuasi fonetika ma kon alkunas koncesiones
basas ba la ortografio komuna de las linguos
neolatinas modernas (en la estilo de la linguo
auksilianta nomata sermo):

      "Si altere sistemas de linguas auxiliar usara le
materia continate in le Interlingua- English
Dictionary (Dicionario Interlingua-Anglese) in su
stato presente con minor o major modificaciones e
qualificaciones, le resultato esara un aproximacion
benvenate del plure sistemas e projectos que asi pote
esar recognosate plus clarmente como lo que ilos esa
realmente: variantes o dialectos del mesme
interlingua."

      en kuesta varianto, ono usan sistemamente la
difono
"x" (kon valoro de "ks"), ono evitan la letro "k", la
letro "u" esan muta en las trigrafos "que" ei "qui",
la letro "c" ante las letros "e" ou "i" sonoran komo
la digrafo "ch" en la angliko ou la espaniko ei kuesta
letro "c" sonoran komo la evitata letro "k" en la
resto de las okasionos. eksistan alkunas altras
nuancos en kuesta varianto, komo la evitasiono de las
letros duplas (cc, rr, oo, ss...), ou la sustituasiono
tipa de las formos "cua, cuo" via las formos "qua,
quo".

      la teksto, donke, demostran praktikamente pe
kualo
eto dican teoriamente: ke non eksistan limitos fiksas
dentro la autentika modelo klasika de las helpolinguos
(auksilinguos) realamente funcionantas: las euroklonos
de vokabularo predominanta europa okcidenta.
      evidentamente, mio eskriban aki kon una
ortografio
non klasika ou tradiciona, sino radikamente fonetika,
inkluso sin majuskulos; ma las radikos semantikas
europokcidentas restan konservatas, ei sen severas
deformasionos fonetikas; donke itos esan (kuasi)
senpre facilamente rekonocablas.
      donke, la ikuso, la dialekto de la europanto ei
simultanamente dialekto de la interlinguaiko
(Interlingua) ei de la esperantiko (Esperanto) pe
kualo mio usan aki, non esan una jargono oskura komo
la volapuko, la solresolo ou la usiko (Usik).
      la ikuso estan en la "estrema lefto" de la
modelo
gramatika ei ortografia euroklona, ma eto restan
dentro la naturismo. evidentamente, mostruos
morfosintaksas, semantikas ou fonetikas komo en la
espo "sensxauxmigilo" (espumatoro), "cxiesulo"
(prostituto), "posttagmezo" (vesperto, tardo),
"mallonga" (kurta) ou "trologxantaro"
(superpopulasiono) restan evitatas en la ikuso tipa.
      una konklusiono aparan evidenta: en las  linguos
auksiliantas realistas, la estremismo non esan
rekomendabla; la afero esan komunikar mutuamente kon
facileso, non demostrar una tesiso metafisika ou
predikar la salvasiono cienca ei morala.
      las linguos planatas auksiliantas devan balancar
(ekilibrar), fundamentamente, la facileso aktiva ei la
facileso pasiva.
      se la vokabularo esan oskura, apriora ou
severamente
deformata, la facileso aktiva esan petita; por kueso
las parolantos de fasileo (fasile), solresolo,
volapuko, esperano (esperan) ou usiko kuasi nunkua
laboran en las listos de planlinguologio
(planlinguistiko) dove itos devan konkurencar kon
altras auksilinguos plus facilas.
      se la ortografio ei la gramatiko esan tre
arkaikas ei
kaosas, solamente la elito kon bona memoreso ei alta
intelijenteso posiblan usar kuestas helpolinguos; la
romaniko esan una bona eksenplo de tanta dificileso.
las parolantos de la romaniko, ou inkluso de la
interlinguaiko kon "orthographia classica" (algo plus
facila ke la romaniko) tenan kontinuas eroros en la
praktiko (anke kuesas eroros non difikultan
seriosamente la komunikasiono). aki, mankan la
facileso aktiva. por kueso las parolantos de linguos
helpantas tro kaosas kuasi nunkua konvincan pe las
parolantos de linguos helpantas kon ortografio
fonetika ou semifonetika ba sua estilo ortografia
arkaikanta, una estilo dove la facileso aktiva esan
parva.
      la ido, la sermo, la ikuso, la ulango, la
lingufrankonoviko (Lingua Franca Nova) ou la
interlinguaiko kolaterala esan plus praktikas, prokue
estan plus ekilibratas.
      la estremo eskemista produktan una vokabularo
non
usabla, komo en la volapuko, la usiko ou inkluso en la
espo.
      la estremo naturista produktan una ortografio
arkaika
ei antifonetika poko dominabla, plus una morfosintakso
kualo multiplan abusivamente las radikos para una
mesma ideo (polimorfismo superflua); kuesto esan
facilamente visionabla en las diversas variantos de la
interlinguaiko; interlinguaiko fa isula jusepo peano
(Giuseppe Peano), ou fa aleksandero godeo, ou fa josuo
