LISTSERV mailing list manager LISTSERV 16.5

Help for AUXLANG Archives


AUXLANG Archives

AUXLANG Archives


AUXLANG@LISTSERV.BROWN.EDU


View:

Message:

[

First

|

Previous

|

Next

|

Last

]

By Topic:

[

First

|

Previous

|

Next

|

Last

]

By Author:

[

First

|

Previous

|

Next

|

Last

]

Font:

Monospaced Font

LISTSERV Archives

LISTSERV Archives

AUXLANG Home

AUXLANG Home

AUXLANG  September 2006, Week 5

AUXLANG September 2006, Week 5

Subject:

Re: regulos fundamentas de pronuncasiono en las linguos facilas.

From:

Jacques Dehee <[log in to unmask]>

Reply-To:

International Auxiliary Languages <[log in to unmask]>

Date:

Sat, 30 Sep 2006 04:14:42 -0400

Content-Type:

text/plain

Parts/Attachments:

Parts/Attachments

text/plain (287 lines)

salutos, pu amiko Alexandre

mio tamben opinan ke la punto de komenco

devan esar la pronuncasiono efektiva

mu non la ortografio aparanta.

mio tamben rekomendan la principo de la ortografio fonetika estrikta;

kuesto esan, paralelo perfekta inter letros ei fonemos,

donke sin digrafos, sin difonos ei sin valoro fonetika especiala

de las letros majuskulas. kada letro inpliken senpre la mesma fonemo,

kada fonemo inpliken senpre la mesma letro

ei ono establen tantas fonemos kuantas letros.

solamente esan aceptablas las dudecoseisas letros

de la alfabeto latina primara, sin signos grafikas adicionas,

sea separatas, sea adheratas ba las letros primaras.

ansi, las unikas letros aceptablas para la representasiono fonetika

en una bona linguo helpanta planata internaciona esan:

"a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z"

(plus suas formos majuskulas).

*

amikamente, fa Jacques, su amiko

*

On Fri, 29 Sep 2006 19:56:23 +0200, Alexandre Xavier Casanova Domingo
<[log in to unmask]> wrote:

