Print

Print


Elñ vìgô ñólvá ¿eyë te bleshválná ñevâ vùn lheyá zh'Álurhsáxná, zhla
likálsvá!

If there's anyone who would like to talk with me in Alurhsa, then I'd be
happy to!

(Tsú vílánálÿ vlór Amàndän ánzhyúyâ zh'Álurhsán, ddá enthá shá vùzánô
úmázhën!)


Sai Emrys wrote:
> FWIW, I think it's topical to talk in a conlang on this list, too...
> 
> I'd certainly find it amusing. ;-)
> 
> - Sai