LISTSERV mailing list manager LISTSERV 16.5

Help for CONLANG Archives


CONLANG Archives

CONLANG Archives


CONLANG@LISTSERV.BROWN.EDU


View:

Message:

[

First

|

Previous

|

Next

|

Last

]

By Topic:

[

First

|

Previous

|

Next

|

Last

]

By Author:

[

First

|

Previous

|

Next

|

Last

]

Font:

Proportional Font

LISTSERV Archives

LISTSERV Archives

CONLANG Home

CONLANG Home

CONLANG March 2016, Week 2

CONLANG March 2016, Week 2

Subject:

Re: A story in Hkətl’ohnim

From:

A Walker Scott <[log in to unmask]>

Reply-To:

Constructed Languages List <[log in to unmask]>

Date:

Sun, 13 Mar 2016 05:26:39 +1100

Content-Type:

text/plain

Parts/Attachments:

Parts/Attachments

text/plain (321 lines)

I should think about translating this into Gravgaln or maybe even Tvern
El...Alelliawulian speakers would also like this story, if the language
were developed enough to support translating.

A. Walker Scott

On Wed, Mar 2, 2016 at 9:40 AM, Jan Strasser <[log in to unmask]> wrote:

> I've revisited my 2012/13 conlang Hkətl’ohnim (
> http://akana.conlang.org/wiki/Hk%C9%99tl%E2%80%99ohnim) and finally
> finished the sample text, "The young lion" (a translation of a Khoekhoe
> folk tale). The language is polysynthetic with VOS default word order and a
> weak noun-verb distinction. Comments are very welcome!
>
> (If the interlinear gloss below doesn't come through the listserv in the
> correct format, you can read it here instead:
> http://akana.conlang.org/wiki/Hk%C9%99tl%E2%80%99ohnim#Sample_text)
>
> (In case you're interested in trying your hand at reconstructing
> Hkətl’ohnim's parent language, have a look here:
> http://aveneca.com/cbb/viewtopic.php?f=6&t=4418)
>
>
>
> Wahə     həhkē.
> Ø- wahə-Ø  h-   hkeʷ
> 3SG-lion-DIR 3SG.NP-young
> he-is-a-lion he-is-young
> The young lion.
>
>
>
> Kōnim       qa-t’ī      wahə,
> Ø- kōnim  -Ø  qa= Ø- t’ī  -a  Ø- wahə-Ø
> 3SG-chieftain-DIR of= 3SG-forest-GEN 3SG-lion-DIR
> he-is-a-king   of= it-is-a-forest he-is-a-lion
> The lion is king of the forest,
>
> ši nerikēmu               nəlīku          nemā,
> ši nəm-    rika     -ːmōrʷ    nə- līku      -Ø  nə-
> ːma
> and 3PL>3SG.NP-be_subordinate-obviously  3PL-predatory_animal-DIR
> 3PL.NP-all
> and they-are-obviously-subordinate-to-him they-are-beasts
> they-are-all-of-them
> and all the beasts are clearly subordinate to him,
>
> so   ā     hruskuq,      həšamáłaq, hčihpēħaq,
> həskaħosqoqʷ.
> so   ā   -Ø  h-   rusku -aq  h-   <šān>- hwał -aq  h- <čīhʷ>-
> pēħa-aq  h-   <skaħo>-sqoʷ -aq
> because 3SG:NH-DIR 3SG.NP-strong-EMPH 3SG.NP-<chest>-thick-EMPH
> 3SG.NP-<waist>-slim-EMPH 3SG.NP-<foot>- agile-EMPH
> because this_one  he-is-very-strong he-is-very-thick-of-chest
> he-is-very-slim-of-waist he-is-very-swift-of-foot
> because he is very strong, thick of chest, slim of waist, and swift of
> foot.
>
>
>
> Nya wahti       həhkē.
> nya Ø- wahə-ti -Ø  h-   hkeʷ
> TOP 3SG-lion-PROX-DIR 3SG.NP-young
> look this-one-is-a-lion he-is-young
> Well, there is this young lion.
>
> Hēnenyáłəts         t’īn      ā     nin həsmīnči,
> həm-    se‹›nyał  -ots Ø- t’ī  -n  ā   -Ø  nin h-   smēn
> -čī
> 3SG>3SG.NP-go_into_area-HAB 3SG-forest-ACC 3SG:NH-DIR when
> 3SG.NP-be_morning-DUR
> he-always-goes-into-it   it-is-a-forest this_one  when
> it-is-early-in-the-day
> He always goes into the forest when it is early in the day,
>
> ši həłūyəsquts            ēħan      nəlikʷák
>     nemā         suču,
> ši həhʷ-      l‹›ūyəsqʷ  -ots ē   -ħ  -n  nə-  <līku>
> -ak     nə-  ːma      Ø- suči  -u
> and 3SG>3:DEICTIC.NP-compete_with-HAB 3PL:NH-DIST-ACC
> 3PL.NP-<predatory_animal>-be_another 3PL.NP-all      3SG-strength-INSTR
> and he-always-competes-with-them   those they-are-other-beasts
>    they-are-all-of-them with-strength
> and he always competes with all the other beasts with regard to strength,
>
> ši ħqanēyuts           ut’iłkimostu.
> ši h-   qan-    ēyuʷ -ots w-   t’iłk-īmə-ots-ta-u
> and 3SG.NP-out_of_area-arrive-HAB 3SG.PST-win -RES-HAB-VN-INSTR
> and he-always-arrives-out-of-there with-him-having-won-as-expected
> and he always returns victorious.
>
> Latsu   nehnām     ši nehkotawānəs         nəlīku
>    nəmā         yuhtin:
> latsu   nəm-    hnām ši nəm-    hkotawə -ːnas   nə- līku
>  -Ø  nə-  ːma      yū   -ti -n