> regulos fundamentas de pronuncasiono en las linguos facilas.
> (kuesto esin: Le linguas planificate pote sere de grandisime interese).
> salutos, pu tesula Jacques Dehée.
> mio opinan ke, menan, esun oportuna una presentasiono de las regulos
>fundamentas de pronuncasiono (ei ortografio) de la ikuso neutra. hau nosos
>noten ke la ikuso neutra esin kritikata por esar aparantamente tro detaja
>en aferos de pronuncasiono (en franka kontrasto kon la espo ou Esperanto).
>ma formos komo "sciencfaktstrukturo", ou plus sinplamente "astr'",
resultan
>konpletamente absurdas para una pronuncasiono facila internaciona.
> se la pronuncasiono esan astrakta, apriora, prendata mater la ortografio
>aparanta de la vokabularo elektata (komo en la espo, tipamente), las
>"eroros" de pronuncasiono (realamente, adaptasionos under la lejislo de la
>minima esforco) eson konstantas, jenerundo la trista ei tipa akademijo de
>linguopolicos kios kontrolan ei rekriminan pe las parolantos kios
pronuncan
>"mal" la linguo fonetikamente fosila.
> kontra tantas absurdos, ono reafirmen ke la pronuncasiono internaciona
>devan esar prendata en orijino segon las resultatos konsilatas fa la
>investigasiono fonetika, ei inoltre ke la adaptasiono fonetika under la
>lejislo mater la minima esforco esan una fenomeno natura ei sana pe kualo
>ono devan aceptar ei profitar; para evitar una mutasiono fonetika tro
>intensa, la mejora metodo esan establar una pronuncasiono orijina tre
>facila. ma nosos rememoren ke ninkuna pronuncasiono rekomendata posiblan
>evitar la adaptasiono fonetika fa las parolantos, ei ke kuesa fenomeno
esan
>bona dentro las linguos helpantas planatas. kon una formo komo "estrukturo
>cienca fakta" las xanjos (kanbios) fa las parolantos non eson tanto
>intensas kuanto kon una formo komo "sciencfaktstrukturo".
> mio opinan ke la punto de komenco devan esar la pronuncasiono efektiva
>(mu non la ortografio aparanta!) de la interlinguaiko (Interlingua) fa
>tesula Gode ei tesula Sapir.
> la numero maksima de fonemos devan estar inter dudeco (20) ei
dudecoseiso
>(26). ono posiblan ei diritan introducionar alkunas fonemos sekondaras
para
>mejorar la rekonocimento etimologia de alkunas radikos semantikas
>internacionas, ma kuestas fonemos sekondaras devun restar komo variantos
>sin valoro semantika kontrastiva, sin distingar duas parolos por la
>kontrasto inter una fonemo sekondara ei sua formo fonetika primara. komo
>eksenplo tipa, la fonemo velara surda retrofleksa, "q", nunkua devun
>distingar signifos inves sua formo fonetika primara, la fonemo velara
surda
>non retrofleksa, "k". donke, "qorano" ei "korano" restun ekuivalantas
>semantikamente, sinonimos.
> mio rekomendan la principo de la ortografio fonetika estrikta; kuesto
>esan, paralelo perfekta inter letros ei fonemos, donke sin digrafos, sin
>difonos ei sin valoro fonetika especiala de las letros majuskulas. kada
>letro inpliken senpre la mesma fonemo, kada fonemo inpliken senpre la
mesma
>letro ei ono establen tantas fonemos kuantas letros.
> formos komo "ke", "cokolato", "sekso", "faxismo" (ideologio politika
>itala), "faksismo" (favorasiono, intereso ou propagando pro la
komunikasiono
>via fakso) non presentin granda problemo dentro la ikuso neutra; las
>respektivas variantos kon digrafos ei difonos, komo "que", "chocolato",
>"sexo", "fascismo" (ou "fashismo") ei "faxismo" konplikan severamente la
>uso aktiva de la linguo en la eskribasiono.
> donke, la ortografio devan esar konpletamente fonetika.
> las probos eksperimentas indikan firmamente ke solamente esan aceptablas
>las dudecoseisas letros de la alfabeto latina primara, sin signos grafikas
>adicionas, sea separatas, sea adheratas ba las letros primaras. ansi, las
>unikas letros aceptablas para la representasiono fonetika en una bona
>linguo helpanta planata internaciona esan: "a b c d e f g h i j k l m n o
p
>q r s t u v w x y z" (plus suas formos majuskulas).
> las letros "a b d e f g h i k l m n o p r s t u v" tenan una valoro
>fonetika predominanta tanto klara en las linguos teritorias realas ke
>kuestas letros kuasi non necesan klarasiono. ma ono devan nuancar ke la
>alofono centra de la fonemo "h" esan tre forta, komo en la letro "j" de la
>espaniko (kastiliko) ou en la digrafo "ch" de la cekiko, la eslovakiko ei
>la alemaniko (doiciko). una alofono plus lejera, komo una aspirasiono,
>inoltre esan aceptabla, ma remarkundo ke kuesta fonemo esan senpre tre
>audabla, nunkua muta ou kuasi muta. kualkuna alofono historia de la letro
>"r" resultan aceptabla, ma senpre kon klara difereso dis las fonemos de
las
>letros "g" ei "l"; resultan rekomendabla la pronuncasiono latera vibranta
>tipa en la italiko ou en la espaniko, algo plus forta ei longa en komenco
>de parolo ou pos alkuna fonemo de la grupo "l n r s", ei algo plus debila
>ei kurta en las altras okasionos, ma senpre tre audabla ei nunkua kuasi
>muta.
> las letros "c j q w x y z" presentan una granda variasiono fonetika
inter
>las linguos de alfabeto latina, donke kualkuna elektasiono de fonemos para
>kuestas septas letros eson senpre plus ou minus kritikabla ei relativa.
ma,
>inter la non eksistanta valoro fonetika predominanta de kuestas septas
>letros ei la absoluta kaprico mater otorgar, komo eksenplo, una konsonanto
>nasa gutura ba la letro "q" (algo komo la fusionimento de las duas fonemos
>"ng") ekistan una kamino reala: prendar valoros fonetikas anplamente
>presentas en linguos realas de alfabeto latina.
> la letro "z" tenan una granda tradiciono de varianto sonora ei zunbanta
>otur la fonemo de la letro "s", especialamente en las linguos helpantas
>planatas, donke kuesta valoro esun preferabla.
> una situasiono simila konsilan establar la letro "w" komo la varianto
>semivokala de la vokalo plena "u", ei la letro "y" komo la varianto
>semivokala de la vokalo plena "i".
> en varias linguos teritorias ei especialamente en las alfabetos ciencas
>ou teknikas, la letro "q" esan una varianto retrofleksa (eis: kon la tongo
>ou korpolinguo tre retrokolokata) de la fonemo "k", donke kuesta valoro
>fonetika esan, komo minimo, rasonabla.
> la letro "j" tenan una nuanco palata predominanta en las linguos
>teritorias, sea komo varianto semivokala de la vokalo plena "i", sea komo
>konsonanto palata frikativa plus ou minus sonora, sea komo konsonanto
>dentopalata afrikata. ma ja aparin la letro "y" komo varianto semivokala
de
>la sonoro "i" en linguos teritorias tre parolatas ei en alkunas
>helpoplanlinguos; donke, una konsonanto palata frikativa tre sonora ei tre
>zunbanta, komo en la franciko, la rumaniko ou la portugaliko, resultan tre
>klara ei tre diferanta dis la sonoro semivokala "y", donke kuesta alofono,
>anplamente representata en linguos realas, resultan bona. inoltre, la
>alofono afrikata tipa de la angliko para kuesta letro resultan komoda,