lavino (Josu Lavin), ecetera; inoltre en la
okcidentaliko, pe kualo ono diritan konsiderar komo
altra dialekto de la interlinguaiko.
      mio proponan la naturismo ekilibrata, una
naturismo
kualo esploran las posiblesos plus facilas de las
linguos naturas (teritorias) ei pe kuesas posiblesos
aplikan sistemamente, ma sin una eskemismo abusiva pe
kualo produktun formos semantikas absurdas ou
pronunciasiono penoja.
      donke, mio estan plus proksima de la
interlinguaiko,
la okcidentalo ou la novialo  kuanto de la ido, la
espo, la volapuko ou la solresolo. ma mio rekonocan ke
una forta eskemismo en la morfosintakso basa (afiksos,
konjugasiono verba, ecetera) favoran la facileso
aktiva, inkluso kon certa apriorismo forma para
kuestas eskarsas (pokas) partikulos ou morfemos tre
frekuentas. ma, aldi kuestas pokas partikulos ou
morfemos, las alias radikos semantikas devan esar
prendatas de modo transparenta mater las linguos
teritorias plus parolatas, especialmente las linguos
europokcidentas ei neolatinas.
      la laboro, en realeso, iran desde la praktiko ba
la
teorio, non inversamente; kuesto signifan ke ono, 
unesmamente, devan produktar materialo interesanta
(orala ou eskribata) sur aferos non linguistikas via
linguos planatas auksiliantas, ei donke las regulos ei
konsilos sur la formo de las linguos eson estraktatas
mater la praktiko previa. primo, la uso efektiva; pos
la uso, la gramatiko.
      mio signan ninkuna kontrato de esklusiveso kon
alkuna
de las multas euroklonos; mio, sinplamente, konbinan
suas rasgos para produktar una komunikasiono
pasivamente ei aktivamente facila; senpre eksaminuando
ke mio, normalamente, usan las auksilinguos ou
helpolinguos para aferos non linguologas (non
linguistikas).
      evidentamente, las dokumentos fundantas de la
ido, la
lingufrankonoviko ou la interlinguaiko non esan
dogmojas ni blokan la kanbio; la problemo estan dentro
alkunas dejenerasionos fiksistas de la espirito
orijina; por kueso mio evitan sistemamente entrar ba
movimentos ou sektos otur una helpolinguo, ei por
kueso mio inoltre evitan las alusionos ou atakos
personas.
      vosos visionan ke kuesta teksto usan una intensa
reguleso morfosintaksa ei una ortografio fonetika. ma,
seriosamente, mio interogan pe vosos: eske kueso
dificilan multo la konprenasiono de kuesta mesajo?,
eske respondar ta mio kon una estilo morfosintaksa ei
ortografia simila resultan tre dificila?
      se mio parolan (ou eskriban) sur aferos plus
interesantas kuanto la ortografio ei la gramatiko,
komo la eliminasiono de la pobreso, la demokrateso
reala (ei non sel formala), la destino metafisika de
la espirito, la produktasiono de harduaro ei softuaro
sin restriktasionos por patento komerca, ecetera...
donke mio ansi parolan sin absurdas preokupasionos
estilas ou gramatikas, mio esan konprenato ei, se
alkuna askoltanto volontan respondar, eto respondon
facilamente plus rapidamente, prokue la vokabularo
esan rekonocabla ei non deformata.
      mio sendan kuesta mesajo al varias listos de
planlinguologio. Se, dentro alkuna listo, ono dican ta
mio ke esan pekato sendar ta varias listos, mio
prerespondan ke kueso esan tanta "pekato" komo enviar
la mesma litero, fotokopiata, ta varias jurnalos.
      ei mio profitan kuesta mesajo para proponar ke,
dentro kuestas listos, ono usun kuestas potencas
istrumentos, las linguos planatas helpantas, para algo
plus interesanta ke la obsesa ei esterila diskutasiono
sur las plus mikras detajos de morfologio,
pronunciasiono ou ortografio. eksenplamente, eske komo
konbinar la merkato libera kon la posibleso efektiva
de las konsumantos mater elektar, sin monopolos
estatas ei sin monopolos (ou oligopolos) privatas? la
mondo aktuala esan una mondo dove la kapitalo estan
koncentrata en pokas manos, ansi konvertuando pe kuasi
las uomos totas en esklavos; las linguos planatas
auksiliantas kontribuon ba reversionar kuesta
situasiono tre non justa, se ono fokan la diskutasiono
sur la problemo socioekonomika ei antropologa mater la
koncentrasiono de kapitalo, inves diskutar
absurdamente purse la formo eskribata "ortografia"
esan plus adekuata kuanto la formo eskribata
"orthographia". las autentikas revolucionantos nunkua
perdin longa tenpo kon la ortografio ei la gramatiko.
      amikamente, fa isula alexandro xaviero, imeilo
[log in to unmask] (pracrito arrobo yahoo punto es).

