Print

Print


        This is my translation.

##

Xhmafhromòrnamet Saikaîxhren Khnoqwísiyùjhwa

Khlúqeis Tlhése

Tsenasanumexhnujoxíja’ Eréjet se qir Qamélo

The Gospel from the Cælestial Crown Princess Khnoqwísi

Chapter Two

The Betrothal Rite in Eréjet, in Qamélo

Xhí. Qìr té khmothaîkamett teiqha-xeraingqa-yùtakh-ing †Óxho-yupwàr-engit
prét qus tsena-tlhùpaqa wthukhqa-yàntar aqhus xólèna-xing sir tútekà-yaloi
xhlíriyakhoxhna-yùfhang-ing tsena qir Xhmìnyi’ Úsu-yùlkha Qamélo se yepyer
sámoyot Khnèsqa Xefháris Khmaryayólakh tsena-yAnetaîngta
†Khyexhrowiqàn-ejikh.

1. Then the Master returned to His homeland, after preaching near the
inland sea, and, on the third day, there was a betrothal rite in the City
of Waterfalls, in Qamélo, and the Virgin Princess Khmaryayólakh, the Mother
of Khyexhròwiqan, was present.

Tlhé. Xhnoet xhnípe qthayì-yejikh xhmir sanumaxhnarkheyíyot
†Khyexhrowiqan-an-òntet †Khem janya-syujhwa-Xuxìkha-yan kuss Saikaîxhren
Euláriya xhnoe Pápo Thiêfhilos Pátifhar xhnoe Khosyaràsqa Turkhaka-yùlrukh
xhnoe Pereluyàsqa Turkhaka-yaîlwa xhnoe Kàrnaka Kèlyora xhnoe Pòrjhoal
Ptètqiikh xhnoe Qája Pfhuxhèpa-xing xhnoe Khyongòxhri Khwaûqter
Xákhefhà-yejikh xhnoe Tlhéxha Xerxhaláta xhnoe Qhimpíya’ Alixhlìnye xhnoe
Khlèson Jhwèsta Qoriêkint Fhrèlo xhnoe Saiqíren Kèrjhoye xhnoe Khnérn
Entáreka xhnoe Tlhèfho Khwòjhye.

2. And both Khyexhròwiqan and His twice seven Disciples, who were Crown
Princess Khnoqwísi, and Grandfather Thiêfhilos Pátifhar, and Khosyaràsqa
the Blue Duchesses, and Pereluyàsqa the Orange Duchesses, and Kàrnaka the
Qhíng, and Pòrjhoal the Ptètqiikh, and the Qája Hive Queen, and Prince
Khwaûqter of the Kháfha, and Princess Xerxhaláta, and Princess Alixhlìnye,
and Prince Jhwèsta the Mad Alchemist, and Crown Prince Kàrijoi, and Prince
Jhkhaîxhor, and Prince Khwòjhye, were invited to the betrothal ceremony.

Lrí. Ke se sas páyayot-òmpant pinxho-yèxhyeu xhnir qaîlwo qrato-yàswaor
paje-jhkhèkhqa †Kúxhmixing Peltaîrenu Khmaryayólakh Toêning †Khyexhròwiqan
– Xèkhqa qalàqte xhnir thyí koxha-xhli-xing-epyer khwàqhikh
syarqtexelya-yòjhwa. –

3. As soon as the flower milk for the cake was completely finished,
Princess Khmaryayólakh, Khyexhròwiqan’s Mother, chanted to Him, “They lack
flower milk with sugar, and the milk flowers are empty.”

Fhé. Qhàtiya’ eixhrejor kexhe-xhmi-xing †Khyexhròwiqan – LwórPenga
Pfhentókhà-yejikh Éxhai Tán tyèkhetha’ oeràmpeit xhyeipejos xhyeipejos
pó? Khwèjha
khmùqhukh tsena-xhtháthaqì-yepakh púxhrejor. –

4. Khyexhròwiqan chanted to her, “Beloved Child of Pfhentókha, mine holy
Lady Mother, whatever am I fated to do? Mine hour has not yet arrived.”