>especialamente pos una konsonanto de la grupo "b d p t". en las altras
>posicionos, la alofono frikativa (non afrikata) esan maksimamente
diferanta
>dis la sonoro "y" ei facilamente realabla, donke kuesta alofono frikativa
>eson la alofono principala para la letro "j".
> la letro "c" esan posiblamente la letro plus konfliktiva; ma eksistan
una
>certa predominanteso de nuanco dentosiflanta afrikata, kuando la valoro
non
>esan sinplamente la valoro fonetika de la letro "k" ou de la letro "s". la
>principo de ortografio fonetika vetan otorgar novamente alkuna de anbas
>fonemos ba la letro "c", ei, donke, restan principalamente la nuanco
>dentosiflanta afrikata. kuesta nuanco tenan, historiamente, fonetikamente
>ei ortografiamente, multas variantos, espresatas komo fusionimentos de las
>grupos dukonsonantas "ds", "dz", "ts", "tz", "dx", "tx", "tz", ecetera.
ma,
>posiblamente, la alofono plus facilamente realabla, donke la alofono
>rekomendabla komo alofono principala, esan la alofono "tx", ansi
>representata en linguos komo la vaskiko (euskiko) ou la balkaviko
>(kataluniko) ma plus frekuentamente representata kon la digrafo "ch" (komo
>en espaniko, angliko, ido ei altras linguos). la representasiono kon la
>letro aki elektata, "c", eksistan en alkunas linguos teritorias, komo la
>uolofiko ei la mandingiko (linguos afrikanas), ei okasionamente dentro
>altras linguos, como la italiko ei la rumaniko. ansi, kuesta elektasiono
>estan anplamente basata en faktos realas ei, por la anpleso de alofonos
>permesatas, facilamente pronuncabla.
> una aspekto tradicionamente neglektata en las helpoplanlinguos, ma tre
>klara desde la fonetikologio eksperimenta, esan la difereso inter fonemos
>primaras ei fonemos sekondaras. las linguos kon plus kuanto dudecas (20)
>fonemos kuasi senpre presentan kuesta fenomeno: las fonemos sekondaras
>aparan komo variasionos de alkunas fonemos primaras ei nunkua ou kuasi
>nunkua kon valoro semantika kontrastiva, distingundo parolos; kuesta
>situasiono esan tipa para la fonemo primara "b" ei sua varianto labiodenta
>"v" en multas linguos teritorias, ei produktan la estrana situaciono mater
>ke la nomo de la linguo vaska, ou baska, oscilan en las linguos teritorias
>ou helpoplanatas inter la fonemo komenca "v" ei sua varianto principala
>"b"... prokue en la vaskiko ou baskiko, la propra linguo vaska, tipamente
>non eksistan la fonemo "v", ei donke tanpoko la letro "v" resultan
>frekuenta. donke, anbas formos, "vasko" ei "basko" resultan aceptablas
para
>las linguos helpantas planatas.
> jeneralamente parolundo, dentro las fonemos rekomendablas para las
>linguos helpantas planatas, kuesta aspekto fonetika resultan
especialamente
>klara dentro las seguantas paros de fonemos; la unesma fonemo de kada paro
>esan la fonemo principala: "b-v, k-q, s-z, i-y, u-w".
> ono devan evitar paros de parolos unikamente distingatas por alkuna
inter
>kuestas paros de fonemos, reservundo las fonemos sekondaras para
>onomatopeos ei para radikos semantikas internacionamente representatas kon
>kuestas fonemos sekondaras.
> la longeso de las silabos non resultan rekomendabla komo faktoro
>semantika kontrastiva, ei tanpoko la acento de intenseso ou de tono
musika.
> donke, la acento non tenon representasiono grafika. para la acento
>tonika, resultan rekomendabla por rasonos de fonetikologio eksperimenta
ke,
>se la parolo tenan una sola vokalo plena, la acento aparun en kuesa
vokalo,
>ei dentro las altras okasionos, en la preultima vokalo; ma las variasionos
>de la parolanto esan tolerablas, prokue non ekiston konfusasiono
semantika.
> la parto propramente ortografia de la kuestiono rematan aki. menan,
>aparon alkunas regulos fonetikas de la ikuso, segun ordino proksimata
desde
>maksima inportanteso verso minima inportanteso.
> kada parolo devan tenar komo minimo una vokalo plena; ono konsideran
komo
>vokalos plenas las fonemos de la grupo "a e i o u".
> ninkuna parolo posiblan finar en duas konsonantos ou en una konsonanto
>plus una semivokalo. ono konsideran komo semivokalos las duas fonemos
>"w y", ei komo konsonantos pe las letros kualos non esan vokalos ni
>semikonsonantos.
> ono permesan, komo maksimo, trias konsonantos kontiguas dentro la mesma
>parolo.
> non ekistan fonemos duplikatas komo "ss", "oo", "tt" ou "ee"; dentro la
>mesma parolo, duas fonemos kontiguas devan esar senpre duas fonemos
>diferantas.
> la grupo komenca formata por konsonanto siflanta ("s" ou "z") plus altra
>konsonanto necesan una vokalo komenca de apogo, tipamente "e" ou "i".
> ono permesan, komo maksimo, trias vokalos kontiguas dentro la mesma
>parolo.
> en las radikos semantikas simplas nunkua eksistan una konsonanto nasa
>labia pre altra konsonanto, ni una konsonanto nasa non labia pre una
>konsonanto nasa labia; ansi, komo eksenplo, la grupo "md" bikaman "nd", ei
>la grupo "nm" bikaman sinplamente "m".
> para evitar grupos konsonantas internas non permesatas, tipamente ono
usan
>vokalos de konplemento intermedias.
> las grupos de konsonanto nasa plus konsonanto labia restan neutratas
>inter konsonanto nasa labia ou non labia; la pronuncasiono tipa de la
>konsonanto nasa en kuestas okasionos esan semilabia, ei la ortografio esan
>senpre kon "n", komo en la baskiko, vaskiko ou euskiko. ansi, las grupos
>"mb, mf, mp, mv" bikaman respektivamente "nb, nf, np, nv".
> las unikas konsonantos permesatas en fino absoluta de parolo esan: "l n
r
>s".
> la grupo dukonsonanta "ng" permesan una alofono gutura de la letro "n",
>ma la letro "g" esan aki klaramente pronuncata, inves muta ou kuasi muta.
> para evitar grupos polivokalas internas non permesatas, tipamente ono
>usan solucionos morfosintaksas insulantas (partikulos separablas) ou
>alkunas konsonantos de separasiono kon lojiko semantika.
> dentro las grupos polivokalas, la pronuncasiono semivokala de "i" ou "u"
>esan senpre tolerabla, especialamente se ninkuna vokalo de la grupo tenan
>acento tonika (de intenseso).
> las restantas variasionos de pronuncasiono esan aceptablas kuando non
>produktan anbigueso.
> amikamente, fa isula alexandro xaviero, imeilo [log in to unmask]
>(trigrupo arobo yahoo punto es).
> ----- mesajo orijina -----
> sendanto: Jacques Dehée <[log in to unmask]>
> adresato: [log in to unmask]
> afero: [IALlist] Le linguas planificate pote sere de grandisime interese
> Le linguas planificate pote sere de grandisime interese, ma a
conditione de
>facere los pronunciabile pro un maximume de populos.
> On debe evitare tro grande succesiones de consonantes e quando posibile
>adere vocalas finale.
> "jn" in fine de parolas como in esperanto acusativo plurale es
eliminatori!
> *
> Amicalemente,
> Jacques
>
>
>
>---------------------------------
>
>LLama Gratis a cualquier PC del Mundo.
>Llamadas a fijos y móviles desde 1 céntimo por minuto.
>http://es.voice.yahoo.com