> therefore 3PL>3SG.NP-hear and 3PL>3SG.NP-recognise-OBL
> 3PL-predatory_animal-DIR 3PL.NP-all      3SG.T/A-PROX-ACC
> therefore they-hear-it  and they-recognise-it-as-required
> they-are-beasts     they-are-all-of-them this-thing
> Therefore all the beasts hear these news and recognise:
>
> Nəhrika             ēħ,       ān kōnim qa-t’ī
>  wahti.
> nəhʷ-      rika      ē   -ħ  -Ø  ān Ø- kōnim  -Ø qa=
> Ø- t’ī  -a  Ø- wahə-ti -Ø
> 3PL>3:DEICTIC.NP-be_subordinate 3PL:NH-DIST-DIR but 3SG-chieftain-DIR of=
> 3SG-forest-GEN 3SG-lion-PROX-DIR
> they-are-subordinate-to-him   those      but he-is-a-king of=
> it-is-a-forest this-one-is-a-lion
> They are subordinate to him, but the lion is king of the forest.
>
> Ši hōnsu   hət’īqanēyuts             ut’iłkimostu,
> ši hōnsu   h-   <t’ī>-  qan-    ēyuʷ -ots w- t’iłk-īmə-ots-ta-u
> and every_day 3SG.NP-<forest>-out_of_area-arrive-HAB 3SG.PST-win
> -RES-HAB-VN-INSTR
> and every-day he-always-arrives-out-of-the-forest
> with-him-having-won-as-expected
> And every day he returns from the forest victorious,
>
> ši hwahtimešu         həhwaq’mə,
> ši h-   <wahə-ti>- m‹›ešuʷ həhʷ-      aq’məʷ
> and 3SG.NP-<lion-PROX>-worship 3SG>3:DEICTIC.NP-be_parent_of
> and she-praises-the-lion    she-is-his-parent
> and his mother praises the lion,
>
> “Ritsōł!”
> rəy-    tsōł
> 2SG>1SG.NP-be_descendant_of
> you-are-my-descendant
> “You are my child!”
>
> “Rəmōšinəhētaq,      rəšamáłaq,         rəčihpēħaq!”
> r-   <mōšin>-hēta -aq  r-   <šān>- hwał -aq   r-   <čīhʷ>-
> pēħa-aq
> 2SG.NP-<body>- large-EMPH 2SG.NP-<chest>-thick-EMPH
> 2SG.NP-<waist>-slim-EMPH
> you-are-very-large-of-body you-are-very-thick-of-chest
> you-are-very-slim-of-waist
> “You are large of body! You are thick of chest! You are slim of waist!”
>
> “Nəłənšihni   hołu      ‘Hruskum’!”
> nəł-   nšihni Ø- hołi-u   h-   rusku  -m
> 1SG>2.NP-grant 3SG-name-INSTR 3SG.NP-be_strong-PERSON
> I-grant-to-you with-the-name he-is-a-strong-one
> “I grant you the name ‘Strong One’!”
>
>
>
> Ōni tərēn həsmīni.
> ōni tərēn h-   smēn   -nī
> FOC now  3SG.NP-be_morning-INC
> well now  it-is-very-early-in-the-day
> Well, now the morning is beginning to break.
>
> Hyōləhpəhni          wahti       həhkē,
> h-   yōləhʷ     -pəhni  Ø- wahə-ti -Ø  h-   hkeʷ
> 3SG.NP-stretch_muscles-TRAD  3SG-lion-PROX-DIR 3SG.NP-young
> he-stretches-his-body-as-usual this-one-is-a-lion he-is-young
> The young lion stretches his muscles as usual,
>
> ši həhmešpəhni            həhwaq’mə,
> ši həhʷ-        m‹›ešuʷ-pəhni həhʷ-      aq’məʷ
> and 3SG.NP>3:DEICTIC.NP-worship-TRAD 3SG>3:DEICTIC.NP-be_parent_of
> and she-praises-him-as-usual     she-is-his-parent
> and his mother praises him as usual,
>
> “Rəmōšinəhētaq,      rəhonts’aspiq,       rənūwepuq!”
> r-   <mōšin>-hēta -aq  r-   <hūm>- tsaspi-aq  r-   <nū>- epu
> -aq
> 2SG.NP-<body>- large-EMPH 2SG.NP-<tooth>-sharp -EMPH
> 2SG.NP-<soul>-brave-EMPH
> you-are-very-large-of-body you-are-very-sharp-of-teeth
> you-are-very-brave-of-soul
> “You are large of body! You are sharp of teeth! You are brave of soul!”
>
> “Ramuhamōru        nitun     nəruskʷim nəwahəlet!”
> rən-    kuhə-ːmōrʷ   n- katu-n  nə-  rusku -īmˀ    nə-
> <wahə>-let
> 2SG>3PL.NP-own -obviously 3PL-arm -ACC 3PL.NP-strong-suitably
> 3PL.NP-<lion>-belong_to
> you-obviously-possess-them they-are-arms they-are-suitably-strong
> they-belong-to-a-lion
> “You really possess the strong arms of a lion!”
>
>
>
> Ān mu  həhmešt’ūmaħqʷ             ši hənsāri     yuhtin:
> ān mu  həhʷ-        m‹›ešuʷ-ːtōnʷ-aħqʷ ši hm-    sāri yū
> -ti -n
> but then 3SG.NP>3:DEICTIC.NP-worship-CESS -MIR and 3SG>3SG.NP-say
> 3SG:TA-PROX-ACC
> but then she-suddenly-stops-praising-him    and she-says-it   this
> But then she suddenly stops praising him and says this:
>
> “Šīq nehkotawānəs.”
> šīq  nəm-    hkotawə -ːnas
> truly 1SG>3SG.NP-recognise-OBL
> truly I-recognise-it-as-required
> “It is true, I must acknowledge it.”
>
> “Ranōməts        nəlikʷák               suču.”
> rən-    ːnōmi -ots nə-  <līku>      -ak     Ø- suči  -u
> 2SG>3PL.NP-surpass-HAB 3PL.NP-<predatory_animal>-be_another
> 3SG-strength-INSTR
> you-always-surpass-them they-are-other-beasts        with-strength
> “You always surpass the other beasts with regard to strength.”
>
> “Rət’īsenyáłəts         ši rət’īqanēyuts   it’iłkimostu,”
