Print

Print


 Nu, ne ESAS nur "historiala afero".     
 Nuntempe en Hispania existas movado por la 
 "memoria   histórica" (historiala memoro), PRO KE 
 memorante la EVENTI (EVENTI QUIN tro ofte on simple
 OBLIVIIS o QUIN kelka homi volas OBLIVIAR) on       
 povos traktar en maniero historie digna la 
 viktimi  di li (ankore existas MEM desaperinta homi 
 de ta epoko).
 Nuntempe APARAS diversforme ca postuli (per lejo,
 filmi, agado de asociuri...) kun la preske nura 
 OPOZO DA UN POLITIKALA PARTISO (DEXTRALA, QUA 
 havas inter SUA plu O MIN aktiva membri, exemple,
 homo QUA esis ministro apud Franco). Me konsilus, ke
 vu zorgez pri to, quale vu povas ASPEKTAR PRO kelka 
 tala REAKTI. La afero ne KONCERNAS "yen altra  
 stultajo di Esperantisti!". Ol esas multe
 plu profunda afero en la historio de nia lando e kun 
 rezulti ankore hodie videbla. Kelka homi povus MEM 
 OFENSESAR.
 
 (Me ne kontrolis la POSIBLA esperantismi che mea Ido,
 me predankas KOREKTIGI.)
 

--- Rodrigo PORTELA SÁNCHEZ <[log in to unmask]>
skribis:


> Nu, ne temas nur pri "historiala afero". Nuntempe en
> Hispania existas
> movado por la "memoria histórica" (historiala
> memoro), por memorante
> la okazintaji (okazintaji quan tro ofte on simple
> forgesis o qua kelka
> homi volas forgesar) on povos traktar en maniero
> historie digna la
> viktimi di li (ankore existas ech desaperinta homi
> de ta epoko).
> Nuntempe apereskas diversforme ca postuli (per lejo,
> filmi, agado de
> asociuri...) kun la preske nura opoziciono de unu
> politika partio
> (dekstrala, qui havas inter lua plu malplu aktiva
> membri, exemple,
> homo qui esis ministro apud Franco). Me konsilus, ke
> vu zorgez pri to,
> quale vu povas videsar per kelka tala reagi. La
> afero ne temas pri
> "yen altra stultajo di Esperantisti!", ol esas multe
> plu profunda
> afero en la historio de nia lando e kun rezulti
> ankore hodie videbla.
> Kelka homi povus ech ofendesar.
> 
> (Me ne kontrolis la ebla esperantismi che mea Ido,
> me predankas korekti.)
> 
> Rodrigo
> 


__________________________________________________
Do You Yahoo!?
Tired of spam?  Yahoo! Mail has the best spam protection around 
http://mail.yahoo.com