Print

Print


On Mon, Sep 21, 2009 at 10:42 PM, Daniel Demski <[log in to unmask]> wrote:

> Psalm 23!
>

Yes!


> >
> > Kanta Ved Treda
>> > Ha Spiriti berjera me ista, j ni wae daerth fl.
> > Swarda asl i lae ya reposa ko kausa hae,
> > Aeo kayet nek lae ya geda hae,
> >
> > Lae anm me lestor hae,
> > Apella le for
> > Va magnam i lae ya geda hae.
> >
> > Alta kasma umbra mor prsa
> > j tred hae,
> > J mal dred ni wae fl
> > Parsa v ya ne los;
> > Rd dhae eta stave dhae
> > Da ya skor hae.
> >
> > Plaes jen i
> > J for v bord fasha hae
> > Ol widh sereb me i v liba hae
> > Shalas me spil ta hae.
> >
> > Bn eta amor ya prs ver hae
> > T sol asper me,
> > Eta j abode Ha Spiriti i infini wae los.
> >
>