> r-   <t’ī>-  se‹›nyał  -ots ši r-   <t’ī>-  qan-    ēyuʷ -ots
> y-   t’iłk-īmə-ots-ta-u
> 2SG.NP-<forest>-go_into_area-HAB and
> 2SG.NP-<forest>-out_of_area-arrive-HAB 2SG.PST-win -RES-HAB-VN-INSTR
> you-always-go-into-the-forest  and you-always-arrive-out-of-the-forest
>  with-you-having-won-as-expected
> “You always go out into the forest and you always return out of there
> victorious,”
>
> “ši risēhnits         yuhu     račīkomōru    ēn
> nemā.”
> ši rəy-    s‹›ēhni -ots  yū-  u   rən-    čīkuň   -ːmōrʷ
>  ē   -n  nə-  ːma
> and 2SG>1SG.NP-prove_to-HAB  3SG:TA-INSTR
> 2SG>3PL.NP-be_superior-obviously  3PL.NH-ACC 3PL.NP-all
> and you-always-prove-it-to-me this you-are-obviously-superior-to-them
> those   they-are-all-of-them
> “and you always show me that you are really superior to all the other
> beasts.”
>
> “Šīq əlkōnim      qa-t’ī.”
> šīq  l- kōnim  -Ø  qa= Ø- t’ī  -a
> truly 2SG-chieftain-DIR of= 3SG-forest-GEN
> truly you-are-a-king  of= it-is-a-forest
> “You are truly king of the forest.”
>
>
>
> “Ān səresu həntluhnəhk,     ritsōł!”
> ān səresu h-   ntluhonʷ-ihk  rəy-    tsōł
> but someday 3SG.NP-happen -PROSP 2SG>1SG.NP-be_descendant_of
> but someday it-will-come-to-pass you-are-my-child
> “However, a certain day will come, my child!”
>
> “Mu rət’īsenyáłəhk,”
> mu  r-   <t’ī>-  se‹›nyał  -ihk
> then 2SG.NP-<forest>-go_into_area-PROSP
> then you-will-go-into-the-forest
> “Then you will go out into the forest,”
>
> “ši rəheqāyəhtērə            šihmūltin         həseč
>   hkohka,”
> ši rəh-     ēq-  āyəh   -tēr  Ø- šihmūlu  -ti -n  h-
> seč h-   kohka
> and 2SG>3:DEICTIC-there-encounter-ACCID 3SG-game_animal-PROX-ACC
> 3SG.NP-weak 3SG.NP-naked
> and you-will-accidentally-meet-him-there this-one-is-a-game-animal
> he-is-weak he-is-naked
> “and you will meet a small naked creature there,”
>
> “halt        ši hənłūših            tohan.”
> h-   altˀ-     ši hm-     łūšihʷ       Ø- toha-n
> 3SG.NP-stand_upright and 3SG>3.SG.NP-carry_on_shoulders 3SG-head-ACC
> he-stands-upright  and he-carries-it-on-his-shoulders it-is-a-head
> “which stands upright and carries his head above his shoulders.”
>
>
>
> “Rihnāmimē,         ritsōł!”
> rəy-    hnām-īmˀ   -ē  rəy-    tsōł
> 2SG>1SG.NP-hear-suitably-IMP 2SG>1SG.NP-be_descendant_of
> you-must-listen-to-me  you-are-my-child
> “Listen to me, my child!”
>
> “Rəšamáłaq,         rəčihpēħaq,        rəskaħosqoqʷ,
>   rəhonts’aspiq!”
> r-   <šān>- hwał -aq   r-   <čīhʷ>- pēħa-aq   r- <skaħo>-sqoʷ
> -aq  r-   <hūm>- tsaspi-aq
> 2SG.NP-<chest>-thick-EMPH  2SG.NP-<waist>-slim-EMPH  2SG.NP-<foot>-
> agile-EMPH 2SG.NP-<tooth>-sharp -EMPH
> you-are-very-thick-of-chest you-are-very-slim-of-waist
> you-are-very-swift-of-foot you-are-very-sharp-of-teeth
> “You are thick of chest! You are slim of waist! You are swift of foot! You
> are sharp of teeth!”
>
> “Ān həntluhnəht,        rəhāyəh         šihmūltin
> həseč    hkohka,”
> ān h-   ntluhonʷ-aht    rəh-     āyəh   Ø- šihmūlu -ti
> -n  h-   seč h-   kohka
> but 3SG.NP-happen -ADVERS   2SG>3:DEICTIC-encounter
> 3SG-game_animal-PROX-ACC 3SG.NP-weak 3SG.NP-naked
> but it-will-sadly-come-to-pass you-will-meet-him this-one-is-a-game-animal
> he-is-weak he-is-naked
> “However, it will come to pass that you meet this small naked creature,”
>
> “ši łohumu       heməqēhəhk            nalmaqun  tlak,”
> ši Ø- łohu-mu -u   hm-    mə-   qēh  -ihk  Ø- nalmaqʷ-n
> Ø- tlak-Ø
> and 3SG-day -DIST-INSTR 3SG>3SG.NP-towards-go_down-PROSP 3SG-horizon-ACC
> 3SG-sun -DIR
> and with-that-day    it-will-go-down-towards-it it-is-the-horizon
> it-is-the-sun
> “and on that day the sun will go down to the horizon,”
>
> “ān hahtaq    rət’īqanēyonēhaħqʷ.”
> ān hahtaq    r-   <t’ī>-  qan-    ēyuʷ -ːnē-aħqʷ
> but unfortunately 2SG.NP-<forest>-out_of_area-arrive-NEG-MIR
> but unfortunately you-will-unexpectedly-not-return-from-the-forest
> “but unfortunately you will not return from the forest.”
>
>
>
> “Həhmōra           šihmūltin         həseč    hołu
>     ‘Čīm’.”
> həh-       mə-   ōra Ø- šihmūlu  -ti -n  h-   seč Ø-
> hołi-u   Ø- čīm  -Ø
> 1PL>3:DEICTIC.NP-towards-call 3SG-game_animal-PROX-ACC 3SG.NP-weak
> 3SG-name-INSTR 3SG-person-DIR
> we-call-it          this-one-is-a-game-animal he-is-weak
> with-the-name he-is-a-person
> “We call this small creature ‘Man’.”
>

