Print

Print


    Efectivamente, Kjell, o termo "filosofie" predomina no neerlandés
moderno; mais cómpre aínda coñecer "wijsbegeerte", forma aínda moito usada.
    Do Alexandre Xavier Casanova Domingo.

----- Mensaxe orixinal  -----

Le termino "filosofie" es plus frequente in moderne nederlandese. Il ha
multe parlatores juvene del lingua qui non cognosce le termino
"wijsbegeerte".

Kjell R