Print

Print


Den 2007-04-06 19:33:36 skrev Wayne S. Rossi <[log in to unmask]>:

>
> Except que Stalin, quel lideres dessuccesset apprender
> esperanto?
>
Clar! Yo esset tro curagios pensant que nequi va questionar to! Honestmen  
dictet yo save solmen de ancore un lider qui fat to, e to esset un del  
unesmi Baha'í lideres qui viagiat a Europa e venit in contact con  
Esperanto. Ti lider, yo ha oblivat su nomin, dicet que esperanto va dever  
esser reformat por servir com li mundial lingue. Yo suppose que to esset  
causat del ínsuccessos apprender de ti lingue!

Kjell R-- 
Använder Operas banbrytande e-postklient: http://www.opera.com/mail/