Top of Message | Previous Page | Permalink

Advanced Options


Options

Log In

Log In

Get Password

Get Password


Search Archives

Search Archives


Subscribe or Unsubscribe

Subscribe or Unsubscribe


Archives

May 2020, Week 5
May 2020, Week 4
May 2020, Week 3
May 2020, Week 2
May 2020, Week 1
April 2020, Week 5
April 2020, Week 4
April 2020, Week 3
April 2020, Week 2
April 2020, Week 1
March 2020, Week 5
March 2020, Week 4
March 2020, Week 3
March 2020, Week 2
March 2020, Week 1
February 2020, Week 5
February 2020, Week 4
February 2020, Week 3
February 2020, Week 2
February 2020, Week 1
January 2020, Week 5
January 2020, Week 4
January 2020, Week 3
January 2020, Week 2
January 2020, Week 1
December 2019, Week 5
December 2019, Week 4
December 2019, Week 3
December 2019, Week 2
December 2019, Week 1
November 2019, Week 5
November 2019, Week 4
November 2019, Week 3
November 2019, Week 2
November 2019, Week 1
October 2019, Week 5
October 2019, Week 4
October 2019, Week 3
October 2019, Week 2
October 2019, Week 1
September 2019, Week 5
September 2019, Week 4
September 2019, Week 3
September 2019, Week 2
September 2019, Week 1
August 2019, Week 5
August 2019, Week 4
August 2019, Week 3
August 2019, Week 2
August 2019, Week 1
July 2019, Week 5
July 2019, Week 4
July 2019, Week 3
July 2019, Week 2
July 2019, Week 1
June 2019, Week 5
June 2019, Week 4
June 2019, Week 3
June 2019, Week 2
June 2019, Week 1
May 2019, Week 5
May 2019, Week 4
May 2019, Week 3
May 2019, Week 2
May 2019, Week 1
April 2019, Week 5
April 2019, Week 4
April 2019, Week 3
April 2019, Week 2
April 2019, Week 1
March 2019, Week 5
March 2019, Week 4
March 2019, Week 3
March 2019, Week 2
March 2019, Week 1
February 2019, Week 4
February 2019, Week 3
February 2019, Week 2
February 2019, Week 1
January 2019, Week 5
January 2019, Week 4
January 2019, Week 3
January 2019, Week 2
January 2019, Week 1
December 2018, Week 5
December 2018, Week 4
December 2018, Week 3
December 2018, Week 2
December 2018, Week 1
November 2018, Week 5
November 2018, Week 4
November 2018, Week 3
November 2018, Week 2
November 2018, Week 1
October 2018, Week 5
October 2018, Week 4
October 2018, Week 3
October 2018, Week 2
October 2018, Week 1
September 2018, Week 5
September 2018, Week 4
September 2018, Week 3
September 2018, Week 2
September 2018, Week 1
August 2018, Week 5
August 2018, Week 4
August 2018, Week 3
August 2018, Week 2
August 2018, Week 1
July 2018, Week 5
July 2018, Week 4
July 2018, Week 3
July 2018, Week 2
July 2018, Week 1
June 2018, Week 5
June 2018, Week 4
June 2018, Week 3
June 2018, Week 2
June 2018, Week 1
May 2018, Week 5
May 2018, Week 4
May 2018, Week 3
May 2018, Week 2
May 2018, Week 1
April 2018, Week 5
April 2018, Week 4
April 2018, Week 3
April 2018, Week 2
April 2018, Week 1
March 2018, Week 5
March 2018, Week 4
March 2018, Week 3
March 2018, Week 2
March 2018, Week 1
February 2018, Week 4
February 2018, Week 3
February 2018, Week 2
February 2018, Week 1
January 2018, Week 5
January 2018, Week 4
January 2018, Week 3
January 2018, Week 2
January 2018, Week 1
December 2017, Week 5
December 2017, Week 4
December 2017, Week 3
December 2017, Week 2
December 2017, Week 1
November 2017, Week 5
November 2017, Week 4
November 2017, Week 3
November 2017, Week 2
November 2017, Week 1
October 2017, Week 5
October 2017, Week 4
October 2017, Week 3
October 2017, Week 2
October 2017, Week 1
September 2017, Week 5
September 2017, Week 4
September 2017, Week 3
September 2017, Week 2
September 2017, Week 1
August 2017, Week 5
August 2017, Week 4
August 2017, Week 3
August 2017, Week 2
August 2017, Week 1
July 2017, Week 5
July 2017, Week 4
July 2017, Week 3
July 2017, Week 2
July 2017, Week 1
June 2017, Week 5
June 2017, Week 4
June 2017, Week 3
June 2017, Week 2
June 2017, Week 1
May 2017, Week 5
May 2017, Week 4
May 2017, Week 3
May 2017, Week 2
May 2017, Week 1
April 2017, Week 5
April 2017, Week 4
April 2017, Week 3
April 2017, Week 2
April 2017, Week 1
March 2017, Week 5
March 2017, Week 4
March 2017, Week 3
March 2017, Week 2
March 2017, Week 1
February 2017, Week 4
February 2017, Week 3
February 2017, Week 2
February 2017, Week 1
January 2017, Week 4
January 2017, Week 3
January 2017, Week 2
January 2017, Week 1
December 2016, Week 5
December 2016, Week 4
December 2016, Week 3
December 2016, Week 2
December 2016, Week 1
November 2016, Week 5
November 2016, Week 4
November 2016, Week 3
November 2016, Week 2
November 2016, Week 1
October 2016, Week 5
October 2016, Week 4
October 2016, Week 3
October 2016, Week 2
October 2016, Week 1
September 2016, Week 5
September 2016, Week 4
September 2016, Week 3
September 2016, Week 2
September 2016, Week 1
August 2016, Week 5
August 2016, Week 4
August 2016, Week 3
August 2016, Week 2
August 2016, Week 1
July 2016, Week 5
July 2016, Week 4
July 2016, Week 3
July 2016, Week 2
July 2016, Week 1
June 2016, Week 5
June 2016, Week 4
June 2016, Week 3
June 2016, Week 2
June 2016, Week 1
May 2016, Week 5
May 2016, Week 4
May 2016, Week 3
May 2016, Week 2
May 2016, Week 1
April 2016, Week 5
April 2016, Week 4
April 2016, Week 3
April 2016, Week 2
April 2016, Week 1
March 2016, Week 5
March 2016, Week 4
March 2016, Week 3
March 2016, Week 2
March 2016, Week 1