      notos linguas:
"kitabo" (parolo de orijino arabislama) esan sinonimo
de "libro", ansi evituando la homofonio
(mismosonoreso) kon "libero" (sen esklaveso).
      "uando" ou "undo" esan una sufikso verba de
jerundio,
ansi evitando la homofonio de "ando" kon "anto"
(kuesta ultima formo representan la sufikso verba de
participo aktiva).
      lefto: sinistro, latero oponata ba la dekstra
latero.
            
______________________________________________ 
LLama Gratis a cualquier PC del Mundo. 
Llamadas a fijos y móviles desde 1 céntimo por minuto.

http://es.voice.yahoo.com

Para cancelar su suscripción a este grupo, envíe un
mensaje de correo-e a:
[log in to unmask]  
  
---------------------------------
Enlaces a Yahoo! Grupos

   Para visitar tu grupo en la web, accede a :
http://es.groups.yahoo.com/group/linguamundi/
 
   Para cancelar tu suscripción a este grupo, envía un
mensaje a:
[log in to unmask]
 
   El uso que hagas de Yahoo! Grupos está sujeto a las
Condiciones del servicio de Yahoo!.
> {\rtf1\ansi\ansicpg1252\uc1
>
\deff0\deflang3082\deflangfe3082{\fonttbl{\f0\froman\fcharset0\fprq2{\*\panose
> 02020603050405020304}Times New
> Roman;}{\f1\fswiss\fcharset0\fprq2{\*\panose
> 020b0604020202020204}Arial;}
> {\f2\fmodern\fcharset0\fprq1{\*\panose
> 02070309020205020404}Courier
> New;}{\f30\froman\fcharset238\fprq2 Times New Roman
> CE;}{\f31\froman\fcharset204\fprq2 Times New Roman
> Cyr;}{\f33\froman\fcharset161\fprq2 Times New Roman
> Greek;}
> {\f34\froman\fcharset162\fprq2 Times New Roman
> Tur;}{\f35\froman\fcharset177\fprq2 Times New Roman
> (Hebrew);}{\f36\froman\fcharset178\fprq2 Times New
> Roman (Arabic);}{\f37\froman\fcharset186\fprq2 Times
> New Roman Baltic;}
> {\f38\fswiss\fcharset238\fprq2 Arial
> CE;}{\f39\fswiss\fcharset204\fprq2 Arial
> Cyr;}{\f41\fswiss\fcharset161\fprq2 Arial
> Greek;}{\f42\fswiss\fcharset162\fprq2 Arial
> Tur;}{\f43\fswiss\fcharset177\fprq2 Arial (Hebrew);}
> {\f44\fswiss\fcharset178\fprq2 Arial
> (Arabic);}{\f45\fswiss\fcharset186\fprq2 Arial
> Baltic;}{\f46\fmodern\fcharset238\fprq1 Courier New
> CE;}{\f47\fmodern\fcharset204\fprq1 Courier New
> Cyr;}{\f49\fmodern\fcharset161\fprq1 Courier New
> Greek;}
> {\f50\fmodern\fcharset162\fprq1 Courier New
> Tur;}{\f51\fmodern\fcharset177\fprq1 Courier New
> (Hebrew);}{\f52\fmodern\fcharset178\fprq1 Courier
> New (Arabic);}{\f53\fmodern\fcharset186\fprq1
> Courier New Baltic;}}{\colortbl;\red0\green0\blue0;
>
\red0\green0\blue255;\red0\green255\blue255;\red0\green255\blue0;\red255\green0\blue255;\red255\green0\blue0;\red255\green255\blue0;\red255\green255\blue255;\red0\green0\blue128;\red0\green128\blue128;\red0\green128\blue0;\red128\green0\blue128;
>
\red128\green0\blue0;\red128\green128\blue0;\red128\green128\blue128;\red192\green192\blue192;}{\stylesheet{\ql
> \li0\ri0\nowidctlpar\faauto\rin0\lin0\itap0
>
\fs24\lang1034\langfe3082\cgrid\langnp1034\langfenp3082
> \snext0 Normal;}{\*\cs10 \additive 
> Default Paragraph Font;}{\s15\ql
>
\fi-424\li720\ri0\nowidctlpar\faauto\rin0\lin720\itap0
>
\fs24\lang3082\langfe3082\cgrid\langnp3082\langfenp3082
> \sbasedon0 \snext0 Contents 1;}{\s16\ql
>
\fi-424\li1440\ri0\nowidctlpar\faauto\rin0\lin1440\itap0
> 
>
\fs24\lang3082\langfe3082\cgrid\langnp3082\langfenp3082
> \sbasedon0 \snext0 Contents 2;}{\s17\ql
>
\fi-424\li2160\ri0\nowidctlpar\faauto\rin0\lin2160\itap0
>
\fs24\lang3082\langfe3082\cgrid\langnp3082\langfenp3082
> \sbasedon0 \snext0 Contents 3;}{
> \s18\ql
>
\fi-424\li720\ri0\nowidctlpar\faauto\rin0\lin720\itap0
>
\fs24\lang3082\langfe3082\cgrid\langnp3082\langfenp3082
> \sbasedon0 \snext18 Lower Roman List;}{\s19\ql
> \li0\ri0\nowidctlpar\tx431\faauto\rin0\lin0\itap0 
>
\fs24\lang3082\langfe3082\cgrid\langnp3082\langfenp3082
> \sbasedon38 \snext0 Numbered Heading 1;}{\s20\ql
> \li0\ri0\nowidctlpar\tx431\faauto\rin0\lin0\itap0
>
\fs24\lang3082\langfe3082\cgrid\langnp3082\langfenp3082
> \sbasedon39 \snext0 Numbered Heading 2;}{
> \s21\ql
>
\fi-424\li720\ri0\nowidctlpar\faauto\rin0\lin720\itap0
>
\fs24\lang3082\langfe3082\cgrid\langnp3082\langfenp3082
> \snext21 Square List;}{\*\cs22 \additive \sbasedon10
> Endnote Text;}{\s23\ql
>
\fi-424\li2880\ri0\nowidctlpar\faauto\rin0\lin2880\itap0
> 
>
\fs24\lang3082\langfe3082\cgrid\langnp3082\langfenp3082
> \sbasedon0 \snext0 Contents 4;}{\s24\ql
>
\fi-424\li720\ri0\nowidctlpar\faauto\rin0\lin720\itap0
>
\fs24\lang3082\langfe3082\cgrid\langnp3082\langfenp3082
> \snext24 Diamond List;}{
> \s25\ql
>
\fi-424\li720\ri0\nowidctlpar\faauto\rin0\lin720\itap0
>
\fs24\lang3082\langfe3082\cgrid\langnp3082\langfenp3082
> \snext25 Numbered List;}{\*\cs26 \additive
> \fs20\super Endnote Reference;}{
> \s27\ql
>
\fi-424\li720\ri0\nowidctlpar\faauto\rin0\lin720\itap0
>
\fs24\lang3082\langfe3082\cgrid\langnp3082\langfenp3082
> \snext27 Triangle List;}{\s28\ql
> \li0\ri0\nowidctlpar\tx431\faauto\rin0\lin0\itap0 
>
\fs24\lang3082\langfe3082\cgrid\langnp3082\langfenp3082
> \sbasedon42 \snext0 Numbered Heading 3;}{\s29\ql
>
\fi-424\li720\ri0\nowidctlpar\faauto\rin0\lin720\itap0
>
\fs24\lang3082\langfe3082\cgrid\langnp3082\langfenp3082
> \snext29 Dashed List;}{
> \s30\ql
>
\fi-424\li720\ri0\nowidctlpar\faauto\rin0\lin720\itap0
>
\fs24\lang3082\langfe3082\cgrid\langnp3082\langfenp3082
> \sbasedon25 \snext30 Upper Roman List;}{\s31\ql
>
