Print

Print


From: "Jeff Jones"

> On Fri, 12 Jan 2001 00:30:46 -0500, DOUGLAS KOLLER <[log in to unmask]>
> wrote:

> >Boku wa, Dagurasu Kooraa (which female colleagues would truncate to
> >"Dagu-chan"). Totally "da-me!"

> Daguchan to wa ikenai!

Soo da na~~~~.

Kou