Print

Print


	On fage tue boluntate... en ikuso.
	salutos ba totos.
	recentamente, mio visionin dentro la grupo interneta para imeilo tesa postamundio (isa Posta_Mundi)  pe una mesajo kon multas tradukasionos de una fraso relijiona fa isula jesukristo. la mesajo, fa la konpilanto isula partakao (tesula Partaka) aparan ba kontinuasiono.
	la ja longa listo de tradukasionos (la orijinalo estan en la arameiko, la ankora parolata linguo de isula jesukristo) kreskon sin dubidos into altras helpoplanlinguos novas. ono noten ke la granda majoreso mater kuestas tradukasionos aparan via euroklonos, ei ke las euroklonos tenan inoltre la granda majoreso de las parolantos via helpoplanlinguos. naturamente, prokue las parolantos usan la lejislo mater la minima esforco.
	oji, mio desiran nuancar una aspekto signifiva fa la ikuso, manifestata en la tradukasiono. la teksto elektata esan "On fage tue boluntate en le tere como en le siele." e la periodo de formasiono mater la ikuso aparan korektamente, inter la ano dumila unesma ei la ano dumila triesma (2001-2003).
	ma la formo elektata non esan la formo pe kualo mio, la principala parolanto aktuala de la ikuso, usan tipamente. la formo elektata estan proksima ba la ikuso neolatina, ma kon alkunas modifikasionos; eksenplamente, las sustantivos ei las ajetivos finan via la vokalo "e" inves la vokalo "o" ou la vokalo "a", respektivamente. la inperativo ei la pronomo eksterpersona aparan apokopatas, "On fage" inves "ono fagen". ecetera.
	alora: se, komo alkunas parolantos de euroklonos "rivalas" argumentan falsamente, la ikuso esun una kreasiono privata mia, kuesto non okasionun ou, se kuesto okasionun, pe kuesto mio disautorun. ma la verito esan ke la ikuso, komo kualkuna cienco, metodo, teorio ou filosofologio (filosofio) seriosa, esan narpersona (eksterpersona), ojetiva ei aperta fa kualkuna revisiono, modifikasiono, adaptasiono ou mejorasiono.
	donke, se altra parolanto de ikuso preferan una formo komo la formo citata (ou kreata) fa isula partakao, eto diritan pe kueso fagar. la komunikasiono kon eto via la ikuso non suferon grandas problemos, sinceramente; las parolantos de las diversas formos ou dialektos fa la ikuso konprenan reciprokamente. mio usun pe la formo "ono fagen tua volunteso en la tero komo en la cielo." ei mio esun konprenata por la autoro de la altra formo.
	konkludasiono: la ikuso non esan una eksperimento linguologa (linguistika) frivola ei esterila, sino una euroklono mejorata ei utila, sin personismos absurdas.
	ono demandan ta mio kon certa frekueso: eske por kualo tuo non abandonan la ikuso, evitundo las dividasionos interlinguologas ei usundo solamente euroklonos klasikas kon multas parolantos, komo la esperanto, la ido, la interlinguao (tesa Interlingua) ou la linguo franka nova (tesa Lingua Franca Nova)? alora, mio respondan ke mio filosofan inoltre via kuestas "grandas" euroklonos, ma ke sen especialas argumentasionos metafisikas ou etikas de fondo kontra itos, mio tenan dificilesos non evitablas kuando mio usan kuestas euroklonos segon suas formos klasikas. eksenplamente, dentro la esperanto aparan las supersignos, kualos obligan ortografiamente pe mio ba kontinuas ekuilibros prekarias ou surogatos, ne parolundo sur la anbigua ei superflua sufikso de akusativo. dentro la ido, las digrafos, la difono "x" ei las anbiguas regulos de acento ei de semivokalasiono produktan ta mio pe kontinuas konfliktos en la uso parolata ou eskribata de kuesta euroklono (algo mejora kuanto la esperanto, segon konparasiono konpleta). la interlinguao presentan una kaoso de ortografio antifonetika, verbos non regulas ei formos kapricas dentro las parolos konponatas, formos kapricas pe kualos mio devan aprendar memoramente inves las formos konponatas regulas. la linguo franca nova presentan una apokopasiono kualo mutilan frekuentamente las etimolojios internacionas. adicionamente, las kuatras euroklonos grandas citatas presentan ta mio, ei ta kualkuna parolanto de linguos non europokcidentas, una rasgo non por eskarsamente citata minus dificila: la obliganteso de las majuskulos. la linguo plus parolata en la mondo, la ciniko, ei la triesma linguo plus parolata en la mondo, la hindurduiko (hindiko, urduiko, hindustaniko) tenan multas dificilesos, ui... ma non la dificileso mater kalkular kontinuamente la formo de kada letro. dentro la alfabeto sanskrita, la alfabeto araba ou las ideogramos cinas, non eksistan formos majuskulas para nominos propras ou komenco de fraso... ei itos konprenan perfektamente inter suos kuando itos eskriban ou lekturan suas linguos.
	la ikuso neutra non presentan kuestas problemos, konservundo la desirabla reguleso ortografia, formosintaksa (morfosintaksa) ei de parolos konponatas dentro la esperanto, la ido ou la linguo franka nova, plus la trasparenteso ou glasnosteso semantika internaciona de la interlinguao ou de la okcidentaliko, ma sin las disregulesos de kuestas duas euroklonos "naturistas".
	kuando mio parolan ou eskriban la ikuso, tipamente para filosofar, mio non necesan kalkular ou dubidar kontinuamente purse mio devan usar una letro sea majuskula sea minuskula. mio non necesan konocar purse kuando mio eskribun las duas sonoros kontiguas "ks" kon las duas letros "ks" ou kon la digrafo "x". mio non necesan usar kontinuamente una sufikso ou preposiciono de akusativo inkluso en frasos konpletamente klaras komo "mio manjan pano." mio non necesan konocar pe las infinitas formos, especialamente en las nominos propras jeografias ei personas, pe kualos posiblan presentar la sonoro fina de una sustantivo. ei mio non necesan aprendar absurdamente la vokabularo opaka internacionamente de la volapuko, la roiko (tesa Ro) ou la kotavao (tesa Kotava).
	mio, ansi, posiblan koncentrar mias esforcos en las aferos filosofas, inves las aferos linguas.
	se vosos desiran fagar kritikasionos ciencas ei teknikas kontra la ikuso, non eson mio kio blokon pe kuesas kritikos ni kio respondon pe kuesas kritikos kon atakos personas.
	donke, pu lekturanto, ono fagen tua volunteso... en ikuso.
	amikamente, fa isula alexandro xaviero kasanovo domingo, imeilo [log in to unmask] (trigrupo arobo yahoo punto es).