February 2016, Week 5
February 2016, Week 4
February 2016, Week 3
February 2016, Week 2
February 2016, Week 1
January 2016, Week 5
January 2016, Week 4
January 2016, Week 3
January 2016, Week 2
January 2016, Week 1
December 2015, Week 5
December 2015, Week 4
December 2015, Week 3
December 2015, Week 2
December 2015, Week 1
November 2015, Week 5
November 2015, Week 4
November 2015, Week 3
November 2015, Week 2
November 2015, Week 1
October 2015, Week 5
October 2015, Week 4
October 2015, Week 3
October 2015, Week 2
October 2015, Week 1
September 2015, Week 5
September 2015, Week 4
September 2015, Week 3
September 2015, Week 2
September 2015, Week 1
August 2015, Week 5
August 2015, Week 4
August 2015, Week 3
August 2015, Week 2
August 2015, Week 1
July 2015, Week 5
July 2015, Week 4
July 2015, Week 3
July 2015, Week 2
July 2015, Week 1
June 2015, Week 5
June 2015, Week 4
June 2015, Week 3
June 2015, Week 2
June 2015, Week 1
May 2015, Week 5
May 2015, Week 4
May 2015, Week 3
May 2015, Week 2
May 2015, Week 1
April 2015, Week 5
April 2015, Week 4
April 2015, Week 3
April 2015, Week 2
April 2015, Week 1
March 2015, Week 5
March 2015, Week 4
March 2015, Week 3
March 2015, Week 2
March 2015, Week 1
February 2015, Week 4
February 2015, Week 3
February 2015, Week 2
February 2015, Week 1
January 2015, Week 5
January 2015, Week 4
January 2015, Week 3
January 2015, Week 2
January 2015, Week 1
December 2014, Week 5
December 2014, Week 4
December 2014, Week 3
December 2014, Week 2
December 2014, Week 1
November 2014, Week 5
November 2014, Week 4
November 2014, Week 3
November 2014, Week 2
November 2014, Week 1
October 2014, Week 5
October 2014, Week 4
October 2014, Week 3
October 2014, Week 2
October 2014, Week 1
September 2014, Week 5
September 2014, Week 4
September 2014, Week 3
September 2014, Week 2
September 2014, Week 1
August 2014, Week 5
August 2014, Week 4
August 2014, Week 3
August 2014, Week 2
August 2014, Week 1
July 2014, Week 5
July 2014, Week 4
July 2014, Week 3
July 2014, Week 2
July 2014, Week 1
June 2014, Week 5
June 2014, Week 4
June 2014, Week 3
June 2014, Week 2
June 2014, Week 1
May 2014, Week 5
May 2014, Week 4
May 2014, Week 3
May 2014, Week 2
May 2014, Week 1
April 2014, Week 5
April 2014, Week 4
April 2014, Week 3
April 2014, Week 2
April 2014, Week 1
March 2014, Week 5
March 2014, Week 4
March 2014, Week 3
March 2014, Week 2
March 2014, Week 1
February 2014, Week 4
February 2014, Week 3
February 2014, Week 2
February 2014, Week 1
January 2014, Week 5
January 2014, Week 4
January 2014, Week 3
January 2014, Week 2
January 2014, Week 1
December 2013, Week 5
December 2013, Week 4
December 2013, Week 3
December 2013, Week 2
December 2013, Week 1
November 2013, Week 5
November 2013, Week 4
November 2013, Week 3
November 2013, Week 2
November 2013, Week 1
October 2013, Week 5
October 2013, Week 4
October 2013, Week 3
October 2013, Week 2
October 2013, Week 1
September 2013, Week 5
September 2013, Week 4
September 2013, Week 3
September 2013, Week 2
September 2013, Week 1
August 2013, Week 5
August 2013, Week 4
August 2013, Week 3
August 2013, Week 2
August 2013, Week 1
July 2013, Week 5
July 2013, Week 4
July 2013, Week 3
July 2013, Week 2
July 2013, Week 1
June 2013, Week 5
June 2013, Week 4
June 2013, Week 3
June 2013, Week 2
June 2013, Week 1
May 2013, Week 5
May 2013, Week 4
May 2013, Week 3
May 2013, Week 2
May 2013, Week 1
April 2013, Week 5
April 2013, Week 4
April 2013, Week 3
April 2013, Week 2
April 2013, Week 1
March 2013, Week 5
March 2013, Week 4
March 2013, Week 3
March 2013, Week 2
March 2013, Week 1
February 2013, Week 4
February 2013, Week 3
February 2013, Week 2
February 2013, Week 1
January 2013, Week 5
January 2013, Week 4
January 2013, Week 3
January 2013, Week 2
January 2013, Week 1
December 2012, Week 5
December 2012, Week 4
December 2012, Week 3
December 2012, Week 2
December 2012, Week 1
November 2012, Week 5
November 2012, Week 4
November 2012, Week 3
November 2012, Week 2
November 2012, Week 1
October 2012, Week 5
October 2012, Week 4
October 2012, Week 3
October 2012, Week 2
October 2012, Week 1
September 2012, Week 5
September 2012, Week 4
September 2012, Week 3
September 2012, Week 2
September 2012, Week 1
August 2012, Week 5
August 2012, Week 4
August 2012, Week 3
August 2012, Week 2
August 2012, Week 1
July 2012, Week 5
July 2012, Week 4
July 2012, Week 3
July 2012, Week 2
July 2012, Week 1
June 2012, Week 5
June 2012, Week 4
June 2012, Week 3
June 2012, Week 2
June 2012, Week 1
May 2012, Week 5
May 2012, Week 4
May 2012, Week 3
May 2012, Week 2
May 2012, Week 1
April 2012, Week 5
April 2012, Week 4
April 2012, Week 3
April 2012, Week 2
April 2012, Week 1
March 2012, Week 5
March 2012, Week 4
March 2012, Week 3
March 2012, Week 2
March 2012, Week 1
February 2012, Week 5
February 2012, Week 4
February 2012, Week 3
February 2012, Week 2
February 2012, Week 1
January 2012, Week 5
January 2012, Week 4
January 2012, Week 3
January 2012, Week 2
January 2012, Week 1
December 2011, Week 5
December 2011, Week 4
December 2011, Week 3
December 2011, Week 2
December 2011, Week 1
November 2011, Week 5
November 2011, Week 4
November 2011, Week 3
November 2011, Week 2
November 2011, Week 1
October 2011, Week 5
October 2011, Week 4
October 2011, Week 3