Top of Message | Previous Page | Permalink

Advanced Options


Options

Log In

Log In

Get Password

Get Password


Search Archives

Search Archives


Subscribe or Unsubscribe

Subscribe or Unsubscribe


Archives

March 2020, Week 5
March 2020, Week 4
March 2020, Week 2
March 2020, Week 1
February 2020, Week 5
February 2020, Week 4
February 2020, Week 1
January 2020, Week 4
January 2020, Week 3
January 2020, Week 2
January 2020, Week 1
December 2019, Week 2
December 2019, Week 1
November 2019, Week 5
November 2019, Week 4
November 2019, Week 3
November 2019, Week 2
November 2019, Week 1
October 2019, Week 4
October 2019, Week 3
October 2019, Week 2
October 2019, Week 1
September 2019, Week 4
September 2019, Week 3
September 2019, Week 2
September 2019, Week 1
August 2019, Week 5
August 2019, Week 4
August 2019, Week 3
August 2019, Week 2
July 2019, Week 3
July 2019, Week 2
July 2019, Week 1
June 2019, Week 4
June 2019, Week 3
June 2019, Week 1
May 2019, Week 1
April 2019, Week 4
April 2019, Week 3
March 2019, Week 5
March 2019, Week 4
February 2019, Week 3
February 2019, Week 1
January 2019, Week 5
January 2019, Week 2
October 2018, Week 2
October 2018, Week 1
September 2018, Week 3
September 2018, Week 2
August 2018, Week 5
August 2018, Week 4
August 2018, Week 3
August 2018, Week 2
July 2018, Week 4
July 2018, Week 1
June 2018, Week 4
June 2018, Week 3
June 2018, Week 2
June 2018, Week 1
May 2018, Week 3
April 2018, Week 4
April 2018, Week 3
April 2018, Week 2
March 2018, Week 4
February 2018, Week 3
February 2018, Week 1
January 2018, Week 4
January 2018, Week 3
January 2018, Week 1
December 2017, Week 5
December 2017, Week 4
December 2017, Week 2
November 2017, Week 3
November 2017, Week 2
November 2017, Week 1
October 2017, Week 5
October 2017, Week 4
October 2017, Week 3
October 2017, Week 1
September 2017, Week 5
August 2017, Week 5
August 2017, Week 4
August 2017, Week 3
August 2017, Week 2
August 2017, Week 1
July 2017, Week 4
July 2017, Week 2
July 2017, Week 1
June 2017, Week 3
June 2017, Week 1
May 2017, Week 5
May 2017, Week 4
May 2017, Week 3
May 2017, Week 2
May 2017, Week 1
April 2017, Week 4
April 2017, Week 3
April 2017, Week 2
April 2017, Week 1
March 2017, Week 4
March 2017, Week 3
March 2017, Week 2
March 2017, Week 1
February 2017, Week 4
February 2017, Week 3
February 2017, Week 2
February 2017, Week 1
January 2017, Week 5
January 2017, Week 4
January 2017, Week 3
January 2017, Week 2
January 2017, Week 1
December 2016, Week 5
December 2016, Week 4
December 2016, Week 3
December 2016, Week 2
December 2016, Week 1
November 2016, Week 5
November 2016, Week 4
November 2016, Week 3
November 2016, Week 2
November 2016, Week 1
October 2016, Week 5
October 2016, Week 3
October 2016, Week 2
October 2016, Week 1
September 2016, Week 3
September 2016, Week 2
September 2016, Week 1
August 2016, Week 3
August 2016, Week 2
August 2016, Week 1
July 2016, Week 5
July 2016, Week 4
July 2016, Week 3
July 2016, Week 2
July 2016, Week 1
June 2016, Week 5
June 2016, Week 4
June 2016, Week 3
June 2016, Week 2
June 2016, Week 1
May 2016, Week 5
May 2016, Week 4
May 2016, Week 3
May 2016, Week 2
May 2016, Week 1
April 2016, Week 5
April 2016, Week 4
April 2016, Week 3
April 2016, Week 2
April 2016, Week 1
March 2016, Week 5
March 2016, Week 3
March 2016, Week 2
March 2016, Week 1
February 2016, Week 5
February 2016, Week 4
February 2016, Week 3
February 2016, Week 2
February 2016, Week 1
January 2016, Week 5
January 2016, Week 4
January 2016, Week 3
January 2016, Week 2
January 2016, Week 1
December 2015, Week 5
December 2015, Week 4
December 2015, Week 3
December 2015, Week 2
December 2015, Week 1
November 2015, Week 4
November 2015, Week 3
November 2015, Week 2
November 2015, Week 1
October 2015, Week 5
October 2015, Week 4
October 2015, Week 3
October 2015, Week 2
September 2015, Week 4
September 2015, Week 2
September 2015, Week 1
August 2015, Week 5
August 2015, Week 4
August 2015, Week 3
August 2015, Week 2
August 2015, Week 1
July 2015, Week 4
July 2015, Week 3
July 2015, Week 2
July 2015, Week 1
June 2015, Week 5
June 2015, Week 4
June 2015, Week 3
June 2015, Week 2
June 2015, Week 1
May 2015, Week 5
May 2015, Week 3
May 2015, Week 2
May 2015, Week 1
April 2015, Week 5
April 2015, Week 4
April 2015, Week 3
April 2015, Week 2
April 2015, Week 1
March 2015, Week 5
March 2015, Week 4
March 2015, Week 3
March 2015, Week 2
March 2015, Week 1
February 2015, Week 3
February 2015, Week 2
February 2015, Week 1
January 2015, Week 5
January 2015, Week 4
January 2015, Week 3
January 2015, Week 2
January 2015, Week 1
December 2014, Week 5
December 2014, Week 4
December 2014, Week 3
December 2014, Week 2
December 2014, Week 1
November 2014, Week 5
November 2014, Week 4
November 2014, Week 3
November 2014, Week 2
November 2014, Week 1
October 2014, Week 5
October 2014, Week 4
October 2014, Week 3
October 2014, Week 2
October 2014, Week 1
September 2014, Week 5
September 2014, Week 4
September 2014, Week 3
September 2014, Week 2
August 2014, Week 5
August 2014, Week 4
August 2014, Week 3
August 2014, Week 2
