Print

Print


ave!

omo ena vakko mo kampo fi pala gelle i
vakko ena omo mo aglo fi gella glano.

kave: eto lingo ne ja stable.

vale,
Jeflio