October 2011, Week 2
October 2011, Week 1
September 2011, Week 5
September 2011, Week 4
September 2011, Week 3
September 2011, Week 2
September 2011, Week 1
August 2011, Week 5
August 2011, Week 4
August 2011, Week 3
August 2011, Week 2
August 2011, Week 1
July 2011, Week 5
July 2011, Week 4
July 2011, Week 3
July 2011, Week 2
July 2011, Week 1
June 2011, Week 5
June 2011, Week 4
June 2011, Week 3
June 2011, Week 2
June 2011, Week 1
May 2011, Week 5
May 2011, Week 4
May 2011, Week 3
May 2011, Week 2
May 2011, Week 1
April 2011, Week 5
April 2011, Week 4
April 2011, Week 3
April 2011, Week 2
April 2011, Week 1
March 2011, Week 5
March 2011, Week 4
March 2011, Week 3
March 2011, Week 2
March 2011, Week 1
February 2011, Week 4
February 2011, Week 3
February 2011, Week 2
February 2011, Week 1
January 2011, Week 5
January 2011, Week 4
January 2011, Week 3
January 2011, Week 2
January 2011, Week 1
December 2010, Week 5
December 2010, Week 4
December 2010, Week 3
December 2010, Week 2
December 2010, Week 1
November 2010, Week 5
November 2010, Week 4
November 2010, Week 3
November 2010, Week 2
November 2010, Week 1
October 2010, Week 5
October 2010, Week 4
October 2010, Week 3
October 2010, Week 2
October 2010, Week 1
September 2010, Week 5
September 2010, Week 4
September 2010, Week 3
September 2010, Week 2
September 2010, Week 1
August 2010, Week 5
August 2010, Week 4
August 2010, Week 3
August 2010, Week 2
August 2010, Week 1
July 2010, Week 5
July 2010, Week 4
July 2010, Week 3
July 2010, Week 2
July 2010, Week 1
June 2010, Week 5
June 2010, Week 4
June 2010, Week 3
June 2010, Week 2
June 2010, Week 1
May 2010, Week 5
May 2010, Week 4
May 2010, Week 3
May 2010, Week 2
May 2010, Week 1
April 2010, Week 5
April 2010, Week 4
April 2010, Week 3
April 2010, Week 2
April 2010, Week 1
March 2010, Week 5
March 2010, Week 4
March 2010, Week 3
March 2010, Week 2
March 2010, Week 1
February 2010, Week 4
February 2010, Week 3
February 2010, Week 2
February 2010, Week 1
January 2010, Week 5
January 2010, Week 4
January 2010, Week 3
January 2010, Week 2
January 2010, Week 1
December 2009, Week 5
December 2009, Week 4
December 2009, Week 3
December 2009, Week 2
December 2009, Week 1
November 2009, Week 5
November 2009, Week 4
November 2009, Week 3
November 2009, Week 2
November 2009, Week 1
October 2009, Week 5
October 2009, Week 4
October 2009, Week 3
October 2009, Week 2
October 2009, Week 1
September 2009, Week 5
September 2009, Week 4
September 2009, Week 3
September 2009, Week 2
September 2009, Week 1
August 2009, Week 5
August 2009, Week 4
August 2009, Week 3
August 2009, Week 2
August 2009, Week 1
July 2009, Week 5
July 2009, Week 4
July 2009, Week 3
July 2009, Week 2
July 2009, Week 1
June 2009, Week 5
June 2009, Week 4
June 2009, Week 3
June 2009, Week 2
June 2009, Week 1
May 2009, Week 5
May 2009, Week 4
May 2009, Week 3
May 2009, Week 2
May 2009, Week 1
April 2009, Week 5
April 2009, Week 4
April 2009, Week 3
April 2009, Week 2
April 2009, Week 1
March 2009, Week 5
March 2009, Week 4
March 2009, Week 3
March 2009, Week 2
March 2009, Week 1
February 2009, Week 4
February 2009, Week 3
February 2009, Week 2
February 2009, Week 1
January 2009, Week 5
January 2009, Week 4
January 2009, Week 3
January 2009, Week 2
January 2009, Week 1
December 2008, Week 5
December 2008, Week 4
December 2008, Week 3
December 2008, Week 2
December 2008, Week 1
November 2008, Week 5
November 2008, Week 4
November 2008, Week 3
November 2008, Week 2
November 2008, Week 1
October 2008, Week 5
October 2008, Week 4
October 2008, Week 3
October 2008, Week 2
October 2008, Week 1
September 2008, Week 5
September 2008, Week 4
September 2008, Week 3
September 2008, Week 2
September 2008, Week 1
August 2008, Week 5
August 2008, Week 4
August 2008, Week 3
August 2008, Week 2
August 2008, Week 1
July 2008, Week 5
July 2008, Week 4
July 2008, Week 3
July 2008, Week 2
July 2008, Week 1
June 2008, Week 5
June 2008, Week 4
June 2008, Week 3
June 2008, Week 2
June 2008, Week 1
May 2008, Week 5
May 2008, Week 4
May 2008, Week 3
May 2008, Week 2
May 2008, Week 1
April 2008, Week 5
April 2008, Week 4
April 2008, Week 3
April 2008, Week 2
April 2008, Week 1
March 2008, Week 5
March 2008, Week 4
March 2008, Week 3
March 2008, Week 2
March 2008, Week 1
February 2008, Week 5
February 2008, Week 4
February 2008, Week 3
February 2008, Week 2
February 2008, Week 1
January 2008, Week 5
January 2008, Week 4
January 2008, Week 3
January 2008, Week 2
January 2008, Week 1
December 2007, Week 5
December 2007, Week 4
December 2007, Week 3
December 2007, Week 2
December 2007, Week 1
November 2007, Week 5
November 2007, Week 4
November 2007, Week 3
November 2007, Week 2
November 2007, Week 1
October 2007, Week 5
October 2007, Week 4
October 2007, Week 3
October 2007, Week 2
October 2007, Week 1
September 2007, Week 5
September 2007, Week 4
September 2007, Week 3
September 2007, Week 2
September 2007, Week 1
August 2007, Week 5
August 2007, Week 4
August 2007, Week 3
August 2007, Week 2
August 2007, Week 1
July 2007, Week 5
July 2007, Week 4
July 2007, Week 3
July 2007, Week 2
July 2007, Week 1
June 2007, Week 5
June 2007, Week 4
June 2007, Week 3
June 2007, Week 2
June 2007, Week 1
May 2007, Week 5
May 2007, Week 4
