Qui es Partaka? Esque ille o illa es membro de iste lista? Proque tu scribe messages a ille o illa e invia le messages a nos? Io non cognosce iste "sino" de qual tu scribe.


2013/12/6 Alexandre Xavier Casanova Domingo <[log in to unmask]>

       Hola, Partaka.

       Vice la formo "senon", me uzus la formo "ansted", inter la formo "anstatt" ek la linguo Germana e la formo "instead" ek la linguo Angla; ica formo ne provokus miskompreni fonetikala, ka yes?

       Se ica formo provokus miskompreni fonetikala, me serchus altra formo. Ya existas altra formi posibla. E la koncepto bezonesas!

       Pri mea neologismi: generale, la filozofio per lingui okcidentala havas vorti tradicionala ek fontolingui quale la Greka, la Latina, la Sanskrita o la China. Tale, vorti quale "teismo", "deismo", "ento", "nirvano", "karmo", "taoismo", "mediokra", "optima", "pesima", "froydismo" (ek "Freud", segun la pronuncajo reala), "Gestalto", "Interneto", "spamo", "blogo", "gemaynshafto", "geselshafto", "axiologio", "eudemonologio", "autokoncieco" e tale cetere esas normala, verkante filozofio. Nature, la lektero per Ido darfas vortaro pri ica neologismi, e tala vortaron me preparos, yes; e ne nur por la libro  "Tua feliceso esas grava afero.".

       Ma me darfas uzar, filozofiante per Ido, vokabularo (vortaro) tam universale transparentala (travidebla) kam la vortaro filozofiala di la granda lingui teritoriala okcidentala.

       Ni notez: "optimismo", "pesimismo", "ameliorar", "pejorativa" ed altra vorti ja existas en Ido; do on ne bezonas inventar nova radiki por koncepti quale "optima", "pejora" e tale cetere.

       Evidente, la trouzo da neologismi produktas diskurso o texto desfortunoza, pedantala ed absurde obskura.

       Ma, fortunoze, hike me ne verkas poezio o literaturo, ansted filozofio. E la klareso esas la unika qualeso reale necesa en la filozofio. Me intencos precipue esar klara, sen pedanteso e sen grava erori gramatikala, ortografiala, e tale cetere. Probable la lekteri helpos me por esor klara e kontrepedanta.

       Dankaji do a tu, Partaka, ed a la altra lekteri de filozofio per Ido.

       Tu e vi povos balde vidar mea texto kun korektiguri.

       Amike, Aleshandro Shaviero Kasanovo Domingo, posto elektronikala trigrupo @ yahoo . es (trigrupo arobo yahoo punto es).


       ----- Mesajo originala -----


       Kar Aleshandre: 

       Fakte, me unesme skribabis lo suba, ma pose, me decidis efacar mea "sed" por ne orientizar tu vers mea solvuro: 


       - sino -> ma (sed). Existas "sino" kun altra senco.

       (un exemplo tre fantaziala, ma ne fiktiva, sed extraktata ek la realajo) 


       Me preferas "sed" kam "senon", nam olta trovesas en la Latina, en Esperanto klasika (e mem en antiqua Ido), en Interlingua, edc. La formo "senon" apartenas a nula fonto-linguo, e pluse, existas posibla miskompreno, kaze ke on interpretus ol (aude) kom "se non".

       Altra-latere, esez koncianta, ke se ne suficas a tu vorti qual "plu bona" e "maxim bona", e tu volas uzar (anke?) *meliora ed *optima, lore, maxim probable, tu deziros durigar tal voyo, tale ke tu bezonos agar same por "mala", "granda", "mikra", e forsan ulo altra, e do tu mustos krear ne nur duo, ma deko de nova formi, quin Ido advere ne bezonas, nam ol ja posedas sua "plu", sua "min", sua "maxim" e sua "minim". 

       Kurajo ed adavane, Shandru! 


       * * * * * * * * 

       p a r t a k a

       * * * * * * * *