\li0\ri0\sb440\sa60\nowidctlpar\faauto\rin0\lin0\itap0
> 
>
\b\f1\fs24\lang3082\langfe3082\cgrid\langnp3082\langfenp3082
> \sbasedon0 \snext0 Heading 4;}{\s32\ql
>
\fi-424\li720\ri0\nowidctlpar\faauto\rin0\lin720\itap0
>
\fs24\lang3082\langfe3082\cgrid\langnp3082\langfenp3082
> \snext32 Heart List;}{
> \s33\ql
>
\fi-424\li720\ri0\nowidctlpar\faauto\rin0\lin720\itap0
>
\fs24\lang3082\langfe3082\cgrid\langnp3082\langfenp3082
> \snext33 Box List;}{\s34\ql
>
\fi-424\li720\ri0\nowidctlpar\faauto\rin0\lin720\itap0
> 
>
\fs24\lang3082\langfe3082\cgrid\langnp3082\langfenp3082
> \sbasedon25 \snext34 Upper Case List;}{\s35\ql
>
\fi-424\li720\ri0\nowidctlpar\faauto\rin0\lin720\itap0
>
\fs24\lang3082\langfe3082\cgrid\langnp3082\langfenp3082
> \snext35 Bullet List;}{
> \s36\ql
>
\fi-424\li720\ri0\nowidctlpar\faauto\rin0\lin720\itap0
>
\fs24\lang3082\langfe3082\cgrid\langnp3082\langfenp3082
> \snext36 Hand List;}{\*\cs37 \additive \fs20
> \sbasedon10 Footnote Text;}{\s38\ql
>
\li0\ri0\sb440\sa60\nowidctlpar\faauto\rin0\lin0\itap0
> 
>
\b\f1\fs34\lang3082\langfe3082\cgrid\langnp3082\langfenp3082
> \sbasedon0 \snext0 Heading 1;}{\s39\ql
>
\li0\ri0\sb440\sa60\nowidctlpar\faauto\rin0\lin0\itap0
>
\b\f1\fs28\lang3082\langfe3082\cgrid\langnp3082\langfenp3082
> \sbasedon0 \snext0 Heading 2;}{
> \s40\qc
>
\li0\ri0\sb240\sa117\nowidctlpar\faauto\rin0\lin0\itap0
>
\b\f1\fs32\lang3082\langfe3082\cgrid\langnp3082\langfenp3082
> \sbasedon0 \snext0 Contents Header;}{\s41\ql
>
\fi-424\li720\ri0\nowidctlpar\faauto\rin0\lin720\itap0
> 
>
\fs24\lang3082\langfe3082\cgrid\langnp3082\langfenp3082
> \snext41 Tick List;}{\s42\ql
>
\li0\ri0\sb440\sa60\nowidctlpar\faauto\rin0\lin0\itap0
>
\b\f1\fs24\lang3082\langfe3082\cgrid\langnp3082\langfenp3082
> \sbasedon0 \snext0 Heading 3;}{
> \s43\ql
>
\fi-424\li720\ri0\nowidctlpar\faauto\rin0\lin720\itap0
>
\fs24\lang3082\langfe3082\cgrid\langnp3082\langfenp3082
> \sbasedon25 \snext43 Lower Case List;}{\s44\ql
>
\li1440\ri1440\sa117\nowidctlpar\faauto\rin1440\lin1440\itap0
> 
>
\fs24\lang3082\langfe3082\cgrid\langnp3082\langfenp3082
> \sbasedon0 \snext44 Block Text;}{\s45\ql
> \li0\ri0\nowidctlpar\faauto\rin0\lin0\itap0
>
\f2\fs24\lang3082\langfe3082\cgrid\langnp3082\langfenp3082
> \sbasedon0 \snext45 Plain Text;}{
> \s46\ql
> \li0\ri0\nowidctlpar\tx1584\faauto\rin0\lin0\itap0
>
\fs24\lang3082\langfe3082\cgrid\langnp3082\langfenp3082
> \sbasedon19 \snext0 Section Heading;}{\s47\ql
>
\fi-424\li720\ri0\nowidctlpar\faauto\rin0\lin720\itap0
> 
>
\fs24\lang3082\langfe3082\cgrid\langnp3082\langfenp3082
> \snext47 Implies List;}{\s48\ql
>
\fi-424\li720\ri0\nowidctlpar\faauto\rin0\lin720\itap0
>
\fs24\lang3082\langfe3082\cgrid\langnp3082\langfenp3082
> \snext48 Star List;}{\*\cs49 \additive \fs20\super 
> Footnote Reference;}{\s50\ql
> \li0\ri0\nowidctlpar\tx1584\faauto\rin0\lin0\itap0
>
\fs24\lang3082\langfe3082\cgrid\langnp3082\langfenp3082
> \sbasedon19 \snext0 Chapter Heading;}}{\info{\author
> Alexandre Xavier Casanova Domingo}
> {\operator Alexandre Xavier Casanova
>
Domingo}{\creatim\yr2006\mo1\dy19\hr13\min20}{\revtim\yr2006\mo1\dy19\hr14\min14}{\version2}{\edmins54}{\nofpages6}{\nofwords1635}{\nofchars9323}{\*\company
> TRADIRECTA}{\nofcharsws11449}{\vern8249}}
> \margl1440\margr1440\margt1417\margb1417
>
\facingp\widowctrl\ftnbj\aenddoc\hyphhotz425\aftnnar\noxlattoyen\expshrtn\noultrlspc\dntblnsbdb\nospaceforul\hyphcaps0\horzdoc\dghspace120\dgvspace120\dghorigin1701\dgvorigin1984\dghshow0\dgvshow3
> \jcompress\viewkind1\viewscale100\nolnhtadjtbl
> \fet0\sectd \sbknone\linex0\colsx360\sectdefaultcl
>
{\*\pnseclvl1\pnucrm\pnstart1\pnindent720\pnhang{\pntxta
>
.}}{\*\pnseclvl2\pnucltr\pnstart1\pnindent720\pnhang{\pntxta
> .}}{\*\pnseclvl3
> \pndec\pnstart1\pnindent720\pnhang{\pntxta
>
.}}{\*\pnseclvl4\pnlcltr\pnstart1\pnindent720\pnhang{\pntxta
>
)}}{\*\pnseclvl5\pndec\pnstart1\pnindent720\pnhang{\pntxtb
> (}{\pntxta
>
)}}{\*\pnseclvl6\pnlcltr\pnstart1\pnindent720\pnhang{\pntxtb
> (}{\pntxta )}}
>
{\*\pnseclvl7\pnlcrm\pnstart1\pnindent720\pnhang{\pntxtb
> (}{\pntxta
>
)}}{\*\pnseclvl8\pnlcltr\pnstart1\pnindent720\pnhang{\pntxtb
> (}{\pntxta
>
)}}{\*\pnseclvl9\pnlcrm\pnstart1\pnindent720\pnhang{\pntxtb
> (}{\pntxta )}}\pard\plain 
> \qc \li0\ri0\nowidctlpar\faauto\rin0\lin0\itap0
>
\fs24\lang1034\langfe3082\cgrid\langnp1034\langfenp3082
> {\b\i\fs32\lang1024\langfe1024\noproof orthographia
> classica, colateral o fonetika
> \par }\pard \ql
> \li0\ri0\nowidctlpar\faauto\rin0\lin0\itap0
> {\b\i\fs32\lang1024\langfe1024\noproof 
> \par }\pard \qj
> \li0\ri0\nowidctlpar\faauto\rin0\lin0\itap0
> {\fs32\lang1024\langfe1024\noproof \tab salutos ba
> totos.
> \par primo (unesmamente), mio kopion, por sua
> intereso estila ei idea, una teksto mater la kitabo
> (libro) "}{\i\fs32\lang1024\langfe1024\noproof
> Grammatica de
> Interlingua}{\fs32\lang1024\langfe1024\noproof 
> ", fa isula aleksandero godeo (Alexander Gode) ei
> isula hiugo bleiro (Hugh Blair).
> \par 
> \par \tab "Si altere systemas de linguas auxiliar
> usara le materia continite in le
> }{\i\fs32\lang1024\langfe1024\noproof Interlingua-
> English 
=== message truncated ===		
______________________________________________ 
LLama Gratis a cualquier PC del Mundo. 
Llamadas a fijos y móviles desde 1 céntimo por minuto. 
http://es.voice.yahoo.com