August 2014, Week 1
July 2014, Week 5
July 2014, Week 4
July 2014, Week 3
July 2014, Week 2
July 2014, Week 1
June 2014, Week 5
June 2014, Week 4
June 2014, Week 3
June 2014, Week 2
June 2014, Week 1
May 2014, Week 5
May 2014, Week 4
May 2014, Week 2
May 2014, Week 1
April 2014, Week 4
April 2014, Week 3
April 2014, Week 2
April 2014, Week 1
March 2014, Week 4
March 2014, Week 3
March 2014, Week 2
March 2014, Week 1
February 2014, Week 4
February 2014, Week 3
February 2014, Week 2
February 2014, Week 1
January 2014, Week 5
January 2014, Week 4
January 2014, Week 3
January 2014, Week 1
December 2013, Week 5
December 2013, Week 4
December 2013, Week 3
December 2013, Week 2
December 2013, Week 1
November 2013, Week 5
November 2013, Week 4
November 2013, Week 3
November 2013, Week 2
November 2013, Week 1
October 2013, Week 5
October 2013, Week 4
October 2013, Week 3
October 2013, Week 2
October 2013, Week 1
September 2013, Week 3
August 2013, Week 4
August 2013, Week 3
August 2013, Week 2
July 2013, Week 2
July 2013, Week 1
June 2013, Week 5
June 2013, Week 4
June 2013, Week 3
June 2013, Week 2
May 2013, Week 5
May 2013, Week 3
May 2013, Week 2
May 2013, Week 1
April 2013, Week 5
April 2013, Week 4
April 2013, Week 3
April 2013, Week 2
April 2013, Week 1
March 2013, Week 5
March 2013, Week 4
March 2013, Week 3
March 2013, Week 2
March 2013, Week 1
February 2013, Week 4
February 2013, Week 3
February 2013, Week 2
February 2013, Week 1
January 2013, Week 4
January 2013, Week 3
January 2013, Week 2
January 2013, Week 1
December 2012, Week 5
December 2012, Week 4
December 2012, Week 3
December 2012, Week 2
December 2012, Week 1
November 2012, Week 4
November 2012, Week 3
November 2012, Week 2
November 2012, Week 1
October 2012, Week 5
October 2012, Week 4
October 2012, Week 3
October 2012, Week 2
October 2012, Week 1
September 2012, Week 5
September 2012, Week 4
September 2012, Week 3
September 2012, Week 2
September 2012, Week 1
August 2012, Week 4
August 2012, Week 2
August 2012, Week 1
July 2012, Week 5
July 2012, Week 4
July 2012, Week 3
July 2012, Week 2
July 2012, Week 1
June 2012, Week 5
June 2012, Week 4
June 2012, Week 3
June 2012, Week 1
May 2012, Week 5
May 2012, Week 4
May 2012, Week 3
May 2012, Week 2
May 2012, Week 1
April 2012, Week 4
April 2012, Week 3
April 2012, Week 2
April 2012, Week 1
March 2012, Week 5
March 2012, Week 4
March 2012, Week 3
March 2012, Week 2
March 2012, Week 1
February 2012, Week 5
February 2012, Week 4
February 2012, Week 3
February 2012, Week 2
February 2012, Week 1
January 2012, Week 4
December 2011, Week 5
December 2011, Week 4
December 2011, Week 3
December 2011, Week 2
December 2011, Week 1
November 2011, Week 4
November 2011, Week 3
November 2011, Week 2
November 2011, Week 1
October 2011, Week 5
October 2011, Week 4
October 2011, Week 3
October 2011, Week 2
October 2011, Week 1
September 2011, Week 5
September 2011, Week 4
September 2011, Week 3
September 2011, Week 2
September 2011, Week 1
August 2011, Week 5
August 2011, Week 4
August 2011, Week 3
August 2011, Week 2
August 2011, Week 1
July 2011, Week 4
July 2011, Week 3
July 2011, Week 2
July 2011, Week 1
June 2011, Week 4
June 2011, Week 3
June 2011, Week 2
June 2011, Week 1
May 2011, Week 5
May 2011, Week 4
May 2011, Week 3
May 2011, Week 2
May 2011, Week 1
April 2011, Week 4
April 2011, Week 3
April 2011, Week 2
April 2011, Week 1
March 2011, Week 5
March 2011, Week 4
March 2011, Week 3
March 2011, Week 2
March 2011, Week 1
February 2011, Week 4
February 2011, Week 3
February 2011, Week 2
February 2011, Week 1
January 2011, Week 5
January 2011, Week 4
January 2011, Week 3
January 2011, Week 2
January 2011, Week 1
December 2010, Week 5
December 2010, Week 4
December 2010, Week 3
December 2010, Week 2
December 2010, Week 1
November 2010, Week 4
November 2010, Week 3
November 2010, Week 2
November 2010, Week 1
October 2010, Week 5
October 2010, Week 4
October 2010, Week 3
October 2010, Week 2
October 2010, Week 1
September 2010, Week 5
September 2010, Week 4
September 2010, Week 3
September 2010, Week 2
September 2010, Week 1
August 2010, Week 5
August 2010, Week 4
August 2010, Week 3
August 2010, Week 2
August 2010, Week 1
July 2010, Week 5
July 2010, Week 4
July 2010, Week 3
July 2010, Week 2
July 2010, Week 1
June 2010, Week 5
June 2010, Week 4
June 2010, Week 3
June 2010, Week 2
June 2010, Week 1
May 2010, Week 5
May 2010, Week 4
May 2010, Week 3
May 2010, Week 2
May 2010, Week 1
April 2010, Week 5
April 2010, Week 4
April 2010, Week 3
April 2010, Week 2
April 2010, Week 1
March 2010, Week 5
March 2010, Week 4
March 2010, Week 3
March 2010, Week 2
March 2010, Week 1
February 2010, Week 4
February 2010, Week 3
February 2010, Week 2
February 2010, Week 1
January 2010, Week 5
January 2010, Week 4
January 2010, Week 3
January 2010, Week 2
January 2010, Week 1
December 2009, Week 5
December 2009, Week 4
December 2009, Week 3
December 2009, Week 2
December 2009, Week 1
November 2009, Week 5
November 2009, Week 4
November 2009, Week 3
November 2009, Week 2
November 2009, Week 1
October 2009, Week 5
