Print

Print


	salutos ba totos.
	eksistan kuatras ou cinkas fonemos kualos presentan
problemos en la modelo reala de las planlinguos
helpantas, la euroklono. kuestas fonemos esan poko
frekuentas ei facilamente konfusablas kon altras
fonemos. tipamente, las fonemos problemojas esan "v,
w, y, z", frekuentamente sustituatas via "b, u, i, s",
respektivamente, en multas linguos teritorias ou
planatas.
	para eksenplar kuesto, mio korektin alkunas eroros de
la listo jakodehea ei mio agregin las formos de la
ikuso.
	la dilemo, tipamente, esan aumentar la facileso
fonetika (ei ortografia) ou aumentar la rekonebleso
etimologia.
	la limito konsilabla, dentro la repertorio de
fonemos, estan inter decocinkas ei duodecoseisas
(15-26). minus fonemos oskurun las radikos fonetikas
(komo en la volapuko); plus fonemos superun la limito
praktika mater la alfabeto latina basa, "a b c d e f g
h i j k l m n o p q r s t u v w x y z" ei kausun
konfusasionos, komo inter las trias konsonantos
palatas "c cx gx" de la esperanto, konstantamente
eskribatas via ridikulas digrafos ou signos
diakritikas; ei, fakto ankora minus aceptabla, kon
perpetua konfusasiono fonetika inter "c" ei "cx" (las
duas konsonantos esan afrikatas dentosibilantas, plus
palata la konsonanto "cx" kuanto la konsonanto "c").
	para una linguo internaciona facilamente pronunciabla
ei, simultanamente, kon alta rekonebleso etimologia
(sin kuesa rekonebleso la linguo esun una absurda
linguo de vokabularo apriora, desirata fa ninkuno) la
ekilibro konsilan ke las fonemos problemojas aparun
raramente, tipamente en las onomatopeos, las nomos
propras estranjeras ei las parolos internacionas dove
kuestas fonemos esan tre klasikas; ma sin formar parto
de la eskemo gramatika, por eksenplo; non esan
aceptabla ke la paro s/z distingun duas tenpos verbas,
ou ke la paro b/v distingun duas prefiksos.
	ansi, mio konsilan en la praktiko ke la letro "z"
solamente aparun para las parolos klasikas kon kuesta
fonemo, komo "zoologio", ma non para las parolos dove
kuesta fonemo ei sua letro non tenan rolo inportanta:
"fisiko, tresoro, musiko". la varianto kon letro "s"
inves "z" senpre esun permesata: "soologio". ma,
dentro las dicionaros, la formo kon letro "z" esun la
formo primara para kuestas parolos internacionas.
	para la novialo, la punto inportanta non esan tanto
la introduciono de la letro "z" kuanto la uso praktika
de la novialo para aferos non linguistikas, komo
ekonomio, arto, politiko, historio, humoro,
konputerologio, biologio, ecetera.
	mio profitan kuesta litero para anuncar ke mio ja
linpin multas listos internetas sur planlinguos pe
kualos mio manajan ou konordinan. inoltre, mio kolokin
barieros kontra las espamantos, donke la espamo,
menan, non eksistan ni eksiston dentro kuestas listos;
eksenplamente la listo "ingliso"
(http://es.groups.yahoo.com/group/ingliso/) ja estan
linpa ei las espamantos non fekon novamente kuesta
listo.
	inoltre, menan mio dedikan una bona parto de mia
tenpo para produktar uerkos orijinas via planlinguos.
mio non tenan granda preokupasiono purse mio eskriban
novialo, ido, okcidentalo, ulango, ikuso, sermo,
interlinguaiko (Interlingua), ajuvilo, linguo franka
nova, romanolo (romanyol), ecetera; ta mio solamente
preokupan eskribar una euroklono facila aktivamente ei
pasivamente; mio esan "ekumenisto" sur las
planlinguos. evidentamente, mio evitan sistemamente
eskribar ou parolar via planlinguos sur las monotonas
ei esterilas aferos de las entusiastos (gramatiko,
ortografio, historio de las planlinguos mesmas,
ecetera); mio intencionan senpre una uso non
autoreferanta de kuestas planlinguos, under la
eslogano "una planlinguo esan bona se la parolanto non
perciban ke eto usan una planlinguo helpanta inves una
linguo teritoria". probablamente, mio centron mia
laboro dentro la listo "Praktika lingvo internacia"
((http://es.groups.yahoo.com/group/praktikalingvo/),
sibian libera de espamo, ei pensata especifamente para
usos praktikas (non hobias nin diletantas nin
autoreferantas) de las helpoplanlinguos. la
deskribasiono de la listo aparan via la espo
(Esperanto), ma la listo mu non esan sel para la espo,
sino para kualkuna helpoplanlinguo! en kuesa listo ei
en altras, mio parolon via helpoplanlinguos sur
musiko, inperialismo, teologio, cinematografo,
literaturo, teorio fisika de las kuantos, desporto,
avokatos, ecetera, ma non sur las helpoplanlinguos
mesmas pe kualos mio uson sel komo istrumento.
	mio, donke, undertenon una relativa silenco otur las
kuestionos teorias sur planlinguistiko, prokue la
akordo basa ja eksistan: la euroklono. en la praktiko,
ono kostruon euroklonos kada volto plus komodas. se
mio eskriban sur zoologio, sea kon "zoologio", sea kon
"sologio", sin dubito mio obtenon konprenasiono de
mias investigasionos sologias. pe las solucionos
linguistikas aparon, precisamente, kuando ono usun las
euroklonos para aferos non linguistikas, ei en kuesa
momento ono akordon novas partikulos, sufiksos,
ecetera, para komunikar las frasos desiratas. la
teorio gramatika derivon desde la praktiko de las
parolantos.
	una novialo fleksabla, non sektista, non
autoreferista, esun una bona kontribuasiono ba la
developimento euroklona de las linguos planatas
helpantas; ma, para kuesto, mio konsilan, desde la
prima momento, parolar ou eskribar la novialo sur
aferos kualos non esun precisamente la propra novialo,
altras helpoplanlinguos, linguologio (linguistiko),
ortografio ou gramatiko. ono usen la novialo para
aferos intrinsekamente utilas.
	amikamente, fa isula alexandro xaviero, imeilo
[log in to unmask] (pracrito arobo yahoo punto es).