Top of Message | Previous Page | Permalink

Advanced Options


Options

Log In

Log In

Get Password

Get Password


Search Archives

Search Archives


Subscribe or Unsubscribe

Subscribe or Unsubscribe


Archives

November 2019, Week 3
November 2019, Week 2
November 2019, Week 1
October 2019, Week 4
October 2019, Week 3
October 2019, Week 2
October 2019, Week 1
September 2019, Week 4
September 2019, Week 3
September 2019, Week 2
September 2019, Week 1
August 2019, Week 5
August 2019, Week 4
August 2019, Week 3
August 2019, Week 2
July 2019, Week 3
July 2019, Week 2
July 2019, Week 1
June 2019, Week 4
June 2019, Week 3
June 2019, Week 1
May 2019, Week 1
April 2019, Week 4
April 2019, Week 3
March 2019, Week 5
March 2019, Week 4
February 2019, Week 3
February 2019, Week 1
January 2019, Week 5
January 2019, Week 2
October 2018, Week 2
October 2018, Week 1
September 2018, Week 3
September 2018, Week 2
August 2018, Week 5
August 2018, Week 4
August 2018, Week 3
August 2018, Week 2
July 2018, Week 4
July 2018, Week 1
June 2018, Week 4
June 2018, Week 3
June 2018, Week 2
June 2018, Week 1
May 2018, Week 3
April 2018, Week 4
April 2018, Week 3
April 2018, Week 2
March 2018, Week 4
February 2018, Week 3
February 2018, Week 1
January 2018, Week 4
January 2018, Week 3
January 2018, Week 1
December 2017, Week 5
December 2017, Week 4
December 2017, Week 2
November 2017, Week 3
November 2017, Week 2
November 2017, Week 1
October 2017, Week 5
October 2017, Week 4
October 2017, Week 3
October 2017, Week 1
September 2017, Week 5
August 2017, Week 5
August 2017, Week 4
August 2017, Week 3
August 2017, Week 2
August 2017, Week 1
July 2017, Week 4
July 2017, Week 2
July 2017, Week 1
June 2017, Week 3
June 2017, Week 1
May 2017, Week 5
May 2017, Week 4
May 2017, Week 3
May 2017, Week 2
May 2017, Week 1
April 2017, Week 4
April 2017, Week 3
April 2017, Week 2
April 2017, Week 1
March 2017, Week 4
March 2017, Week 3
March 2017, Week 2
March 2017, Week 1
February 2017, Week 4
February 2017, Week 3
February 2017, Week 2
February 2017, Week 1
January 2017, Week 5
January 2017, Week 4
January 2017, Week 3
January 2017, Week 2
January 2017, Week 1
December 2016, Week 5
December 2016, Week 4
December 2016, Week 3
December 2016, Week 2
December 2016, Week 1
November 2016, Week 5
November 2016, Week 4
November 2016, Week 3
November 2016, Week 2
November 2016, Week 1
October 2016, Week 5
October 2016, Week 3
October 2016, Week 2
October 2016, Week 1
September 2016, Week 3
September 2016, Week 2
September 2016, Week 1
August 2016, Week 3
August 2016, Week 2
August 2016, Week 1
July 2016, Week 5
July 2016, Week 4
July 2016, Week 3
July 2016, Week 2
July 2016, Week 1
June 2016, Week 5
June 2016, Week 4
June 2016, Week 3
June 2016, Week 2
June 2016, Week 1
May 2016, Week 5
May 2016, Week 4
May 2016, Week 3
May 2016, Week 2
May 2016, Week 1
April 2016, Week 5
April 2016, Week 4
April 2016, Week 3
April 2016, Week 2
April 2016, Week 1
March 2016, Week 5
March 2016, Week 3
March 2016, Week 2
March 2016, Week 1
February 2016, Week 5
February 2016, Week 4
February 2016, Week 3
February 2016, Week 2
February 2016, Week 1
January 2016, Week 5
January 2016, Week 4
January 2016, Week 3
January 2016, Week 2
January 2016, Week 1
December 2015, Week 5
December 2015, Week 4
December 2015, Week 3
December 2015, Week 2
December 2015, Week 1
November 2015, Week 4
November 2015, Week 3
November 2015, Week 2
November 2015, Week 1
October 2015, Week 5
October 2015, Week 4
October 2015, Week 3
October 2015, Week 2
September 2015, Week 4
September 2015, Week 2
September 2015, Week 1
August 2015, Week 5
August 2015, Week 4
August 2015, Week 3
August 2015, Week 2
August 2015, Week 1
July 2015, Week 4
July 2015, Week 3
July 2015, Week 2
July 2015, Week 1
June 2015, Week 5
June 2015, Week 4
June 2015, Week 3
June 2015, Week 2
June 2015, Week 1
May 2015, Week 5
May 2015, Week 3
May 2015, Week 2
May 2015, Week 1
April 2015, Week 5
April 2015, Week 4
April 2015, Week 3
April 2015, Week 2
April 2015, Week 1
March 2015, Week 5
March 2015, Week 4
March 2015, Week 3
March 2015, Week 2
March 2015, Week 1
February 2015, Week 3
February 2015, Week 2
February 2015, Week 1
January 2015, Week 5
January 2015, Week 4
January 2015, Week 3
January 2015, Week 2
January 2015, Week 1
December 2014, Week 5
December 2014, Week 4
December 2014, Week 3
December 2014, Week 2
December 2014, Week 1
November 2014, Week 5
November 2014, Week 4
November 2014, Week 3
November 2014, Week 2
November 2014, Week 1
October 2014, Week 5
October 2014, Week 4
October 2014, Week 3
October 2014, Week 2
October 2014, Week 1
September 2014, Week 5
September 2014, Week 4
September 2014, Week 3
September 2014, Week 2
August 2014, Week 5
August 2014, Week 4
August 2014, Week 3
August 2014, Week 2
August 2014, Week 1
July 2014, Week 5
July 2014, Week 4
July 2014, Week 3
July 2014, Week 2
July 2014, Week 1
June 2014, Week 5
June 2014, Week 4
June 2014, Week 3
June 2014, Week 2
June 2014, Week 1
May 2014, Week 5
May 2014, Week 4
May 2014, Week 2
May 2014, Week 1
April 2014, Week 4
April 2014, Week 3
April 2014, Week 2
April 2014, Week 1
March 2014, Week 4
March 2014, Week 3
March 2014, Week 2
March 2014, Week 1
February 2014, Week 4
February 2014, Week 3
February 2014, Week 2
February 2014, Week 1
January 2014, Week 5
January 2014, Week 4
January 2014, Week 3
January 2014, Week 1
December 2013, Week 5
December 2013, Week 4
December 2013, Week 3
December 2013, Week 2
December 2013, Week 1
November 2013, Week 5
November 2013, Week 4
November 2013, Week 3
November 2013, Week 2
November 2013, Week 1
October 2013, Week 5
October 2013, Week 4
October 2013, Week 3
October 2013, Week 2
October 2013, Week 1
September 2013, Week 3
August 2013, Week 4
August 2013, Week 3
August 2013, Week 2
July 2013, Week 2
July 2013, Week 1
June 2013, Week 5
June 2013, Week 4
June 2013, Week 3
June 2013, Week 2
May 2013, Week 5
May 2013, Week 3
May 2013, Week 2
May 2013, Week 1
April 2013, Week 5
April 2013, Week 4
April 2013, Week 3
April 2013, Week 2
April 2013, Week 1
March 2013, Week 5
March 2013, Week 4
March 2013, Week 3
March 2013, Week 2
March 2013, Week 1
February 2013, Week 4
February 2013, Week 3
February 2013, Week 2
February 2013, Week 1
January 2013, Week 4
January 2013, Week 3