Jí. Paje-qhekhèkhna tafhya-yàswaor Tyepoîma’ – Ei khort-àxhmikh
qheltà-yafhamm túxhmi †Koxha kae xing ker khuswè-qletha kus fhwexa-yétyai! –

5. His Mother chanted unto the servants, “All things that He says unto
you, commanding you, do!”

Thé. Qìr pé’ ólu’ àsqa xaêr khniêt keis plejèratoa syìlo pae khwìyot xhroe
fháne xhroa sikhya pejor khyàsekh kuyojoyùlkha janyàkhmú pfhu fheill
lyiikhàpalet pfhu khuriterìtatser.

6. Nowabouts there were six stone water jugs that spanned in that place
for the customs of the purification of ritual baths, the six containing
twice eleven or thrice eleven gallons, each one.

Lwí. Tàfhli’ eixhrejor kúxhmi †Khyexhròwiqan – Khwoa-tìxhna’ asqa-yàxhmikh
fhájhà-yepakh tú! – Kho lwiê-yatser fhefhulon-ìxhna keixhrejor qir tìrxho’
ìpeterm xhroe kúyan.

7. Khyexhròwiqan chanted unto them, “Humbly fill the water jugs with
water!” So, obeying, they altogether filled them up to the surfaces.

Khé. Eiqhortiênamat eixhrejor kúxhmi †Khes – Xhánatser jáxeuyoîpil
khmeuxhèkhejikh xhnoike’ engemétyai keiyutya xhmir fhlaqhoâthe jhuîtqa! –
Kho khàngqa keiyutya kexhexhmixing kú.

8. And He chanted unto them, “Drawing water, draw some in general, now,
and take some of it unto the chief eunuch!” So they took some of it unto
her.

Jú. Keyaloisas thaôpa thwoqhílkhing-ùtya keis qìr xhré xhré soapingate
khanwurkh-ùlkha xhnir sàqta fhlaqhoâthe sir fhlá-yèpyer jhong-opaingana
khleikha-xìkhpeir xhroe’ éxho-xing-èpyer jáxe xhekhrà-yejikh tárin kus qìr
xhré xhré xhaûtha pejor fhàkheyar wthùpta fhèpyuliin eixhrejor
teiwa-Xhró-yaswaor-òntet khar-teiwa-Khmóngo Xesur-èjikh-ing xhnoipe
Xhnafhúna-xing fhlaqhoâthe jhuîtqa.

9. When the first eunuch tasted of the water which had become flower milk
with sugar, and she did not know its origin, and the servants who had had
drawn the drops of water knew, the chief eunuch bowed and chanted unto the
Parents and Grandparents of the Groom and Bride.

Lwó. Paje-fhaplìnamat kúxhmi’ íkhil-ing – Peqhíleqa-yeîlwai’ ejhàrqta
xhelilamaramaláma pfhu sir ínge tnaqnasta-yan-èpyer qhùmpa qus euyi qhèsqa’
aqhus xét qus pfhao-yàxhmikh qìr té xiêma qlàlaqha fhenyoyot-ùtya thi’
óyant fhéri-yeîlwai fhyaû fhònxhim pfhu xhnir xheûqa qir tìrxho pé xhroe
túyan. –

10. She chanted unto them, “All persons distribute the sweetest flower
milk first and, after the guests have quaffed with joy and after they have
eaten the cakes, then one distributes the less sweet flower milk with
sugar, but you have set out to preserve the best flower milk with sugar
until this time.”Píxhi. Ei jhpeptiyùpwar pi teiqhaqlaoyàxhmikh kus jhyéyamat qir Eréjet
Qaméloyèxhyeu †Khyexhròwiqan-ant pejor khàkhal teiqhakhmayetùlkha teiqha
xhlir khmilàqaxing sir xháyèpyer xhìxhle †Kóyatlhuixing xùxikha †Khem.

11. This beginning of His signs Khyexhròwiqan accomplished in Eréjet in
Qamélo, while manifesting His glory by means of His first miracle, and His
disciples believed because of Him.