	----- mesajo orijina -----

Bon jorno, posta_Mundi-ani!

Yen ankor-foye nia rekorda frazo di agosto,
qua tradukesis aden la 60 sequanta LIA-sistemi:
Carpophorophilus, Communicationssprache, Volapuk,
Weltsprache, Pasilingua, Spelin, Esperanto, Spokil,
Mundolingue, Adjuvanto, Esperanto (1894), Bolak,
Lingua Komun, Latinesce, Idiom Neutral, Tutonish,
Panroman, L. sine Flexione, Pan-Kel, Ulla, Ido, Ro,
Interpres. Adjuvilo, Romanal, Omnez, Viva, Etem,
Nov Latin Logui, Occidental, Uniala, Esperido,
Cosman, Novial, Novam, Interlingua, Concordu,
Neo, Kotava, Glosa, Unitario, LFN, Fasile, Romanova,
Romanica, Slovio, Atlango, Omnial, Ikuso, Arlipo,
Eurana, Komunikando, Xcel, Sambahsa, LdP,
InterRoman, Eurikido, globspik. ARIEL, Populido.


Carpophorophilus (1734)
Ha folanda duus fiassade
felud in seluma, sik koke in derra.

Communicationssprache (1839)
Ta volonta färerii
con Cielu änsi Terru.

Volapük (1880)
Jenomöz vil olik,
äs in sül, i su tal.

Weltsprache (1883)
Ton voluntät söt vam
in le cöl, tam in le ter.

Pasilingua (1885)
Tüa willu fairore
sur erda ut in coela.

Spelin (1886)
Vol el zi bi faked,
kefe ni siel, efe su sium!

Esperanto (1887)
Estu farita volo via,
kiel en la chielo tiel ankaù sur la tero.

Spokil (1887/1890)
Feleno lezai tio bela,
uti o zeal itu o geol.

Mundolingue (1890)
Tei voluntate e exequer
ne solu in cele ma eti in terre.

Adjuvanto (1887/1894)
Estez volo tua
kome in el c^jelo, tale anke sur el tero.

Esperanto-Reformo (1894)
Estan volo tue,
kom in cielo, sik anku sur tero.

Bolak (1899)
Vea vil ey makui
il gev so in sil.