January 2013, Week 2
January 2013, Week 1
December 2012, Week 5
December 2012, Week 4
December 2012, Week 3
December 2012, Week 2
December 2012, Week 1
November 2012, Week 4
November 2012, Week 3
November 2012, Week 2
November 2012, Week 1
October 2012, Week 5
October 2012, Week 4
October 2012, Week 3
October 2012, Week 2
October 2012, Week 1
September 2012, Week 5
September 2012, Week 4
September 2012, Week 3
September 2012, Week 2
September 2012, Week 1
August 2012, Week 4
August 2012, Week 2
August 2012, Week 1
July 2012, Week 5
July 2012, Week 4
July 2012, Week 3
July 2012, Week 2
July 2012, Week 1
June 2012, Week 5
June 2012, Week 4
June 2012, Week 3
June 2012, Week 1
May 2012, Week 5
May 2012, Week 4
May 2012, Week 3
May 2012, Week 2
May 2012, Week 1
April 2012, Week 4
April 2012, Week 3
April 2012, Week 2
April 2012, Week 1
March 2012, Week 5
March 2012, Week 4
March 2012, Week 3
March 2012, Week 2
March 2012, Week 1
February 2012, Week 5
February 2012, Week 4
February 2012, Week 3
February 2012, Week 2
February 2012, Week 1
January 2012, Week 4
December 2011, Week 5
December 2011, Week 4
December 2011, Week 3
December 2011, Week 2
December 2011, Week 1
November 2011, Week 4
November 2011, Week 3
November 2011, Week 2
November 2011, Week 1
October 2011, Week 5
October 2011, Week 4
October 2011, Week 3
October 2011, Week 2
October 2011, Week 1
September 2011, Week 5
September 2011, Week 4
September 2011, Week 3
September 2011, Week 2
September 2011, Week 1
August 2011, Week 5
August 2011, Week 4
August 2011, Week 3
August 2011, Week 2
August 2011, Week 1
July 2011, Week 4
July 2011, Week 3
July 2011, Week 2
July 2011, Week 1
June 2011, Week 4
June 2011, Week 3
June 2011, Week 2
June 2011, Week 1
May 2011, Week 5
May 2011, Week 4
May 2011, Week 3
May 2011, Week 2
May 2011, Week 1
April 2011, Week 4
April 2011, Week 3
April 2011, Week 2
April 2011, Week 1
March 2011, Week 5
March 2011, Week 4
March 2011, Week 3
March 2011, Week 2
March 2011, Week 1
February 2011, Week 4
February 2011, Week 3
February 2011, Week 2
February 2011, Week 1
January 2011, Week 5
January 2011, Week 4
January 2011, Week 3
January 2011, Week 2
January 2011, Week 1
December 2010, Week 5
December 2010, Week 4
December 2010, Week 3
December 2010, Week 2
December 2010, Week 1
November 2010, Week 4
November 2010, Week 3
November 2010, Week 2
November 2010, Week 1
October 2010, Week 5
October 2010, Week 4
October 2010, Week 3
October 2010, Week 2
October 2010, Week 1
September 2010, Week 5
September 2010, Week 4
September 2010, Week 3
September 2010, Week 2
September 2010, Week 1
August 2010, Week 5
August 2010, Week 4
August 2010, Week 3
August 2010, Week 2
August 2010, Week 1
July 2010, Week 5
July 2010, Week 4
July 2010, Week 3
July 2010, Week 2
July 2010, Week 1
June 2010, Week 5
June 2010, Week 4
June 2010, Week 3
June 2010, Week 2
June 2010, Week 1
May 2010, Week 5
May 2010, Week 4
May 2010, Week 3
May 2010, Week 2
May 2010, Week 1
April 2010, Week 5
April 2010, Week 4
April 2010, Week 3
April 2010, Week 2
April 2010, Week 1
March 2010, Week 5
March 2010, Week 4
March 2010, Week 3
March 2010, Week 2
March 2010, Week 1
February 2010, Week 4
February 2010, Week 3
February 2010, Week 2
February 2010, Week 1
January 2010, Week 5
January 2010, Week 4
January 2010, Week 3
January 2010, Week 2
January 2010, Week 1
December 2009, Week 5
December 2009, Week 4
December 2009, Week 3
December 2009, Week 2
December 2009, Week 1
November 2009, Week 5
November 2009, Week 4
November 2009, Week 3
November 2009, Week 2
November 2009, Week 1
October 2009, Week 5
October 2009, Week 4
October 2009, Week 3
October 2009, Week 2
October 2009, Week 1
September 2009, Week 5
September 2009, Week 4
September 2009, Week 3
September 2009, Week 2
September 2009, Week 1
August 2009, Week 5
August 2009, Week 4
August 2009, Week 3
August 2009, Week 2
August 2009, Week 1
July 2009, Week 5
July 2009, Week 4
July 2009, Week 3
July 2009, Week 2
July 2009, Week 1
June 2009, Week 5
June 2009, Week 4
June 2009, Week 3
June 2009, Week 2
June 2009, Week 1
May 2009, Week 5
May 2009, Week 4
May 2009, Week 3
May 2009, Week 2
May 2009, Week 1
April 2009, Week 5
April 2009, Week 4
April 2009, Week 3
April 2009, Week 2
April 2009, Week 1
March 2009, Week 5
March 2009, Week 4
March 2009, Week 3
March 2009, Week 2
March 2009, Week 1
February 2009, Week 4
February 2009, Week 3
February 2009, Week 2
February 2009, Week 1
January 2009, Week 5
January 2009, Week 4
January 2009, Week 3
January 2009, Week 2
January 2009, Week 1
December 2008, Week 5
December 2008, Week 4
December 2008, Week 3
December 2008, Week 2
December 2008, Week 1
November 2008, Week 5
November 2008, Week 4
November 2008, Week 3
November 2008, Week 2
November 2008, Week 1
October 2008, Week 5
October 2008, Week 4
October 2008, Week 3
October 2008, Week 2
October 2008, Week 1
September 2008, Week 5
September 2008, Week 4
September 2008, Week 3
September 2008, Week 2
September 2008, Week 1
August 2008, Week 5
August 2008, Week 4
August 2008, Week 3
August 2008, Week 2
August 2008, Week 1
July 2008, Week 5
July 2008, Week 4
July 2008, Week 3
July 2008, Week 2
July 2008, Week 1
June 2008, Week 5
June 2008, Week 4
June 2008, Week 3
June 2008, Week 2
June 2008, Week 1
May 2008, Week 5
May 2008, Week 4
May 2008, Week 3
May 2008, Week 2
May 2008, Week 1
April 2008, Week 5
April 2008, Week 4
April 2008, Week 3
April 2008, Week 2
April 2008, Week 1
March 2008, Week 5
March 2008, Week 4
March 2008, Week 3
March 2008, Week 2
March 2008, Week 1
February 2008, Week 5
February 2008, Week 4
February 2008, Week 3
February 2008, Week 2
February 2008, Week 1
January 2008, Week 5
January 2008, Week 4
January 2008, Week 3
January 2008, Week 2
January 2008, Week 1
December 2007, Week 5
December 2007, Week 4
December 2007, Week 3
December 2007, Week 2
December 2007, Week 1
November 2007, Week 5
November 2007, Week 4
November 2007, Week 3
November 2007, Week 2
November 2007, Week 1
October 2007, Week 5
October 2007, Week 4
October 2007, Week 3
October 2007, Week 2
October 2007, Week 1
September 2007, Week 5
September 2007, Week 4
September 2007, Week 3
September 2007, Week 2
September 2007, Week 1
August 2007, Week 5
August 2007, Week 4
August 2007, Week 3
August 2007, Week 2
August 2007, Week 1
