Print

Print


En réponse à Frank George Valoczy <[log in to unmask]>:

>
> The orthography is basically Italian, but:
>
> z = /z/
> j = /Z/
> y = /j/
>
> Stress is on the penult. Note that the masculine plural marker -ri is
> not
> stresschanging: /`patru/ "father", /`patruri/ "fathers"
>
> IN Nomna da Patrul, e da Fiyul, e da Spretul Santu.
>
> Gloria a Patrul e a Fiyul e a Spretul Santu, scu aira in inetsiul, ye
> nunc
> e sciampru, e in seclu da secluri.
>
> Patrul da nos, che yes in chelul, santu ye nomnaya da tu.
> Benia riamnul da tu;
> Fascea bolunta da tu scu in chelul e in tiaraya.
> Duan a nos audzie poanul da nos cotidziul
> e dzimet a nos daiteyea da nos,
> scu e nos dzimetme daitoruri da nos.
> E ne induci nos in-a tentoatsaya,
> a liaroat nos da malu.
>
> Ai Maria, plaina da groatsa;
> Domnul ye cu tai.
> Tu yes biaoata apu muyere
> e biaoatu ye fruptaya da biantrul da tu, Yezu.
> Santa Maria,
> Matru da Dziu,
> Ruag se pra nos pecoatoruri,
> nunc e in oraya da muartul da nos.
>
> Amen.
>

Looks definitely nice! And much more Eastern-looking than your previous version
(for what I can remember about it). Would you be so kind as to present us a
little glimpse of the grammar of Neo-Dalmatian please? :)

Christophe.

http://rainbow.conlang.free.fr