Lingua Komun (1900)
Voluntá tue esa fate
sur tera komo in cielo.

Latinesce (1901)
Facte esse tue voluntate
ut in coele, ita in terre.

Idiom Neutral (1902)
Ke votr volu es fasied
kuale in siel tale et su ter.

Tutonish (1902)
Dauo vil bi dun
an erd als it be in hevn.

Panroman (1903)
Ton voluntat ese fazet
in ter kom in ziel.

Latino sine Flexione (1903)
Que tua voluntate es facta
sicut in celo et in terra.

Pan-Kel (1905-1906)
So viy apsu
up glob sky.

Ulla (1906)
Dus desira este färed
n terra als tu este n ciela.

Ido (1907)
Tua volo facesez,
quale en la cielo, tale anke sur la tero.

Ro (1908)
Ace va eco,
uz in suda asi in buba.

Interpres (1908)
Tu voluntas sit facit
in el terra sicut in el celum.

Adjuvilo (1910)
Esten farata tua volo
quale en cielos tale anke sur la tero.

Romanal (1912)
Fias volite tui,
sicut en ciele, et en terre.

Omnez (1912)
To volio esaz exekutat
in ter quale in ciel.

Viva (1913)
Makru to vil,
ut en ska it on ge.

Etem (1917)
Tuo vol a es,
kuam in urano, tam in geo.

Nov Latin Logui (1918)
Vun buli agitu
kvam in zoeli tam in terri.

Occidental/Interlingue (1922)
Mey tui vole esser fat
qualmen in li cieles talmen anc sur li terre.

Uniala (1923)
Facay volunta tuya
qom an cielu eti sur la tera

Esperido (1925)
Zia volo estu
kiel en himelo tiel sur tero.

Cosman (1927)
Tu vole fiey,
as in cosme sic as po terr.

Novial (1928)
Mey vun volio bli fa,
kom in li siele, talim anke sur li tere.

Novam (1928)
Vua volo fareveu
sur il tero quale nel sielo.

Interlingua (1951)
Que tu voluntate sia facite
super le terra como etiam in le celo.

Concordu (1952)
Ti vulzaf fad,
en Munde tal in Cele.

Neo (1961)
Siu fat ta vol,
asben in cel, as in ter.

Kotava (1978)
Rinafa kuranira moe
tawada lidam kelt zo askir.

Glosa (1981)
Tu tende gene akti
epi Geo homo in Urani Place.

Unitario (1987)
tuja wolunto ockurius,
como in la hewine tanto sur la terra.

LFN (1998)
Tu vole ta es fada,
en la tera como en la sielo.

Fasile (1999)
Lawijez vudi vile,
in munde el in sele.

Romanova (2000)
Tua voluntá deve ser fasida
en la terra como tamben en el sielo.

Romanica (2001)
Facta sia tu voluntate
super la terra como etiam in le celo.

Slovio (2001)
Tvoi hcenie bu
na zemla takak na nebo.

Atlango (2002)
Plentumes le volyo Tustra
te sul terdo qe il syelo.

Omnial (2002)
Esek fakted vosal volade
iso en tere kiam en ciele.

Ikuso (2001-2003)
On fage tue boluntate
en le tere como en le siele.

Arlipo (2003)
Tua volo esigu
teren kvalen cielen.

Eurana (2004)
Ta volu éa facata
como nella cielu i teru.

Komunikando (20??)
Lass tu vole okurer,
tant sur li terre kvant in li cel.

Xcel (20??)
Et ce tua-vol agesas
ter-et-cele.

Sambahsa (2007)
Kwohrt bihtu tien vol
Tem dighomi quem in warwn.

LdP (2010)
Hay yur vola gei zwo
in arda e skay.

InterRoman (2010)
Sea fasida Tu volontade
en la tera como en lo sielo.

Eurikido (2010)
Faceser le tui voleta,
kome in celo, sik in tero.

globspik (2010)
jor volun neses get dun,
as in sel, ad dis os on glob.

ARIEL (2010)
Ce tu voluntate sera fasite,
como in selo ance in tera.

Populido (2010)
Ke tui vol event,
kual en ciel, tal ank sur ter!


Me volunte dankas vi omna pro via jentila kunlaboro,
per olqua, quale skribite, ni sucesabas atingar 60 tradukuri
diferanta de nia famoza frazo di agosto, quo reprezentas
la rekordo absoluta che posta_Mundi.

Maxim kordial saluto, kolegaro!


* * * * * * * *
p a r t a k a
* * * * * * * *