Kelka korektiguri a la texto "La feliceso esas fantaziajo realista.".


       Hola e multa danki, Partaka!

       Tu, jentila sempre, nove entraprezis la pezoza tasko ek korektigar mea erori, nun en la texto filozofiala "La feliceso esas fantaziajo realista.".

       Kelka korektiguri esas simpla afero pri bazala erori, quale "pekunio" vice "mono"; yen kruda olda esperantajo, "mono", tipa por me e por altra personi qua lernis Esperanto klasika ante Ido.

       Ma altra korektiguri esas min facile previdebla. Bona exemplo yen: ek "richa" existas "richo", ma ek "registro" ne existas "registrar". La riformacado (ne reformo!) de vorti inter verbi, adjektivi, substantivi ed adverbi ne esas tam flexebla e facila en Ido kam en Esperanto klasika; do on devas konsultar freque la vortari e la stilo reala de moderna Ido, sive parolata, sive skribata.

       Me ne tedos tu nek altri repetante kelka observaji ja expresata da me pri tua bonvenata korektiguri.

       Ma hike me devas precizigar ulo pri mea neologismi.

       Ica texto, "La feliceso esas fantaziajo realista.", havas multa neologismi. Me ne experimentas gramatike, ortografie, e tale cetere, kun Ido; ico esus absurda por lernanto de Ido qua filozofias per Ido. Ma la vortaro esas altra afero. Por texti qua devas esar precipue klara, la vortaro devas esar preciza. Tale, aparas neologismi quale "senon", "pirato" (en senco komputerala vice marala), "meliora", "optima", "spamo" ed altra. Por texto internaciona, la vortaro devas esar internaciona, e do mea posturo pri la vortaro de Ido esas poke Interlingua-atra. Bona exemplo ortografiala esas "softwaro".

       E, pri la senco, me ne povas evitar "senon" o un formo simila, nam mi-frazo quale "un exemplo tre fantaziala, ma ne fiktiva, ma extraktata ek la realajo komputerala" esus absurda, ne bone komprenebla. Do me uzos neologismo ek la linguo Galega: "un exemplo tre fantaziala, ma ne fiktiva, senon extraktata ek la realajo komputerala". Ica neologismo, segun me, ne provokas konfuzado kun altra vorto Idala.

       En ica libro, "Tua feliceso esas grava afero.", me preferas ne tedor la lektero kun multa asteriski por mea multa neologismi. Me preferas agregor listo ek neologismi che la parto finala, vice la asteriski leda.

       Tu e vu povos balde vidar mea texto kun korektiguri.

       Amike, Aleshandro Shaviero Kasanovo Domingo, posto elektronikala trigrupo @ yahoo . es (trigrupo arobo yahoo punto es).


       ----- Mesajo originala -----


       Honorinda samideani: 


       Yen kelka plusa korektiguri e sugesti:

       [...]


       - sino -> ma. (Existas "sino" kun altra senco)

       - efektiva -> efikiva (efik.ar, efik.iv.a). Existas "efektiva", ma altra-sence. 

       - mejora -> plu bona (o *mejora). Ka *meliora? Existas "ameliorar". 

       - profesioneri -> profesionANi/profesionALi (profesionano/profesionalo)

       - piratado -> pirateso/piratagado (pirat.o, pirat-agar, pirat-agado) 

       - potenca -> potenTa/povoza (potent.a) 

       - publicado -> reklamado (komercal). (reklam.ar, reklam.o, reklam.ad.o) 

       - registresor -> registrAGesor (registr.o, registr.agar). Nula verbo "registrar". 

       - richeri -> richi ("richa homi" esas justa). (rich.a, rich.o, rich.i) 

       - mono -> pekunio (pekuni.o). 


       Voluntez pardonar mea posibla erori, e til balda komuniko! 


       * * * * * * * * 

       p a r t a k a

       * * * * * * * *