	----- mesajos orijinas -----

	Para:[log in to unmask]
	De: "jacquesdehe" <[log in to unmask]>
	Fecha: 31 de octubre del 2005
	Asunto:[Novial-discussion] if Z . . .

	If Z would be officially a Novial letter, some words
would be more international, for example:

	[Novial: Zambia] [English: Zambia] [Spanish: Zambia]
[Russian: Zambiya] [Portuguese: Zâmbia] [French:
Zambie] [German: Sambia] [Italian: Zambia] [Dutch:
Zambia] [Interlingua: Zambia] [Lingua Franca Nova:
Zambia] [Esperanto: Zambio] [Ido: Zambia] [Ikuso:
sanbijo, zanbijo]
[Novial: zebre] [English: zebra] [Spanish: cebra]
[Russian: zebra] [Portuguese: zebra] [French: zèbre]
[German: Zebra] [Italian: zebra] [Dutch: zebra]
[Interlingua: zebra] [Lingua Franca Nova: zebra]
[Esperanto: zebro] [Ido: zebro] [Ikuso: sebro, zebro]
	[Novial: zebu] [English: zebu] [Spanish: cebú]
[Russian: zebu] [Portuguese: zebo] [French: zébu]
[German: Zebu] [Italian: zebù] [Dutch: zeboe]
[Interlingua: zebu] [Lingua Franca Nova: zebu]
[Esperanto: zebuo] [Ido: zebuo] [Ikuso: sebuo, zebuo]
	[Novial: zefire] [English: zephyr] [Spanish: céfiro]
[Russian: zefir] [Portuguese: zéfiro] [French: zéphir]
[German: Zephir, Zefir] [Italian: zeffiro] [Dutch:
zefier] [Interlingua: zephyro, zefiro] [Esperanto:
zefiro] [Ido: zefiro] [Ikuso: sefiro, zefiro]
	[Novial: zelo] [English: zeal] [Spanish: celo,
dedicación] [Russian: rvenie] [Portuguese: zelo]
[French: zèle] [German: Eifer] [Italian: zelo] [Dutch:
ijver] [Interlingua: zelo] [Lingua Franca Nova: selo]
[Esperanto: fervoro] [Ido: zelo] [Ikuso: fervoro]
	[Novial: zenite] [English: zenith] [Spanish: cénit]
[Russian: zenit] [Portuguese: zénite] [French: zénith]
[German: Zenit, Höhepunkt] [Italian: zenit] [Dutch:
zenit] [Interlingua: zenit] [Lingua Franca Nova:
zenite] [Esperanto: zenito] [Ido: zenito] [Ikuso:
senito, zenito]
	[Novial: zero] [English: nought, zero] [Spanish:
cero] [Russian: nul'] [Portuguese: zero] [French:
zéro] [German: Null] [Italian: zero] [Dutch: nul]
[Interlingua: zero] [Lingua Franca Nova: zero]
[Esperanto: nulo] [Ido: zero] [Ikuso: sero, zero]
	[Novial: zinke] [English: zinc] [Spanish: cinc, zinc]
[Russian: tsink] [Portuguese: zinco] [French: zinc]
[German: Zink] [Italian: zinco] [Dutch: zink]
[Interlingua: zinc] [Lingua Franca Nova: zinco]
[Esperanto: zinko] [Ido: zinko] [Ikuso: sinko, zinko]
	[Novial: zirkonium] [English: zirconium] [Spanish:
circonio, zirconio] [Russian: tsirkoniï] [Portuguese:
zircónio] [French: zirconium] [German: Zirconium]
[Italian: zirconio] [Dutch: zirkonium] [Interlingua:
zirconium] [Lingua Franca Nova: zirconio] [Esperanto:
zirkonio] [Ido: zirkonio] [Ikuso: sirkonio, zirkonio]
	[Novial: zodiake] [English: zodiac] [Spanish:
zodíaco, zodiaco] [Russian: zodiak] [Portuguese:
zodíaco] [French: zodiaque] [German: Tierkreis,
Zodiakus] [Italian: zodiaco] [Dutch: zodiak]
[Interlingua: zodiaco] [Lingua Franca Nova: zodiaco]
[Esperanto: zodiako] [Ido: zodiako] [Ikuso: sodiako,
zodiako]
	[Novial: zone] [English: zone] [Spanish: zona]
[Russian: zona] [Portuguese: zona] [French: zone]
