Ti mesage sembla ser li result de un diskusion in un altri lista kel ego no sekve, i probablim no vole sekver. Ego have nul-kunk interese integrar me in un grup por krea un lingve sub li patronat de un altri individue. Ego experimenta kon komunikando, dante lu diferenti formes por vider kve kose funktiona i kve kose no. Ke se trova un komunikation inter li varii lingves es naturalim un kose preferebli, no tum no dev signifikar alkun subordination.

Kjell R2013/3/8 Alexandre Xavier Casanova Domingo <[log in to unmask]>

       saluto, pu isula rosto.

       mio non krein, komo autoro unika, pe la ikuso. mio sel esin uno inter las kreantos de kuesta helpoplanlinguo.

       la presentasiono ei las mesajos de la ikuso dican frekuentamente ke la ikuso representan una forta reaktasiono kontra la personismo, la elitismo, la fiksismo, la akademikismo, la eruditismo ei las kopiraitos dentro la mondo de las helpoplanlinguos.

       la ikuso non necesan bikamar helpoplanlinguo dispersonata... prokue eto ja esan, e senpre esin, helpoplanlinguo dispersonata.

       la ikuso non esan ei nunkua esin la linguo "de" isula alexandro xaviero kasanovo domingo. kualkuna parolanto de ikuso diritan introducionar en kuesta linguo las canjos desiratas fa eto, direktamente ei sen permiso fa ana akademikejo (instituciono mater akademikos).

       esan verito ke mio, menan, esan la principala ei kuasi unika usanto de la ikuso. ma la ikuso enfluin plus ou minus direktamente into las altras euroklonos, exponundo praktikamente ke la personismo, las idealos internas, la fiksismo, ecetera, esin barieros facilamente evitablas, ei ke suas efektos nocivas para la komunikasiono facila internaciona esin superablas.

       donke, nosos eksaminen tua propono. mio dican ke vosos, las interesatos pro tua propono, posiblan ei diritan ja usar direktamente la klasika grupo interneta de la ikuso, eis, http://es.groups.yahoo.com/group/ikuso/. se tuo konsultan las mesajos dentro kuesta listo interneta, tuo posiblon observar ke la diskutasiono cienca linguologa (linguistika) senpre esin libera ali, e ke kualkuna altra helpoplanlinguo senpre esin ali permisata, nunkua prohibata.

       naturamente, nosos posiblan krear rapidamente ei facilamente dentro la interneto altra listo, foro, blogo, ecetera, por realar tua interesanta projekto... kualo senpre esin la projekto fa la ikuso. la nomino non esan decidiva ni esklusiva. la afero suprema non esan la nomino, sino la intenciono de krear ei usar solucionos realamente facilas ei fleksablas para la komunikasiono internaciona.

       ... ma, se ui, eske por kualo ono usan kuasi senpre, dentro las euroklonos, pe rasgo absurda konpletamente evitabla (en la arabiko, la hindiko, la ciniko, ecetera) kualo esan la uso obliganta de las letros majuskulas? kuesta eksenplo demostran ke evitar la fiksismo ei la kolektivismo esterila, non esan afero tre facila.

       ma, evidentamente, nosos posiblan ei diritan krear eurokonos autentikamente komodas ei solidas.

       amikamente, fa isula alexandro xaviero kasanovo domingo, imeilo trigrupo @ yahoo.es (trigrupo arobo yahoo punto es).


       ----- mesajo orijinala -----


       Partaka scriv recente "ENIONI e nur un plusa modelo". Yo have simila ofre, ma kelke altra e por altra persones.

       Las noi parlar concrete. Yen noi have:


       Partaka creav Populido;

       Kjell - Komunikando;

       James - Medilingua;

       Tiberio - Eurikido;

       Josep - Omnial;

       Osmund - Ariel, Amelia;

       Doro - Rapidlingue;

       Alexandre - Ikuso;

       Thomas - Interocidental;

       Rosto - Sibelingua...

       E isto no es completa liste. 


       Li idea es nun colective crear despersonalizata artificiala lingua, it es, tala lingua, pri kel on no pova dir, ke isto es lingua, exemplim, da Waldemar Rosenberger, da Louis de Beaufront, o da Alexander Gode, malgre li tota esforcies asertar, ke to esev linguas de certena comitates, grupes, no personala projectes.

       Deve funccionar un concreta grupe de IAL-creatores, yo pensa, minimale ex 6 homes, cirka to. Plu multa es plu bona. Ili crea un comuna lingua. E ili no have un durector o chef-creator. Li omna membres es egala, li omna membres active participa in li projecte. Kada participante uza su propra IAL por discusiones. Li discusiones pova eser ductata per simpla liste de ret-post-adreses - kada participante have li liste de adreses e dissende su mesajes. Periodikale pova eser publicata protocoles de discusiones.

       Li ofre es por concreta homes, IAL-creatores, kels vud consenti participar in li afere. Pensa pri isto nun, forsan plusa chanse no evenira.