Print

Print


"Thomas R. Wier" wrote:

> When the caused action is only a one place relation (say, "cause to die"
> = die(y)), the subject of the caused action takes the absolutive.

That should read:  '(say, "cause to die" = cause(x, die(y)), the subject
of the caused action (who's dying) takes the absolutive.'

===================================
Thomas Wier | AIM: trwier

"Aspidi men Saiôn tis agalletai, hên para thamnôi
  entos amômêton kallipon ouk ethelôn;
autos d' exephugon thanatou telos: aspis ekeinê
  erretô; exautês ktêsomai ou kakiô" - Arkhilokhos