Print

Print


Here is a comment about James by the Idist Partaka (published with his 
agreement): 

Relate l'amiko James Chandler, oportas memorigar,
ke ni savas nulo de lu de pos la pasinta 13ma di junio,
kande lu skribis mesajo en la forumo Idolisto, ed asertis
en ol esir sat grave malada dum la lasta tri semani, e nur
kelke risaneskar, ma ne lo suficanta por asistar l'Ido-konfero
eventonta en Echternach (Luxemburgia).

Yen ke paro de semani ante nun, me skribis private
a James por saveskar pri sua sanesala stando...
Me demandis de James manifestar ula-maniere,
mem se per nur retrosendar a me mea e-letro...
Tamen, l'amiko James ne respondis a me.

Ultre irgo altra, esus bona se ulu, qua konocas
la telefon-numero di James Chandler (od irg altra e-adreso
diferanta kam olta di "hotmail", qua, segun semblo, prenesis
de sua proprietero ed uzesas da ulu altra), povus kontaktar
nia kara samideano, ne nur por avertar lu pri la nuna afero,
ma anke por saveskar quale lu standas nun, se pri saneso.

De hike, me nur povas dezirar a James omno bona.