[German: Zone] [Italian: zona] [Dutch: zone]
[Interlingua: zona] [Lingua Franca Nova: zona]
[Esperanto: zono] [Ido: zono] [Ikuso: rejiono, sono,
zono]
	[Novial: zoo, zoologial gardene, zoologial parke]
[English: zoo] [Spanish: parque zoológico, parque
zológico, zoo] [Russian: zoopark] [Portuguese: jardim
zoológico] [French: zoo] [German: Zoo] [Italian:
giardino zoologo] [Dutch: zo, zoo, dierentuin]
[Interlingua: zoo] [Lingua Franca Nova: zo]
[Esperanto: zoologia gxardeno] [Ido: zoologiala parko]
[Ikuso: sologijo, soologijo, zologijo, zoologijo,
parko zoologia]
	[Novial: zoologe] [English: zoologist] [Spanish:
zoólogo, zólogo] [Russian: zoolog] [Portuguese:
zoólogo] [French: zoologue] [German: Zoologe]
[Italian: zoologo] [Dutch: zoöloge, zoöloog]
[Interlingua: zoologo, zoologista] [Lingua Franca
Nova: zolojiste] [Esperanto: zoologo] [Ido:
zoologiisto] [Ikuso: sologo, soologo, zologo, zoologo]
	[Novial: zoologi, zoologial] [English: zoological]
[Spanish: zoológico, zológico] [Russian:
zoologicheskiï] [Portuguese: zoológico] [French:
zoologique] [German: zoologisch] [Italian: zoologico]
[Dutch: zoölogisch, dierkundig] [Interlingua:
zoologic] [Lingua Franca Nova: zolojial] [Esperanto:
zoologia] [Ido: zoologiala] [Ikuso: sologia, soologia,
zologia, zoologia]
	[Novial: zoologia] [English: zoology] [Spanish:
zoología, zología] [Russian: zoologiya] [Portuguese:
zoologia] [French: zoologie] [German: Zoologie]
[Italian: zoologia] [Dutch: zoölogie, dierkunde]
[Interlingua: zoologia] [Lingua Franca Nova: zolojia]
[Esperanto: zoologio] [Ido: zoologio] [Ikuso: sologio,
soologio, zologio, zoologio]
	[Novial: zuavo] [English: zouave] [Spanish: zuavo]
[Russian: zuav] [Portuguese: zuavo] [French: zouave]
[German: Zuave] [Italian: zuavo] [Dutch: zoeaaf]
[Interlingua: zuavo] [Esperanto: zuavo] [Ido: zuavo]
[Ikuso: suavo, zuavo]
	[Novial: Zulu] [English: Zulu (name)] [Spanish: zulú]
[Russian: zulu] [Portuguese: zulu] [French: zoulou]
[German: Zulu] [Italian: zulù] [Dutch: Zoeloe]
[Interlingua: Zulu] [Lingua Franca Nova: zulu]
[Esperanto: zuluo] [Ido: Zuluo] [Ikuso: suluo, zuluo]
	and so on . . .
	Regards,
	Jacques

	Para:[log in to unmask]
	De:"James Chandler" <[log in to unmask]>
	Fecha: 31 de octubre del 2005
	Asunto:RE: [Novial-discussion] if Z . . .

	Car Jacques
	Vos es absolutemente juste pri Z. Io anke favora
riintroduction de Z in Novial.
	Ma [zebre] deve esser [zebra]. Anke io opine ke
[celule] es plus bon kam [sele], e dunke [zele] es
usabil vice [zelo].
	Kordiale, James Chandler

	Para:[log in to unmask]
	De: "jacquesdehe" <[log in to unmask]>
	Fecha: 31 de octubre del 2005
	Asunto:[Novial-discussion] Dear James,

	Your message makes me happy. I thank you very much.
Just a remark, in my opinion 'zebra' must be in Novial
a female 'zebre', 'zebro' a male 'zebre' and 'zebre' a
sexually undetermined 'zebre'
	*
	Tre kordialim,
	Jacques
	*		
______________________________________________ 
Renovamos el Correo Yahoo! 
Nuevos servicios, más seguridad 
http://correo.yahoo.es