salutos ba totos, especialamente ba tesula Partaka ei ba tesula José Cossío Ramírez.

       la uso seriosa de las helpoplanlinguos devan mantenar una ekilibro; la predominanteso, naturamente, devan estar en la uso non autoreferanta de kuestas linguos, segon mio rekomendan frekuentamente; ma, adicionamente, una diskreta ei kontinua revisiono ciencoteknika de kuestas linguos esan rekomendabla para eliminar suas difektos ei introducionar formos ei funcionos plus utilas, komodas ei facilas. la konparasiono kon la softuaro (softwaro) gratisa ei de kodigo aperta para procesimento de tekstos esan klara ei, sen dubidos, esplikon ta vosos pe mia intenciono.

       donke, se vosos ou altros pe kuesto desiran, vosos fagon kritikas ciencoteknikas sur la ikuso. ja inplicitamente, vosas respondasionos, especialamente la respondasiono fa tesula José Cossío Ramírez, indikan ke la ikuso esan relativamente komoda ei efika, kon alkunas rasgos (probablamente en la ortografio ei en la signo de akusativo) plus facilas ei precisas kuanto en altras euroklonos.

       la afero centra, abofe (evidentamente) esan altra: la uso sustituanta via la ikuso (ei via las altras euroklonos seriosas) inves alkunas linguos teritorias tre parolatas, para la komunikasiono inter uomos sin linguo teritoria komuna.

       mio krein (plus precisamente, kunkrein, krein kun ei para altros) una listo internaciona de filosofologio kualo uson pe la ikuso ei pe altras euroklonos komo linguos helpantas, anke ono non necesan parolar ni konprenar pe alkuna linguo helpanta planata dentro kuesa listo. adreso interneta de la listo isa filosofologio:

       http://es.groups.yahoo.com/group/filosofologio/

       ansi, prokue mio esan fundamentamente una filosofologo (filosofo), mias proksimas usos de la ikuso eson investigasionos sur filosofologio (filosofio).

       mio devun aki, fundamentamente para la listo tesa posta_Mundi, fagar duas precisasionos teknikas. la unesma esan ke mio fagon frekuentamente sendasionos simultanas (mesmotenpas) ba pluras listos kulturas fa la mesma mesajo. la duesma esan ke mio, frekuentamente, konplementon la teksto via alkuna helpoplanlinguo (kuasi senpre la ikuso, evidentamente) kon versionos ou tradukasionos via alkuna linguo teritoria (especialamente la galegiko). mias mesajos ta vosos nunkua aparon sel via una linguo teritoria, ma frekuentamente aparon kon duplasiono via una linguo teritoria.

       la afero filosofa kualo, menan, aparan ta mio komo plus atraktiva esan una afero klasika ei pe kualo mio ja investigin en altras listos ou foros: las duas kulturos, la relaciono inter la kulturo ciencoteknika ei la kulturo artoliteratura; ou, abruptamente espresato, "la cienco kontra la literaturo". mias meditasionos sur la afero intencionan, esencamente, superar la tradiciona punto morta otur kuesta relaciono ei resultar positivas, efikas, dentro una basa kohereso ou aplaudableso (plausibleso).

       amikamente, fa isula alexandro xaviero, imeilo [log in to unmask] (trigrupo arobo yahoo punto es).


       ----- mesajos orijinas -----


       Bon jorno, Alexandre!

       Me gratulas tu pro ke che tua suba respondo-mesajo "ciencal", tu tre bone sucesas celar tua kordio homal; tamen, anke tu havas tua kordieto, e, malgre omno, me sentas ol pulsar en lo maxim profunda de tua letro.Do, venez adhike, Euklides, ed aceptez mea kordial embraco!

       Tamen, me havas plusa "kritikasiono" a tu: Tu tre multe kritikis omna-tempe, ke on prefere skribas pri la helpo-lingui ipsa (gramatiko, ortografio, edc.) 

vice skribar per oli pri irg altra temo...

       Do, nun, me devas demandar de tu, ke tu prefere cesez skribar e questionar pri Ikuso ipsa, e ke tu simple uzez ta LIA-sistemo (od irg altra quan tu dezirez) por expresar omno expresebla, ultre lo relatanta la linguo ipsa...

       Se ni rilektus la toteso de tua mesaji che posta_Mundi, me timas, ke, maxim probable, ni deskovrus ke tu skribis plu multe pri aferi lingual kam pri irg altra temo, ka ne? E ne nur kom "respondasiono" ad altra mesaji, ma anke kom propra e tote libera inicio da tu.

       Kompreneble, che posta_Mundi existas nula interdikto skribar pri irgo relatanta la diversa LIA-sistemi ipsa, e ni omna ya povas e darfas agar en tal domeno; tamen, tuakaze, tu certe devas komprenar (por esar koheranta a tua propra vorti), ke kritikar o diskutar la gramatiko o l'ortografio di Ikuso, havas advere

nula intereso, nam lo importanta esas ne la linguo ipsa, ma to quon on agas e facas per ol.

       Ni montrez quon ni facas, e ni demonstrez qui ni esas!


       * * * * * * * * 

       p a r t a k a

       * * * * * * * * 


       He, Alexandre! Opinionez pri altra kozo qua ne esez Ikuso, exemple la globala varmigo, la falo dil mondala ekonomio, Gruzia ed Osetia, la Granda Aceleratoro di Hadroni, la muziko, Obama e Mcain, personala anekdoto, interesiva jurnala artiklo, amuzanta video, tua preferata filmo, espritajo pri doktori, erotala poemo. Irga kozo ecepte ikuso ipsa.

       Ikuso hike, ikuso ibe, ikuso plu ibe. Yes ni ja savas quante efikiva esas tua linguo. Nun tu parolez pri altra temo qua atencigez la ceteri. La mondo havas multa kozi parolinda.

       Ni savas ke tu povas. Nun tu demontrez lo.

       Amikale

       JCR