Print

Print


Qui es Partaka? Esque ille o illa es membro de iste lista? Proque tu scribe
messages a ille o illa e invia le messages a nos? Io non cognosce iste
"sino" de qual tu scribe.


2013/12/6 Alexandre Xavier Casanova Domingo <[log in to unmask]>

>     Hola, Partaka.
>
>    Vice la formo "senon", me uzus la formo "ansted", inter la formo
> "anstatt" ek la linguo Germana e la formo "instead" ek la linguo Angla; ica
> formo ne provokus miskompreni fonetikala, ka yes?
>
>    Se ica formo provokus miskompreni fonetikala, me serchus altra
> formo. Ya existas altra formi posibla. E la koncepto bezonesas!
>
>    Pri mea neologismi: generale, la filozofio per lingui okcidentala
> havas vorti tradicionala ek fontolingui quale la Greka, la Latina, la
> Sanskrita o la China. Tale, vorti quale "teismo", "deismo", "ento",
> "nirvano", "karmo", "taoismo", "mediokra", "optima", "pesima", "froydismo"
> (ek "Freud", segun la pronuncajo reala), "Gestalto", "Interneto", "spamo",
> "blogo", "gemaynshafto", "geselshafto", "axiologio", "eudemonologio",
> "autokoncieco" e tale cetere esas normala, verkante filozofio. Nature, la
> lektero per Ido darfas vortaro pri ica neologismi, e tala vortaron me
> preparos, yes; e ne nur por la libro "Tua feliceso esas grava afero.".
>
>    Ma me darfas uzar, filozofiante per Ido, vokabularo (vortaro) tam
> universale transparentala (travidebla) kam la vortaro filozofiala di la
> granda lingui teritoriala okcidentala.
>
>    Ni notez: "optimismo", "pesimismo", "ameliorar", "pejorativa" ed
> altra vorti ja existas en Ido; do on ne bezonas inventar nova radiki por
> koncepti quale "optima", "pejora" e tale cetere.
>
>    Evidente, la trouzo da neologismi produktas diskurso o texto
> desfortunoza, pedantala ed absurde obskura.
>
>    Ma, fortunoze, hike me ne verkas poezio o literaturo, ansted
> filozofio. E la klareso esas la unika qualeso reale necesa en la filozofio.
> Me intencos precipue esar klara, sen pedanteso e sen grava erori
> gramatikala, ortografiala, e tale cetere. Probable la lekteri helpos me por
> esor klara e kontrepedanta.
>
>    Dankaji do a tu, Partaka, ed a la altra lekteri de filozofio per
> Ido.
>
>    Tu e vi povos balde vidar mea texto kun korektiguri.
>
>    Amike, Aleshandro Shaviero Kasanovo Domingo, posto elektronikala
> trigrupo @ yahoo . es (trigrupo arobo yahoo punto es).
>
>
>     ----- Mesajo originala -----
>
>
>     Kar Aleshandre:
>
>    Fakte, me unesme skribabis lo suba, ma pose, me decidis efacar mea
> "sed" por ne orientizar tu vers mea solvuro:
>
>
>     - sino -> ma (sed). Existas "sino" kun altra senco.
>
>    (un exemplo tre fantaziala, ma ne fiktiva, sed extraktata ek la
> realajo)
>
>
>     Me preferas "sed" kam "senon", nam olta trovesas en la Latina, en
> Esperanto klasika (e mem en antiqua Ido), en Interlingua, edc. La formo
> "senon" apartenas a nula fonto-linguo, e pluse, existas posibla
> miskompreno, kaze ke on interpretus ol (aude) kom "se non".
>
>    Altra-latere, esez koncianta, ke se ne suficas a tu vorti qual "plu
> bona" e "maxim bona", e tu volas uzar (anke?) *meliora ed *optima, lore,
> maxim probable, tu deziros durigar tal voyo, tale ke tu bezonos agar same
> por "mala", "granda", "mikra", e forsan ulo altra, e do tu mustos krear ne
> nur duo, ma deko de nova formi, quin Ido advere ne bezonas, nam ol ja
> posedas sua "plu", sua "min", sua "maxim" e sua "minim".
>
>    Kurajo ed adavane, Shandru!
>
>
>     * * * * * * * *
>
>    p a r t a k a
>
>    * * * * * * * *
>
>
>