Print

Print


Hi!

Apollo Hogan <[log in to unmask]> writes:
> In Russian, doesn't 'za' govern the nominative in phrases such as
> chto za chort'?!
> or
> chto za utka tebja ukusila?
> ?

Well, govern -- it does nothing to the case.  The phrase's case
is not changed:

  Chto eto za vodka? (nom)
  Chto ty kupish za vodku? (acc)

(Maybe strange word order...)

**Henrik