May 2007, Week 3
May 2007, Week 2
May 2007, Week 1
April 2007, Week 5
April 2007, Week 4
April 2007, Week 3
April 2007, Week 2
April 2007, Week 1
March 2007, Week 5
March 2007, Week 4
March 2007, Week 3
March 2007, Week 2
March 2007, Week 1
February 2007, Week 4
February 2007, Week 3
February 2007, Week 2
February 2007, Week 1
January 2007, Week 5
January 2007, Week 4
January 2007, Week 3
January 2007, Week 2
January 2007, Week 1
December 2006, Week 5
December 2006, Week 4
December 2006, Week 3
December 2006, Week 2
December 2006, Week 1
November 2006, Week 5
November 2006, Week 4
November 2006, Week 3
November 2006, Week 2
November 2006, Week 1
October 2006, Week 5
October 2006, Week 4
October 2006, Week 3
October 2006, Week 2
October 2006, Week 1
September 2006, Week 5
September 2006, Week 4
September 2006, Week 3
September 2006, Week 2
September 2006, Week 1
August 2006, Week 5
August 2006, Week 4
August 2006, Week 3
August 2006, Week 2
August 2006, Week 1
July 2006, Week 5
July 2006, Week 4
July 2006, Week 3
July 2006, Week 2
July 2006, Week 1
June 2006, Week 5
June 2006, Week 4
June 2006, Week 3
June 2006, Week 2
June 2006, Week 1
May 2006, Week 5
May 2006, Week 4
May 2006, Week 3
May 2006, Week 2
May 2006, Week 1
April 2006, Week 5
April 2006, Week 4
April 2006, Week 3
April 2006, Week 2
April 2006, Week 1
March 2006, Week 5
March 2006, Week 4
March 2006, Week 3
March 2006, Week 2
March 2006, Week 1
February 2006, Week 4
February 2006, Week 3
February 2006, Week 2
February 2006, Week 1
January 2006, Week 5
January 2006, Week 4
January 2006, Week 3
January 2006, Week 2
January 2006, Week 1
December 2005, Week 5
December 2005, Week 4
December 2005, Week 3
December 2005, Week 2
December 2005, Week 1
November 2005, Week 5
November 2005, Week 4
November 2005, Week 3
November 2005, Week 2
November 2005, Week 1
October 2005, Week 5
October 2005, Week 4
October 2005, Week 3
October 2005, Week 2
October 2005, Week 1
September 2005, Week 5
September 2005, Week 4
September 2005, Week 3
September 2005, Week 2
September 2005, Week 1
August 2005, Week 5
August 2005, Week 4
August 2005, Week 3
August 2005, Week 2
August 2005, Week 1
July 2005, Week 5
July 2005, Week 4
July 2005, Week 3
July 2005, Week 2
July 2005, Week 1
June 2005, Week 5
June 2005, Week 4
June 2005, Week 3
June 2005, Week 2
June 2005, Week 1
May 2005, Week 5
May 2005, Week 4
May 2005, Week 3
May 2005, Week 2
May 2005, Week 1
April 2005, Week 5
April 2005, Week 4
April 2005, Week 3
April 2005, Week 2
April 2005, Week 1
March 2005, Week 5
March 2005, Week 4
March 2005, Week 3
March 2005, Week 2
March 2005, Week 1
February 2005, Week 4
February 2005, Week 3
February 2005, Week 2
February 2005, Week 1
January 2005, Week 5
January 2005, Week 4
January 2005, Week 3
January 2005, Week 2
January 2005, Week 1
December 2004, Week 5
December 2004, Week 4
December 2004, Week 3
December 2004, Week 2
December 2004, Week 1
November 2004, Week 5
November 2004, Week 4
November 2004, Week 3
November 2004, Week 2
November 2004, Week 1
October 2004, Week 5
October 2004, Week 4
October 2004, Week 3
October 2004, Week 2
October 2004, Week 1
September 2004, Week 5
September 2004, Week 4
September 2004, Week 3
September 2004, Week 2
September 2004, Week 1
August 2004, Week 5
August 2004, Week 4
August 2004, Week 3
August 2004, Week 2
August 2004, Week 1
July 2004, Week 5
July 2004, Week 4
July 2004, Week 3
July 2004, Week 2
July 2004, Week 1
June 2004, Week 5
June 2004, Week 4
June 2004, Week 3
June 2004, Week 2
June 2004, Week 1
May 2004, Week 5
May 2004, Week 4
May 2004, Week 3
May 2004, Week 2
May 2004, Week 1
April 2004, Week 5
April 2004, Week 4
April 2004, Week 3
April 2004, Week 2
April 2004, Week 1
March 2004, Week 5
March 2004, Week 4
March 2004, Week 3
March 2004, Week 2
March 2004, Week 1
February 2004, Week 5
February 2004, Week 4
February 2004, Week 3
February 2004, Week 2
February 2004, Week 1
January 2004, Week 5
January 2004, Week 4
January 2004, Week 3
January 2004, Week 2
January 2004, Week 1
December 2003, Week 5
December 2003, Week 4
December 2003, Week 3
December 2003, Week 2
December 2003, Week 1
November 2003, Week 5
November 2003, Week 4
November 2003, Week 3
November 2003, Week 2
November 2003, Week 1
October 2003, Week 5
October 2003, Week 4
October 2003, Week 3
October 2003, Week 2
October 2003, Week 1
September 2003, Week 5
September 2003, Week 4
September 2003, Week 3
September 2003, Week 2
September 2003, Week 1
August 2003, Week 5
August 2003, Week 4
August 2003, Week 3
August 2003, Week 2
August 2003, Week 1
July 2003, Week 5
July 2003, Week 4
July 2003, Week 3
July 2003, Week 2
July 2003, Week 1
June 2003, Week 5
June 2003, Week 4
June 2003, Week 3
June 2003, Week 2
June 2003, Week 1
May 2003, Week 5
May 2003, Week 4
May 2003, Week 3
May 2003, Week 2
May 2003, Week 1
April 2003, Week 5
April 2003, Week 4
April 2003, Week 3
April 2003, Week 2
April 2003, Week 1
March 2003, Week 5
March 2003, Week 4
March 2003, Week 3
March 2003, Week 2
March 2003, Week 1
February 2003, Week 4
February 2003, Week 3
February 2003, Week 2
February 2003, Week 1
January 2003, Week 5
January 2003, Week 4
January 2003, Week 3
January 2003, Week 2
January 2003, Week 1
December 2002, Week 5
December 2002, Week 4
