Print

Print


Peiyaqwayojhwo fhérnxhayòntet xhémfhayòntet fheqhìkhno

Keis fhwàqhatheum swompoyèntir sitsayòlkhaxul

Kuss sokhmelónge’ atsáyayòlkha’ ingoinèkhre pfho

Keis singteyùpwar tsejhyìmejikh thyaûsama kae yixhna

Kus exontuyùpwar xholatirnòtejikh tnauqòntu kae khyi

Kuss sqesayòjhwa sanínxhòyejikh fhluníqho kae yoaqe

Kus khmupurxhuyùpwar khláxhroiyòtya khwaqheyòlkhaxing

Keis fhierelónge fhesimpayòlkha fhuxhwelónge pfho fhenísya xhroe

Keis khrèjhar xhaurlroyòlkha xhùrnamat pfho xhlatonùtya

Keis koaqe xhuîn khwiêtha se khwetèyafham Jàkopar kae.These, they are, that are the thunderlizards, and sheep, and giant silkworms

That belong to the elegant farmer, sowing many seeds,

Who kept the early rising rooster raptors

That awoke the alogether sleepy sylvan priest

Who performed the marriage rites to the very nervous young man

Who kept kissing the blushing virgin

Who brushed the fur of the aurochs cow

That tossed down the quill platypus that worried the kitten

That killed the mouse squirrel that ate some of the cheeses

That lay in the house that Jàkopar built.