October 2009, Week 4
October 2009, Week 3
October 2009, Week 2
October 2009, Week 1
September 2009, Week 5
September 2009, Week 4
September 2009, Week 3
September 2009, Week 2
September 2009, Week 1
August 2009, Week 5
August 2009, Week 4
August 2009, Week 3
August 2009, Week 2
August 2009, Week 1
July 2009, Week 5
July 2009, Week 4
July 2009, Week 3
July 2009, Week 2
July 2009, Week 1
June 2009, Week 5
June 2009, Week 4
June 2009, Week 3
June 2009, Week 2
June 2009, Week 1
May 2009, Week 5
May 2009, Week 4
May 2009, Week 3
May 2009, Week 2
May 2009, Week 1
April 2009, Week 5
April 2009, Week 4
April 2009, Week 3
April 2009, Week 2
April 2009, Week 1
March 2009, Week 5
March 2009, Week 4
March 2009, Week 3
March 2009, Week 2
March 2009, Week 1
February 2009, Week 4
February 2009, Week 3
February 2009, Week 2
February 2009, Week 1
January 2009, Week 5
January 2009, Week 4
January 2009, Week 3
January 2009, Week 2
January 2009, Week 1
December 2008, Week 5
December 2008, Week 4
December 2008, Week 3
December 2008, Week 2
December 2008, Week 1
November 2008, Week 5
November 2008, Week 4
November 2008, Week 3
November 2008, Week 2
November 2008, Week 1
October 2008, Week 5
October 2008, Week 4
October 2008, Week 3
October 2008, Week 2
October 2008, Week 1
September 2008, Week 5
September 2008, Week 4
September 2008, Week 3
September 2008, Week 2
September 2008, Week 1
August 2008, Week 5
August 2008, Week 4
August 2008, Week 3
August 2008, Week 2
August 2008, Week 1
July 2008, Week 5
July 2008, Week 4
July 2008, Week 3
July 2008, Week 2
July 2008, Week 1
June 2008, Week 5
June 2008, Week 4
June 2008, Week 3
June 2008, Week 2
June 2008, Week 1
May 2008, Week 5
May 2008, Week 4
May 2008, Week 3
May 2008, Week 2
May 2008, Week 1
April 2008, Week 5
April 2008, Week 4
April 2008, Week 3
April 2008, Week 2
April 2008, Week 1
March 2008, Week 5
March 2008, Week 4
March 2008, Week 3
March 2008, Week 2
March 2008, Week 1
February 2008, Week 5
February 2008, Week 4
February 2008, Week 3
February 2008, Week 2
February 2008, Week 1
January 2008, Week 5
January 2008, Week 4
January 2008, Week 3
January 2008, Week 2
January 2008, Week 1
December 2007, Week 5
December 2007, Week 4
December 2007, Week 3
December 2007, Week 2
December 2007, Week 1
November 2007, Week 5
November 2007, Week 4
November 2007, Week 3
November 2007, Week 2
November 2007, Week 1
October 2007, Week 5
October 2007, Week 4
October 2007, Week 3
October 2007, Week 2
October 2007, Week 1
September 2007, Week 5
September 2007, Week 4
September 2007, Week 3
September 2007, Week 2
September 2007, Week 1
August 2007, Week 5
August 2007, Week 4
August 2007, Week 3
August 2007, Week 2
August 2007, Week 1
July 2007, Week 5
July 2007, Week 4
July 2007, Week 3
July 2007, Week 2
July 2007, Week 1
June 2007, Week 5
June 2007, Week 4
June 2007, Week 3
June 2007, Week 2
June 2007, Week 1
May 2007, Week 5
May 2007, Week 4
May 2007, Week 3
May 2007, Week 2
May 2007, Week 1
April 2007, Week 5
April 2007, Week 4
April 2007, Week 3
April 2007, Week 2
April 2007, Week 1
March 2007, Week 5
March 2007, Week 4
March 2007, Week 3
March 2007, Week 2
March 2007, Week 1
February 2007, Week 4
February 2007, Week 3
February 2007, Week 2
February 2007, Week 1
January 2007, Week 5
January 2007, Week 4
January 2007, Week 3
January 2007, Week 2
January 2007, Week 1
December 2006, Week 5
December 2006, Week 4
December 2006, Week 3
December 2006, Week 2
December 2006, Week 1
November 2006, Week 5
November 2006, Week 4
November 2006, Week 3
November 2006, Week 2
November 2006, Week 1
October 2006, Week 5
October 2006, Week 4
October 2006, Week 3
October 2006, Week 2
October 2006, Week 1
September 2006, Week 5
September 2006, Week 4
September 2006, Week 3
September 2006, Week 2
September 2006, Week 1
August 2006, Week 5
August 2006, Week 4
August 2006, Week 3
August 2006, Week 2
August 2006, Week 1
July 2006, Week 5
July 2006, Week 4
July 2006, Week 3
July 2006, Week 2
July 2006, Week 1
June 2006, Week 5
June 2006, Week 4
June 2006, Week 3
June 2006, Week 2
June 2006, Week 1
May 2006, Week 5
May 2006, Week 4
May 2006, Week 3
May 2006, Week 2
May 2006, Week 1
April 2006, Week 5
April 2006, Week 4
April 2006, Week 3
April 2006, Week 2
April 2006, Week 1
March 2006, Week 5
March 2006, Week 4
March 2006, Week 3
March 2006, Week 2
March 2006, Week 1
February 2006, Week 4
February 2006, Week 3
February 2006, Week 2
February 2006, Week 1
January 2006, Week 5
January 2006, Week 4
January 2006, Week 3
January 2006, Week 2
January 2006, Week 1
December 2005, Week 5
December 2005, Week 4
December 2005, Week 3
December 2005, Week 2
December 2005, Week 1
November 2005, Week 5
November 2005, Week 4
November 2005, Week 3
November 2005, Week 2
November 2005, Week 1
October 2005, Week 5
October 2005, Week 4
October 2005, Week 3
October 2005, Week 2
October 2005, Week 1
September 2005, Week 5
September 2005, Week 4
September 2005, Week 3
September 2005, Week 2
September 2005, Week 1
August 2005, Week 5
August 2005, Week 4
August 2005, Week 3
August 2005, Week 2
August 2005, Week 1