July 2007, Week 5
July 2007, Week 4
July 2007, Week 3
July 2007, Week 2
July 2007, Week 1
June 2007, Week 5
June 2007, Week 4
June 2007, Week 3
June 2007, Week 2
June 2007, Week 1
May 2007, Week 5
May 2007, Week 4
May 2007, Week 3
May 2007, Week 2
May 2007, Week 1
April 2007, Week 5
April 2007, Week 4
April 2007, Week 3
April 2007, Week 2
April 2007, Week 1
March 2007, Week 5
March 2007, Week 4
March 2007, Week 3
March 2007, Week 2
March 2007, Week 1
February 2007, Week 4
February 2007, Week 3
February 2007, Week 2
February 2007, Week 1
January 2007, Week 5
January 2007, Week 4
January 2007, Week 3
January 2007, Week 2
January 2007, Week 1
December 2006, Week 5
December 2006, Week 4
December 2006, Week 3
December 2006, Week 2
December 2006, Week 1
November 2006, Week 5
November 2006, Week 4
November 2006, Week 3
November 2006, Week 2
November 2006, Week 1
October 2006, Week 5
October 2006, Week 4
October 2006, Week 3
October 2006, Week 2
October 2006, Week 1
September 2006, Week 5
September 2006, Week 4
September 2006, Week 3
September 2006, Week 2
September 2006, Week 1
August 2006, Week 5
August 2006, Week 4
August 2006, Week 3
August 2006, Week 2
August 2006, Week 1
July 2006, Week 5
July 2006, Week 4
July 2006, Week 3
July 2006, Week 2
July 2006, Week 1
June 2006, Week 5
June 2006, Week 4
June 2006, Week 3
June 2006, Week 2
June 2006, Week 1
May 2006, Week 5
May 2006, Week 4
May 2006, Week 3
May 2006, Week 2
May 2006, Week 1
April 2006, Week 5
April 2006, Week 4
April 2006, Week 3
April 2006, Week 2
April 2006, Week 1
March 2006, Week 5
March 2006, Week 4
March 2006, Week 3
March 2006, Week 2
March 2006, Week 1
February 2006, Week 4
February 2006, Week 3
February 2006, Week 2
February 2006, Week 1
January 2006, Week 5
January 2006, Week 4
January 2006, Week 3
January 2006, Week 2
January 2006, Week 1
December 2005, Week 5
December 2005, Week 4
December 2005, Week 3
December 2005, Week 2
December 2005, Week 1
November 2005, Week 5
November 2005, Week 4
November 2005, Week 3
November 2005, Week 2
November 2005, Week 1
October 2005, Week 5
October 2005, Week 4
October 2005, Week 3
October 2005, Week 2
October 2005, Week 1
September 2005, Week 5
September 2005, Week 4
September 2005, Week 3
September 2005, Week 2
September 2005, Week 1
August 2005, Week 5
August 2005, Week 4
August 2005, Week 3
August 2005, Week 2
August 2005, Week 1
July 2005, Week 5
July 2005, Week 4
July 2005, Week 3
July 2005, Week 2
July 2005, Week 1
June 2005, Week 5
June 2005, Week 4
June 2005, Week 3
June 2005, Week 2
June 2005, Week 1
May 2005, Week 5
May 2005, Week 4
May 2005, Week 3
May 2005, Week 2
May 2005, Week 1
April 2005, Week 5
April 2005, Week 4
April 2005, Week 3
April 2005, Week 2
April 2005, Week 1
March 2005, Week 5
March 2005, Week 4
March 2005, Week 3
March 2005, Week 2
March 2005, Week 1
February 2005, Week 4
February 2005, Week 3
February 2005, Week 2
February 2005, Week 1
January 2005, Week 5
January 2005, Week 4
January 2005, Week 3
January 2005, Week 2
January 2005, Week 1
December 2004, Week 5
December 2004, Week 4
December 2004, Week 3
December 2004, Week 2
December 2004, Week 1
November 2004, Week 5
November 2004, Week 4
November 2004, Week 3
November 2004, Week 2
November 2004, Week 1
October 2004, Week 5
October 2004, Week 4
October 2004, Week 3
October 2004, Week 2
October 2004, Week 1
September 2004, Week 5
September 2004, Week 4
September 2004, Week 3
September 2004, Week 2
September 2004, Week 1
August 2004, Week 5
August 2004, Week 4
August 2004, Week 3
August 2004, Week 2
August 2004, Week 1
July 2004, Week 5
July 2004, Week 4
July 2004, Week 3
July 2004, Week 2
July 2004, Week 1
June 2004, Week 5
June 2004, Week 4
June 2004, Week 3
June 2004, Week 2
June 2004, Week 1
May 2004, Week 5
May 2004, Week 4
May 2004, Week 3
May 2004, Week 2
May 2004, Week 1
April 2004, Week 5
April 2004, Week 4
April 2004, Week 3
April 2004, Week 2
April 2004, Week 1
March 2004, Week 5
March 2004, Week 4
March 2004, Week 3
March 2004, Week 2
March 2004, Week 1
February 2004, Week 5
February 2004, Week 4
February 2004, Week 3
February 2004, Week 2
February 2004, Week 1
January 2004, Week 5
January 2004, Week 4
January 2004, Week 3
January 2004, Week 2
January 2004, Week 1
December 2003, Week 5
December 2003, Week 4
December 2003, Week 3
December 2003, Week 2
December 2003, Week 1
November 2003, Week 5
November 2003, Week 4
November 2003, Week 3
November 2003, Week 2
November 2003, Week 1
October 2003, Week 5
October 2003, Week 4
October 2003, Week 3
October 2003, Week 2
October 2003, Week 1
September 2003, Week 5
September 2003, Week 4
September 2003, Week 3
September 2003, Week 2
September 2003, Week 1
August 2003, Week 5
August 2003, Week 4
August 2003, Week 3
August 2003, Week 2
August 2003, Week 1
July 2003, Week 5
July 2003, Week 4
July 2003, Week 3
July 2003, Week 2
July 2003, Week 1
June 2003, Week 5
June 2003, Week 4
June 2003, Week 3
June 2003, Week 2
June 2003, Week 1
May 2003, Week 5
May 2003, Week 4
May 2003, Week 3
May 2003, Week 2
May 2003, Week 1
April 2003, Week 5
April 2003, Week 4
April 2003, Week 3
April 2003, Week 2
March 2003, Week 5
March 2003, Week 4
March 2003, Week 3
March 2003, Week 2
March 2003, Week 1
February 2003, Week 4
February 2003, Week 3
February 2003, Week 2
February 2003, Week 1
January 2003, Week 5
January 2003, Week 4
January 2003, Week 3
January 2003, Week 2
January 2003, Week 1
December 2002, Week 5
December 2002, Week 4
December 2002, Week 3
December 2002, Week 2
December 2002, Week 1
November 2002, Week 4
November 2002, Week 3
November 2002, Week 2
November 2002, Week 1
October 2002, Week 5
October 2002, Week 4
October 2002, Week 3
October 2002, Week 2
October 2002, Week 1
September 2002, Week 5
September 2002, Week 4
September 2002, Week 3
September 2002, Week 2
September 2002, Week 1
August 2002, Week 5
August 2002, Week 4
August 2002, Week 3
August 2002, Week 2
August 2002, Week 1
July 2002, Week 5
July 2002, Week 4
July 2002, Week 3
July 2002, Week 2
July 2002, Week 1
June 2002, Week 5
June 2002, Week 4
June 2002, Week 3
June 2002, Week 2
June 2002, Week 1
May 2002, Week 5
May 2002, Week 4
May 2002, Week 3
May 2002, Week 2
May 2002, Week 1
April 2002, Week 5
April 2002, Week 4
April 2002, Week 3
April 2002, Week 2
April 2002, Week 1