December 2002, Week 3
December 2002, Week 2
December 2002, Week 1
November 2002, Week 5
November 2002, Week 4
November 2002, Week 3
November 2002, Week 2
November 2002, Week 1
October 2002, Week 5
October 2002, Week 4
October 2002, Week 3
October 2002, Week 2
October 2002, Week 1
September 2002, Week 5
September 2002, Week 4
September 2002, Week 3
September 2002, Week 2
September 2002, Week 1
August 2002, Week 5
August 2002, Week 4
August 2002, Week 3
August 2002, Week 2
August 2002, Week 1
July 2002, Week 5
July 2002, Week 4
July 2002, Week 3
July 2002, Week 2
July 2002, Week 1
June 2002, Week 5
June 2002, Week 4
June 2002, Week 3
June 2002, Week 2
June 2002, Week 1
May 2002, Week 5
May 2002, Week 4
May 2002, Week 3
May 2002, Week 2
May 2002, Week 1
April 2002, Week 5
April 2002, Week 4
April 2002, Week 3
April 2002, Week 2
April 2002, Week 1
March 2002, Week 5
March 2002, Week 4
March 2002, Week 3
March 2002, Week 2
March 2002, Week 1
February 2002, Week 4
February 2002, Week 3
February 2002, Week 2
February 2002, Week 1
January 2002, Week 5
January 2002, Week 4
January 2002, Week 3
January 2002, Week 2
January 2002, Week 1
December 2001, Week 5
December 2001, Week 4
December 2001, Week 3
December 2001, Week 2
December 2001, Week 1
November 2001, Week 5
November 2001, Week 4
November 2001, Week 3
November 2001, Week 2
November 2001, Week 1
October 2001, Week 5
October 2001, Week 4
October 2001, Week 3
October 2001, Week 2
October 2001, Week 1
September 2001, Week 5
September 2001, Week 4
September 2001, Week 3
September 2001, Week 2
September 2001, Week 1
August 2001, Week 5
August 2001, Week 4
August 2001, Week 3
August 2001, Week 2
August 2001, Week 1
July 2001, Week 5
July 2001, Week 4
July 2001, Week 3
July 2001, Week 2
July 2001, Week 1
June 2001, Week 5
June 2001, Week 4
June 2001, Week 3
June 2001, Week 2
June 2001, Week 1
May 2001, Week 5
May 2001, Week 4
May 2001, Week 3
May 2001, Week 2
May 2001, Week 1
April 2001, Week 5
April 2001, Week 4
April 2001, Week 3
April 2001, Week 2
April 2001, Week 1
March 2001, Week 5
March 2001, Week 4
March 2001, Week 3
March 2001, Week 2
March 2001, Week 1
February 2001, Week 4
February 2001, Week 3
February 2001, Week 2
February 2001, Week 1
January 2001, Week 5
January 2001, Week 4
January 2001, Week 3
January 2001, Week 2
January 2001, Week 1
December 2000, Week 5
December 2000, Week 4
December 2000, Week 3
December 2000, Week 2
December 2000, Week 1
November 2000, Week 5
November 2000, Week 4
November 2000, Week 3
November 2000, Week 2
November 2000, Week 1
October 2000, Week 5
October 2000, Week 4
October 2000, Week 3
October 2000, Week 2
October 2000, Week 1
September 2000, Week 5
September 2000, Week 4
September 2000, Week 3
September 2000, Week 2
September 2000, Week 1
August 2000, Week 5
August 2000, Week 4
August 2000, Week 3
August 2000, Week 2
August 2000, Week 1
July 2000, Week 5
July 2000, Week 4
July 2000, Week 3
July 2000, Week 2
July 2000, Week 1
June 2000, Week 5
June 2000, Week 4
June 2000, Week 3
June 2000, Week 2
June 2000, Week 1
May 2000, Week 5
May 2000, Week 4
May 2000, Week 3
May 2000, Week 2
May 2000, Week 1
April 2000, Week 5
April 2000, Week 4
April 2000, Week 3
April 2000, Week 2
April 2000, Week 1
March 2000, Week 5
March 2000, Week 4
March 2000, Week 3
March 2000, Week 2
March 2000, Week 1
February 2000, Week 5
February 2000, Week 4
February 2000, Week 3
February 2000, Week 2
February 2000, Week 1
January 2000, Week 5
January 2000, Week 4
January 2000, Week 3
January 2000, Week 2
January 2000, Week 1
December 1999, Week 5
December 1999, Week 4
December 1999, Week 3
December 1999, Week 2
December 1999, Week 1
November 1999, Week 5
November 1999, Week 4
November 1999, Week 3
November 1999, Week 2
November 1999, Week 1
October 1999, Week 5
October 1999, Week 4
October 1999, Week 3
October 1999, Week 2
October 1999, Week 1
September 1999, Week 5
September 1999, Week 4
September 1999, Week 3
September 1999, Week 2
September 1999, Week 1
August 1999, Week 5
August 1999, Week 4
August 1999, Week 3
August 1999, Week 2
August 1999, Week 1
July 1999, Week 5
July 1999, Week 4
July 1999, Week 3
July 1999, Week 2
July 1999, Week 1
June 1999, Week 5
June 1999, Week 4
June 1999, Week 3
June 1999, Week 2
June 1999, Week 1
May 1999, Week 5
May 1999, Week 4
May 1999, Week 3
May 1999, Week 2
May 1999, Week 1
April 1999, Week 5
April 1999, Week 4
April 1999, Week 3
April 1999, Week 2
April 1999, Week 1
March 1999, Week 5
March 1999, Week 4
March 1999, Week 3
March 1999, Week 2
March 1999, Week 1
February 1999, Week 5
February 1999, Week 4
February 1999, Week 3
February 1999, Week 2
February 1999, Week 1
January 1999, Week 5
January 1999, Week 4
January 1999, Week 3
January 1999, Week 2
January 1999, Week 1
December 1998, Week 5
December 1998, Week 4
December 1998, Week 3
December 1998, Week 2
December 1998, Week 1
November 1998, Week 5
November 1998, Week 4
November 1998, Week 3
November 1998, Week 2
November 1998, Week 1
October 1998, Week 5
October 1998, Week 4
October 1998, Week 3
October 1998, Week 2
October 1998, Week 1
September 1998, Week 5
September 1998, Week 4
September 1998, Week 3

ATOM RSS1 RSS2LISTSERV.BROWN.EDU

CataList Email List Search Powered by the LISTSERV Email List Manager