Print

Print


	Hola, Partaka.
	La fakto esas ke, per Universalglot e per altra projeti, me preferas, precize, helpoplanlinguo sen movimento.
	Fakte, la separuro de la diversa eurokloni aden "autentika" Ido, "autentika" Novial, "autentika" Adjuvilo e do cetere, esas trista konsequo de la movimenti, sekti, idei (od ideali) interna, e do cetere. Kande ni evitas ica balasto, ni (ri)trovas la simpla vero: ke la internaciona komunikado per la modelo klasika de helpoplanlingui, yen, la euroklono, esas facila e ne bezonas linguala "religioni".
	Exemple, ni facile povus uzar Ido kun ortografio komplete fonetikala e kun reguli klara por la freque balastala sufixo "al". Ma, probable, ico motivus indignado inter la Idisti. Do la solvuro esas reale Ido sen Idismo, ed Idoparolanti qui ne esas nek esos Idisti.
	Konklude: me apogas helpoplanlinguo o helpoplanlingui qui esos facila (eurokonala) e qui aparos ed esos neutrala. Sen purismo linguistikala, sen movimenti rivala kom Idismo ed Esperantismo. Nur linguo!
	E yen exemplo interesanta. En la Kataluna revuo "La Revista Blanca" aparis (yaro 1926) du artikli pri Ido ed Esperanto quin on citis en un listo tua e quin me pose dijitaligis. Tu e vi omna, nun, povas vidar la du artikli che listi internetala kom Auxlang, Helpoplanlinguo, Interlingvistiko Scienca, e do cetere, kun la titulo "Ido y esperanto en La Revista Blanca". Ma la du autori, la Idisto Pedro Marcilla e la Esperantisto F.A. Tano, praktikas la odio mutua inter Idismo ed Esperantismo. Yen, do, exemplo... por evitor. Ni povas krear euroklono kun la traiti plu bona en Ido kam en Esperanto e kun la traiti plu bona en Esperanto kam en Ido. La rezulturo esus facile komprenebla ed uzebla por Idoparolanti ed Esperantoparolanti, se li komprenas ke la formi linguala nur esas instrumento, e ke la skopo esas la komunikado facila.
	Ni rimemorez ke la unesma texto exemplala che la lernolibro pri Universalglot da Pirro esis... un dialogo inter du komercisti. Por komercar, li ne bezonas la tri literi specala di Universalglot originala, nek Universalglotismo, nek Idismo, nek Volapükismo, nek Mondlangismo. Pirro esis serioza linguisto, plu serioza kam Schleyer (Volapük) o Zamenhof (Esperanto), nam il komprenis ke por la komunikado internaciona onu ne bezonas ideologii o movimenti, ma nur cienco aplikata e libere modifikebla da la parolanti. La komerco e la cienco experimentala, la du maxim klara exempli ube ne gravas la formo de la linguo sed nur la fundo, esos probable la proxima aplikaji de tala helpoplanlingui reale facila e neutrala ideologie. Kande on, advere, deziras komunikar reale e facile vice diskutar pri la helpoplanlingui, la parolanti de eurokloni konocas bone quale agar. Mea esayi filozofiala per diversa eurokloni esas un aplikuro.
	Yen la nuna oportunajo por moderna Universalglot.
	E danko pro tua korektiguro!
	Amike, Aleshandre Shavier Kasanova Domingo, posto elektronikala [log in to unmask] (trigrupo arobo yahoo punto es).
	
	----- Mesajo originala -----  
Saluto, Aleshandre! 

Meajudike, esas advere importanta, ke ni riganabas
Universalglot kom gravega e historial LIA-sistemo, 
quan ni omna devas konocar e honorizar pro lua boneso
ed ancieneso; tamen, me timas ke l' tempo di ta linguo,
kreita da Jean Pirro en 1868, ja pasabas por sempre,
e ke Universalglot (quale Idiom Neutral, Mondial, Intal,
Adjuvilo, Nov-Esperanto, Latino sine Flexione, Novial,
Volapük, Neo, edc.) ne plus retrovenos, adminime serioze
e dum pasable longa periodo. Mem Occidental/Interlingue
havos grava problemi por durigar sua voyo e ritrovar sua loko.

Semblas a me, ke, nun-tempe, nur Esperanto, Ido ed Interlingua
posedas suficante granda movimento por durar irar adavane,
dum ke, altra-latere, ni anke havos kelka nova LIA-sistemi,
personal o grupetal, adminime dum ke oli esos uzata e defensata
da sua kreinti od autori, qui esas qui advere vivigas oli.

Irga-kaze, me deziras maxim bona fortuno al nova grupo
"Universalglot" (che Yahoo), *kuya justa ligilo ed e-adreso 
(tu skribis "htttp"), me volunte inkluzas hike: 

http://es.groups.yahoo.com/group/universalglot/

Malgre omno, adavane Universalglot! 

P A R T A K A
* * * * * * * * * 

--- En [log in to unmask], 
Alexandre Xavier Casanova Domingo <trigrupo@...> skribis:

Nov list: Universalglot.

El list Universalglot ese un list pro lernen, beneren e profiten pratiklit el glot Universalglot, kreated per Pirro in el jar 1868 (mil oktcent sexta okt).

El stamli dokument pro Universalglot, naturlit, ese el bibel skripted per Pirro in franceli glot, Essai d'une langue universelle (Probnes de un universal glot). Dit bibel, in format pedefe (PDF), ese kopili internetlit di: http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k131148w. Ma dit arkiv, ed kopili in alteri internetli lok, non habe un konmod format; den in dit list on probrai digitalisen el bibel ad format retefe (RTF).

Dit list non probe presentaten Universalglot kom old stük de museum o de doktnes. Ditdat Universalglot, klarlit, nede adaptsion, ma adapted Universalglot ese levlit profitli, per exempel in el konmerk o in el filosofnes. E el adaptsion de Universalglot ese levli; dit adaptsion non ese kom el sver pratikli adaptsion de Volapük, per exempel. Universalglot ese un molt pratikli glot, e el prim euroklon de el histori!

Internetli lok de el list: http://es.groups.yahoo.com/group/universalglot/