March 2002, Week 5
March 2002, Week 4
March 2002, Week 3
March 2002, Week 1
February 2002, Week 4
February 2002, Week 3
February 2002, Week 2
February 2002, Week 1
January 2002, Week 5
January 2002, Week 4
January 2002, Week 3
January 2002, Week 2
January 2002, Week 1
December 2001, Week 5
December 2001, Week 4
December 2001, Week 3
December 2001, Week 2
December 2001, Week 1
November 2001, Week 5
November 2001, Week 4
November 2001, Week 3
November 2001, Week 2
November 2001, Week 1
October 2001, Week 5
October 2001, Week 4
October 2001, Week 3
October 2001, Week 2
October 2001, Week 1
September 2001, Week 5
September 2001, Week 4
September 2001, Week 3
September 2001, Week 2
September 2001, Week 1
August 2001, Week 5
August 2001, Week 4
August 2001, Week 3
August 2001, Week 2
August 2001, Week 1
July 2001, Week 5
July 2001, Week 4
July 2001, Week 3
July 2001, Week 2
July 2001, Week 1
June 2001, Week 5
June 2001, Week 4
June 2001, Week 3
June 2001, Week 2
June 2001, Week 1
May 2001, Week 5
May 2001, Week 4
May 2001, Week 3
May 2001, Week 2
May 2001, Week 1
April 2001, Week 5
April 2001, Week 4
April 2001, Week 3
April 2001, Week 2
April 2001, Week 1
March 2001, Week 5
March 2001, Week 4
March 2001, Week 3
March 2001, Week 2
March 2001, Week 1
February 2001, Week 4
February 2001, Week 3
February 2001, Week 2
February 2001, Week 1
January 2001, Week 5
January 2001, Week 4
January 2001, Week 3
January 2001, Week 2
January 2001, Week 1
December 2000, Week 5
December 2000, Week 4
December 2000, Week 3
December 2000, Week 2
December 2000, Week 1
November 2000, Week 5
November 2000, Week 4
November 2000, Week 3
November 2000, Week 2
November 2000, Week 1
October 2000, Week 5
October 2000, Week 4
October 2000, Week 3
October 2000, Week 2
October 2000, Week 1
September 2000, Week 5
September 2000, Week 4
September 2000, Week 3
September 2000, Week 2
September 2000, Week 1
August 2000, Week 5
August 2000, Week 4
August 2000, Week 3
August 2000, Week 2
August 2000, Week 1
July 2000, Week 5
July 2000, Week 4
July 2000, Week 3
July 2000, Week 2
July 2000, Week 1
June 2000, Week 5
June 2000, Week 4
June 2000, Week 3
June 2000, Week 2
June 2000, Week 1
May 2000, Week 5
May 2000, Week 4
May 2000, Week 3
May 2000, Week 2
May 2000, Week 1
April 2000, Week 5
April 2000, Week 4
April 2000, Week 3
April 2000, Week 2
April 2000, Week 1
March 2000, Week 5
March 2000, Week 4
March 2000, Week 3
March 2000, Week 2
March 2000, Week 1
February 2000, Week 5
February 2000, Week 4
February 2000, Week 3
February 2000, Week 2
February 2000, Week 1
January 2000, Week 5
January 2000, Week 4
January 2000, Week 3
January 2000, Week 2
January 2000, Week 1
December 1999, Week 5
December 1999, Week 4
December 1999, Week 3
December 1999, Week 2
December 1999, Week 1
November 1999, Week 5
November 1999, Week 4
November 1999, Week 3
November 1999, Week 2
November 1999, Week 1
October 1999, Week 5
October 1999, Week 4
October 1999, Week 3
October 1999, Week 2
October 1999, Week 1
September 1999, Week 5
September 1999, Week 4
September 1999, Week 3
September 1999, Week 2
September 1999, Week 1
August 1999, Week 5
August 1999, Week 4
August 1999, Week 3
August 1999, Week 2
August 1999, Week 1
July 1999, Week 5
July 1999, Week 4
July 1999, Week 3
July 1999, Week 2
July 1999, Week 1
June 1999, Week 5
June 1999, Week 4
June 1999, Week 3
June 1999, Week 2
June 1999, Week 1
May 1999, Week 5
May 1999, Week 4
May 1999, Week 3
May 1999, Week 2
May 1999, Week 1
April 1999, Week 5
April 1999, Week 4
April 1999, Week 3
April 1999, Week 2
April 1999, Week 1
March 1999, Week 5
March 1999, Week 4
March 1999, Week 3
March 1999, Week 2
March 1999, Week 1
February 1999, Week 5
February 1999, Week 4
February 1999, Week 3
February 1999, Week 2
February 1999, Week 1
January 1999, Week 5
January 1999, Week 4
January 1999, Week 3
January 1999, Week 2
January 1999, Week 1
December 1998, Week 5
December 1998, Week 4
December 1998, Week 3
December 1998, Week 2
December 1998, Week 1
November 1998, Week 5
November 1998, Week 4
November 1998, Week 3
November 1998, Week 2
November 1998, Week 1
October 1998, Week 5
October 1998, Week 4
October 1998, Week 3
October 1998, Week 2
October 1998, Week 1
September 1998, Week 5
September 1998, Week 4
September 1998, Week 3
September 1998, Week 2
September 1998, Week 1
August 1998, Week 4
August 1998, Week 3
August 1998, Week 2
August 1998, Week 1
July 1998, Week 5
July 1998, Week 4
July 1998, Week 3
July 1998, Week 2
July 1998, Week 1
June 1998, Week 5
June 1998, Week 4
June 1998, Week 3
June 1998, Week 2
June 1998, Week 1
May 1998, Week 5
May 1998, Week 4
May 1998, Week 3
May 1998, Week 2
May 1998, Week 1
April 1998, Week 5
April 1998, Week 4
April 1998, Week 3
April 1998, Week 2
April 1998, Week 1
March 1998, Week 5
March 1998, Week 4
March 1998, Week 3
March 1998, Week 2
March 1998, Week 1
February 1998, Week 5
February 1998, Week 4
February 1998, Week 3
February 1998, Week 2
February 1998, Week 1
January 1998, Week 5
January 1998, Week 4
January 1998, Week 3
January 1998, Week 2
January 1998, Week 1
December 1997, Week 5
December 1997, Week 4
December 1997, Week 3
December 1997, Week 2
December 1997, Week 1
November 1997, Week 5
November 1997, Week 4
November 1997, Week 3
November 1997, Week 2
November 1997, Week 1
October 1997, Week 5
October 1997, Week 4
October 1997, Week 3
October 1997, Week 2
October 1997, Week 1
September 1997, Week 5
September 1997, Week 4
September 1997, Week 3
September 1997, Week 2
September 1997, Week 1
August 1997, Week 5
August 1997, Week 4
August 1997, Week 3
August 1997, Week 2
August 1997, Week 1
July 1997, Week 5
July 1997, Week 4
July 1997, Week 3
July 1997, Week 2
July 1997, Week 1
June 1997, Week 5
June 1997, Week 4
June 1997, Week 3
June 1997, Week 2
June 1997, Week 1
May 1997, Week 5
May 1997, Week 4
May 1997, Week 3
May 1997, Week 2
May 1997, Week 1
April 1997, Week 5
April 1997, Week 4
April 1997, Week 3
April 1997, Week 2
April 1997, Week 1
March 1997, Week 5
March 1997, Week 4
March 1997, Week 3
March 1997, Week 2
March 1997, Week 1
February 1997, Week 5
February 1997, Week 4
February 1997, Week 3
February 1997, Week 2
February 1997, Week 1

ATOM RSS1 RSS2LISTSERV.BROWN.EDU

CataList Email List Search Powered by the LISTSERV Email List Manager