Print

Print


La feliceso esas fantaziajo realista.

       Chapitro duesma de la libro "Tua feliceso esas grava afero.".


       La feliceso esas fantaziajo realista.


       Ofte, on dicas ke la feliceso esas fantaziajo. Me konkordas! La feliceso esas fantaziajo... ma fantaziajo realista.

       Ico esas dicar ke la feliceso esas fantaziajo, yes, ke ol ne esas la realeso vulgara materiala... ma ke tala realajo fantaziala existas. Nam ol esas fantaziajo realigebla; fantaziajo realista, do.

       Anke, on dicas ke la ento maxim fantaziala esas la realeso. Ed anke hike me konkordas! Nam por klarigar mea aserto (ke la feliceso esas fantaziajo realista) un exemplo tre fantaziala, ma ne fiktiva, sino extraktata ek la realajo komputerala, esos tre efektiva.

       Existas un softwaro komercala tre konocata por kreado e modifikado de imaji artala. Ica softwaro ne esas la optima (maxim bona) nam existas altra softwari mejora, komercala o mem gratuita, por la sama taski. Ma ica softwari alternativa apene konocesas exter la profesioneri o mi-profesioneri de la pikturo artala komputerala o de la desegnuro per komputero. Yen: por la granda publiko, ica softwaro havas praktike la monopolo di la merkato. Ed ol sempre esis softwaro tre chera. Nature, la piratado de ica softwaro esis tre ofta, e la entraprezo qua kreis ica softwaro sempre toleris la privata piratado de sua softwaro kom moyeno ne rekta (ma tre potenca) de publicado komercala. Ica softwaro grafika esas tante populala ke on ja uzas olua nomo komercala kom nomo komuna, en frazi quale "Ica bela aktorino fotoshopigesas en la revuo pri cinemo." o "En ica anunco televizionala pri parfumo, la aktorino semblas pupeino ek kauchuko pro trouzado de Fotoshopo." (mem se on uzis altra softwaro grafika vice ica famoza softwaro). 

       Ed olim... la piratado de ica softwaro monopolista divenis ne nur tolerata, ma anke legala!

       Yes: la firmo ipsa, sen granda publicado, depozis aden sua webo un versiono kompleta e tre moderna (ma ne la lasta versiono, evidente) ek la famoza softwaro grafika. Ica donaci esas ofta che la softwaro komercala kom formo de publicado e de komercaji komplementala; exemple, la revui por lernar la uzado de ica softwaro grafika, softwaro tre komplikata, esas ya komerce profitanta.

       La fantazio, do, konkretesis. Ma ol konkretesis... realiste. On devis iror aden la webo di la firmo por registresor kom posibla kliento, do kun evidenta sendado futura masiva de publiceso da la firmo, quaze spamo. Ed on devis uzor kodexi sekreta por registresor. Evidente, pose on ja povis kopior la deziregata softwaro ek altra webi, ja sen registresor e sen spamo... ma mem nun on devis kopior exakte nova duesma kodexo gratuita por aktivigar la softwaro.

       Se on falias en nur un cifro de la longa kodexo, la softwaro ne funcionos, ed on devos introduktar nove la kodexo kompleta.

       E se on introduktas la kodexo kompleta sen erori, la softwaro funcionos gratuite, yes... ma nur on parprofitos ica komplexa softwaro se on havas la vasta konocuro teknikala quan on bezonas por uzar ol konvenante.

       Ya me preferas altra softwari kom desegnisto e piktisto komputerala, ma me konfesas ke, pos mea piratado legala, me anke uzas ica famoza softwaro grafika, e konocante omna detali di ol; tre multa detali; tro multa detali! Adminime, ica detali ne esas detali pri advokati e pri procesi kontre pirati ne legala, nam nun me esas pirato, yes, ma pirato legala.

       Por multa uzanti piratala de ica softwaro grafika, la fantaziajo realigesis, do, ma kom fantaziajo realista.

       La afero esas simila kande tu, ho lektero, serchas serioze la feliceso.

       Por uzar nun ica ambiciata softwaro, to quo funcionas, simple, esas un mekanismo. Un mekanismo tre komplikata; ma, reale, nur un mekanismo. La mekanismo nun esas gratuita, ed irgu kun komuna komputero povas juar ica famoza softwaro por obtenar, krear o modifikar pikturi artala.

       Ica softwaro ne funcionos per pregado apud la komputero.

       Ica softwaro ne funcionos pagante ol.

       Ica softwaro nur funcionos lernonte sua mekanismo. E tala lernado esas longa e desfacila.

       Tu ne obtenos la feliceso per pregado ad ula Deo; to ne esas negar la existeso di Deo o di la dei, ma, mem se existas dei, tu ne obtenos la feliceso pregante ad un Deo o a multa dei.

       Tu ne obtenos la feliceso pagante ol; existas multa richeri desfelica. La mono helpas por obtenar la feliceso, ya, ma ol ne portas aden la feliceso. Ed existas homi ne richa, ma felica.

       Tu nur obtenos la feliceso lernonte sua mekanismo. E tala lernado esas longa e desfacila.

       Tale por ica famoza softwaro grafika quale por la feliceso, la mekanismo konocesas. Existas chera libri, chera profesori, chera universitati, e tale cetere, qui explikas la mekanismo de la ambiciata softwaro... o de la feliceso. Ma anke existas la sama konocuro... komplete gratuita. On povas parlernar la uzado de la citita softwaro per moyeni gratuita. Ed on povas parlernar la mekanismo de la feliceso per konocaji gratuita; la mekanismo de la feliceso konocesas publike, quankam, desfortunoze, ne multa homi deziras lernar ica mekanismo.

       La nukleo de ica libro esas explikar tala mekanismo: la mekanismo qua, bone konocata, portas la lektero facile aden la feliceso. La lernado de ica mekanismo esas tre desfacila; ma, kande ol konocesas, ica mekanismo funcionas tre facile.


       Amike, Aleshandro Shaviero Kasanovo Domingo, posto elektronikala trigrupo @ yahoo . es (trigrupo arobo yahoo punto es).