July 2005, Week 5
July 2005, Week 4
July 2005, Week 3
July 2005, Week 2
July 2005, Week 1
June 2005, Week 5
June 2005, Week 4
June 2005, Week 3
June 2005, Week 2
June 2005, Week 1
May 2005, Week 5
May 2005, Week 4
May 2005, Week 3
May 2005, Week 2
May 2005, Week 1
April 2005, Week 5
April 2005, Week 4
April 2005, Week 3
April 2005, Week 2
April 2005, Week 1
March 2005, Week 5
March 2005, Week 4
March 2005, Week 3
March 2005, Week 2
March 2005, Week 1
February 2005, Week 4
February 2005, Week 3
February 2005, Week 2
February 2005, Week 1
January 2005, Week 5
January 2005, Week 4
January 2005, Week 3
January 2005, Week 2
January 2005, Week 1
December 2004, Week 5
December 2004, Week 4
December 2004, Week 3
December 2004, Week 2
December 2004, Week 1
November 2004, Week 5
November 2004, Week 4
November 2004, Week 3
November 2004, Week 2
November 2004, Week 1
October 2004, Week 5
October 2004, Week 4
October 2004, Week 3
October 2004, Week 2
October 2004, Week 1
September 2004, Week 5
September 2004, Week 4
September 2004, Week 3
September 2004, Week 2
September 2004, Week 1
August 2004, Week 5
August 2004, Week 4
August 2004, Week 3
August 2004, Week 2
August 2004, Week 1
July 2004, Week 5
July 2004, Week 4
July 2004, Week 3
July 2004, Week 2
July 2004, Week 1
June 2004, Week 5
June 2004, Week 4
June 2004, Week 3
June 2004, Week 2
June 2004, Week 1
May 2004, Week 5
May 2004, Week 4
May 2004, Week 3
May 2004, Week 2
May 2004, Week 1
April 2004, Week 5
April 2004, Week 4
April 2004, Week 3
April 2004, Week 2
April 2004, Week 1
March 2004, Week 5
March 2004, Week 4
March 2004, Week 3
March 2004, Week 2
March 2004, Week 1
February 2004, Week 5
February 2004, Week 4
February 2004, Week 3
February 2004, Week 2
February 2004, Week 1
January 2004, Week 5
January 2004, Week 4
January 2004, Week 3
January 2004, Week 2
January 2004, Week 1
December 2003, Week 5
December 2003, Week 4
December 2003, Week 3
December 2003, Week 2
December 2003, Week 1
November 2003, Week 5
November 2003, Week 4
November 2003, Week 3
November 2003, Week 2
November 2003, Week 1
October 2003, Week 5
October 2003, Week 4
October 2003, Week 3
October 2003, Week 2
October 2003, Week 1
September 2003, Week 5
September 2003, Week 4
September 2003, Week 3
September 2003, Week 2
September 2003, Week 1
August 2003, Week 5
August 2003, Week 4
August 2003, Week 3
August 2003, Week 2
August 2003, Week 1
July 2003, Week 5
July 2003, Week 4
July 2003, Week 3
July 2003, Week 2
July 2003, Week 1
June 2003, Week 5
June 2003, Week 4
June 2003, Week 3
June 2003, Week 2
June 2003, Week 1
May 2003, Week 5
May 2003, Week 4
May 2003, Week 3
May 2003, Week 2
May 2003, Week 1
April 2003, Week 5
April 2003, Week 4
April 2003, Week 3
April 2003, Week 2
March 2003, Week 5
March 2003, Week 4
March 2003, Week 3
March 2003, Week 2
March 2003, Week 1
February 2003, Week 4
February 2003, Week 3
February 2003, Week 2
February 2003, Week 1
January 2003, Week 5
January 2003, Week 4
January 2003, Week 3
January 2003, Week 2
January 2003, Week 1
December 2002, Week 5
December 2002, Week 4
December 2002, Week 3
December 2002, Week 2
December 2002, Week 1
November 2002, Week 4
November 2002, Week 3
November 2002, Week 2
November 2002, Week 1
October 2002, Week 5
October 2002, Week 4
October 2002, Week 3
October 2002, Week 2
October 2002, Week 1
September 2002, Week 5
September 2002, Week 4
September 2002, Week 3
September 2002, Week 2
September 2002, Week 1
August 2002, Week 5
August 2002, Week 4
August 2002, Week 3
August 2002, Week 2
August 2002, Week 1
July 2002, Week 5
July 2002, Week 4
July 2002, Week 3
July 2002, Week 2
July 2002, Week 1
June 2002, Week 5
June 2002, Week 4
June 2002, Week 3
June 2002, Week 2
June 2002, Week 1
May 2002, Week 5
May 2002, Week 4
May 2002, Week 3
May 2002, Week 2
May 2002, Week 1
April 2002, Week 5
April 2002, Week 4
April 2002, Week 3
April 2002, Week 2
April 2002, Week 1
March 2002, Week 5
March 2002, Week 4
March 2002, Week 3
March 2002, Week 1
February 2002, Week 4
February 2002, Week 3
February 2002, Week 2
February 2002, Week 1
January 2002, Week 5
January 2002, Week 4
January 2002, Week 3
January 2002, Week 2
January 2002, Week 1
December 2001, Week 5
December 2001, Week 4
December 2001, Week 3
December 2001, Week 2
December 2001, Week 1
November 2001, Week 5
November 2001, Week 4
November 2001, Week 3
November 2001, Week 2
November 2001, Week 1
October 2001, Week 5
October 2001, Week 4
October 2001, Week 3
October 2001, Week 2
October 2001, Week 1
September 2001, Week 5
September 2001, Week 4
September 2001, Week 3
September 2001, Week 2
September 2001, Week 1
August 2001, Week 5
August 2001, Week 4
August 2001, Week 3
August 2001, Week 2
August 2001, Week 1
July 2001, Week 5
July 2001, Week 4
July 2001, Week 3
July 2001, Week 2
July 2001, Week 1
June 2001, Week 5
June 2001, Week 4
June 2001, Week 3
June 2001, Week 2
June 2001, Week 1
May 2001, Week 5
May 2001, Week 4
May 2001, Week 3
May 2001, Week 2
May 2001, Week 1
April 2001, Week 5
April 2001, Week 4
April 2001, Week 3
April 2001, Week 2
April 2001, Week 1
March 2001, Week 5
March 2001, Week 4
March 2001, Week 3
March 2001, Week 2
March 2001, Week 1
February 2001, Week 4
February 2001, Week 3
February 2001, Week 2
February 2001, Week 1
January 2001, Week 5
January 2001, Week 4
January 2001, Week 3
January 2001, Week 2
January 2001, Week 1
December 2000, Week 5
December 2000, Week 4
December 2000, Week 3
December 2000, Week 2
December 2000, Week 1
November 2000, Week 5
November 2000, Week 4
November 2000, Week 3
November 2000, Week 2
November 2000, Week 1
October 2000, Week 5
October 2000, Week 4
October 2000, Week 3
October 2000, Week 2
October 2000, Week 1
September 2000, Week 5
September 2000, Week 4
September 2000, Week 3
September 2000, Week 2
September 2000, Week 1
August 2000, Week 5
August 2000, Week 4
August 2000, Week 3
August 2000, Week 2
August 2000, Week 1
July 2000, Week 5
July 2000, Week 4
July 2000, Week 3
July 2000, Week 2
July 2000, Week 1
June 2000, Week 5
June 2000, Week 4
June 2000, Week 3
June 2000, Week 2
June 2000, Week 1
May 2000, Week 5
May 2000, Week 4
May 2000, Week 3
May 2000, Week 2
May 2000, Week 1
April 2000, Week 5
April 2000, Week 4
April 2000, Week 3
April 2000, Week 2
April 2000, Week 1
March 2000, Week 5
March 2000, Week 4
March 2000, Week 3
March 2000, Week 2
March 2000, Week 1
February 2000, Week 5
February 2000, Week 4
February 2000, Week 3
February 2000, Week 2
February 2000, Week 1
January 2000, Week 5
January 2000, Week 4
January 2000, Week 3
January 2000, Week 2
January 2000, Week 1
December 1999, Week 5
December 1999, Week 4
December 1999, Week 3
December 1999, Week 2
December 1999, Week 1
November 1999, Week 5
November 1999, Week 4
November 1999, Week 3
November 1999, Week 2
November 1999, Week 1
October 1999, Week 5
October 1999, Week 4
October 1999, Week 3
October 1999, Week 2
October 1999, Week 1
September 1999, Week 5
September 1999, Week 4
September 1999, Week 3
September 1999, Week 2
September 1999, Week 1
August 1999, Week 5
August 1999, Week 4
August 1999, Week 3
August 1999, Week 2
August 1999, Week 1
July 1999, Week 5
July 1999, Week 4
July 1999, Week 3
July 1999, Week 2
July 1999, Week 1
June 1999, Week 5
June 1999, Week 4
June 1999, Week 3
June 1999, Week 2
June 1999, Week 1
May 1999, Week 5
May 1999, Week 4
May 1999, Week 3
May 1999, Week 2
May 1999, Week 1
April 1999, Week 5
April 1999, Week 4
April 1999, Week 3
April 1999, Week 2
April 1999, Week 1
March 1999, Week 5
March 1999, Week 4
March 1999, Week 3
March 1999, Week 2
March 1999, Week 1
February 1999, Week 5
February 1999, Week 4
February 1999, Week 3
February 1999, Week 2
February 1999, Week 1
January 1999, Week 5
January 1999, Week 4
January 1999, Week 3
January 1999, Week 2
January 1999, Week 1
December 1998, Week 5
December 1998, Week 4
December 1998, Week 3
December 1998, Week 2
December 1998, Week 1
November 1998, Week 5
November 1998, Week 4
November 1998, Week 3
November 1998, Week 2
November 1998, Week 1
October 1998, Week 5
October 1998, Week 4
October 1998, Week 3
October 1998, Week 2
October 1998, Week 1
September 1998, Week 5
September 1998, Week 4
September 1998, Week 3
September 1998, Week 2
September 1998, Week 1
August 1998, Week 4
August 1998, Week 3
August 1998, Week 2
August 1998, Week 1
July 1998, Week 5
July 1998, Week 4
July 1998, Week 3
July 1998, Week 2
July 1998, Week 1
June 1998, Week 5
June 1998, Week 4
June 1998, Week 3
June 1998, Week 2
June 1998, Week 1
May 1998, Week 5
May 1998, Week 4
May 1998, Week 3
May 1998, Week 2
May 1998, Week 1
April 1998, Week 5
April 1998, Week 4
April 1998, Week 3
April 1998, Week 2
April 1998, Week 1
March 1998, Week 5
March 1998, Week 4
March 1998, Week 3
March 1998, Week 2
March 1998, Week 1
February 1998, Week 5
February 1998, Week 4
February 1998, Week 3
February 1998, Week 2
February 1998, Week 1
January 1998, Week 5
January 1998, Week 4
January 1998, Week 3
January 1998, Week 2
January 1998, Week 1
December 1997, Week 5
December 1997, Week 4
December 1997, Week 3
December 1997, Week 2
December 1997, Week 1
November 1997, Week 5
November 1997, Week 4
November 1997, Week 3
November 1997, Week 2
November 1997, Week 1
October 1997, Week 5
October 1997, Week 4
October 1997, Week 3
October 1997, Week 2
October 1997, Week 1
September 1997, Week 5
September 1997, Week 4
September 1997, Week 3
September 1997, Week 2
September 1997, Week 1
August 1997, Week 5
August 1997, Week 4
August 1997, Week 3
August 1997, Week 2
August 1997, Week 1
July 1997, Week 5
July 1997, Week 4
July 1997, Week 3
July 1997, Week 2
July 1997, Week 1
June 1997, Week 5
June 1997, Week 4
June 1997, Week 3
June 1997, Week 2
June 1997, Week 1
May 1997, Week 5
May 1997, Week 4
May 1997, Week 3
May 1997, Week 2
May 1997, Week 1
April 1997, Week 5
April 1997, Week 4
April 1997, Week 3
April 1997, Week 2
April 1997, Week 1
March 1997, Week 5
March 1997, Week 4
March 1997, Week 3
March 1997, Week 2
March 1997, Week 1
February 1997, Week 5
February 1997, Week 4
February 1997, Week 3
February 1997, Week 2
February 1997, Week 1

ATOM RSS1 RSS2LISTSERV.BROWN.EDU

CataList Email List Search Powered by the LISTSERV Email List Manager