Print

Print


Re: Filosop, philosophia, filozofio, filosofio.
       salutos ba totos novamente.
       oji, mio resendan (reinvian) mia mesajo anteriora, ma konsiderablamente revisionata para eliminar las eroros tipografas. inoltre, mio introducionan aki una nova preposiciono o partikulo de vokativo: sahi, mater la formo arabislama "sahib" (uomo, kon nuanco respektoja). la preposiciono klasika para la vokativo en ikuso esan "pu", mebian eksistin kritikos kualas dican ke, para la vokativo, la sonoreso de "pu" esan ruda, aspera ei algo ofendiva. mio opinan similamente, donke mio menan usan la formo "sahi", inoltre kurta ei facilamente pronuncabla. nosos noten ke, en ikuso, la letro "h" senpre esan pronuncata.
       alora: la motivo basika de kuesta mesajo esan tre sinpla. mio kuestionan ta vosos: eske kuesta longa mesajo esan facilamente lekturabla? se non, mio devun introducionar kanbios en la ikuso pe kualo mio usan klasikamente.
       amikamente, fa isula alexandro xaviero kasanovo domingo, imeilo trigrupo @ yahoo . es (trigrupo arobo yahoo punto es).

       ----- mesajo orijina -----

    Filosop, philosophia, filozofio, filosofio.
    (eto esin: La questiono definitiva, lasta ed ultima pri la feliceso.).

    salutos ba totos, especialamente ba isula polo bartleto (tesula Paul Bartlett) ei ba isula partakao (tesula Partaka).
    unesmamente, mio gracian sinceramente ta isula partakao pe sua ajuto para mia kitabo via la ido "Tua feliceso esas grava afero", eis, "tua feliceso esan grava afero.". menan la kitabo (libro) estan esencamente konpletata, ei nosos iron ba la faso de korektasiono linguologa (linguistika), dialogo filosofa sur las kuestionos mater la kitabo, esplorasiono sur editasionos futuras de la kitabo en formato unuesa (unitaria) komo kitabo elektronika ou komo kitabo inpresata en papelo, ecetera.
    menan mio respondan ta tuo, sahi polo bartleto. under, mio kopian pe tua mesajo, anke solamente la versiono via la interlinguaiko, non la versiono via la angliko.
    tuo lamentan ke mia mesajo via la ikuso, ana auksilinguo, non esan ana mesajo sur las auksilinguos, sino sur filosofologio (filosofio). donke, tuo peticionan ta mio ke mio non senden futuramente talas mesajos. ei tuo advertan ta mio ke, se mio invian plus mesajos similas, especalamente se itos esan simultanamente inviatos ta altras foros ou listos, mio posiblamente eson ekspulsato ou prohibato en la listo isa aukslango (tesa Auxlang).
    ma tuo eroran, tuo estan ekivokata.
    unesmamente ei formamente, tuo observon ke la deskribasiono de la listo isa aukslango non prohiban usar las auksilinguos ali para alkuna proposito konkreta, komo la filosofio. faktamente, ja eksistin diskutasionos filosofas via auksilinguos en isa aukslango, kon ou sin mio, ei kuestas diskutasionos nunkua esin prohibatas. eske tuo intencionan, eksenplamente, eliminar las mesajos sur filosofio via auksilinguos, kuando kuesas mesajos esan dialogatas inter altras menbros (ni tuo ni mio) en la listo isa aukslango? la absurdo esan evidenta.
    duesmamente, ei inoltre formamente, mias inviasionos multiplas sur ana afero filosofa de intereso jenerala via auksilinguos esan lojikas. evidentamente, mio posiblan inviar ta altras listos, foros ou personos, pe las kopios de modo okulta... ma kuesta puerila sekreto esan absurda inter tuo, presidanto de la listo isa aukslango, mio, filosofo, ei las altras menbros de la listo, eske non?
    menan mio iron into la triesma aspekto. triesmamente, mio tokon aspekto simultanamente forma ei fonda. precisamente prokue, kontra tua visiono de ke la investigasiono sur las auksilinguos eskludan la produktasiono via las auksilinguos, la realeso linguistika esan konpletamente oponata.
    la formo de las auksilinguos non esan separabla dis la fondo de las auksilinguos; dis la uso konkreta, komunikativa, de las auksilinguos.
    la mesma kitabo pe kualo mio citin, isa tua feliceso esan grava afero, ana kitabo via la ido, eson bona eksenplo para klarar ei komentar pe kuesto.
    mio esan posiblisto, praktikisto ei utilisto sur las auksilinguos. la diskutasiono erudita ei espekulativa sur la auksilinguo perfekta, komo dican tesula unberto eko (isula Umberto Eco) esan absurda ei esterila. las auksilinguos eksistan, sinplamente, para komunikar internacionamente de modo facila, rapida ei cipa (ekonomika). vosas diskutasionos espekulativas ei eruditas, via la angliko, en la listo ou foro isa aukslango, non interesan direktamente pe mio.
    ei talas diskutasionos intereson pe ninkuna uomo kuala desiran komunikar internacionamente de modo facila, rapida ei cipa. kuesa uomo, lojikamente, desiran konocar auksilinguos facilas, rapidamente ei cipamente usablas.
    ma, eske mia usasiono de la ido komo prima (unesma) linguo de laboro para mia kitabo sur la feliceso eskludan las aspektos de investigasiono sur la naturo forma ei semantika de las auksilinguos? mu non, la realeso esan inversa!
    internamente, kuesta aplikasiono filosofa de la ido provokin ei provokan una diskutasiono dentro la idismo ei dentro las idistos ou idofonos, sur la vokabularo filosofa de la ido ei alkunas formos de kostruar las frasos filosofas.
    eksternamente, mio konprobin las facilesos ei dificilesos (desfacilesos) de filosofar via la ido.
    esan ninkuna sekreto ke, para filosofar ei para las altras usos realas de las auksilinguos (usos non esterilamente espekulativas ni eruditas) mio preferan, komo auksilinguo, pe la ikuso. ei, donke, pos eskribar ana kitabo integra via la ido, mio konprenan tre plus klaramente las kanbios pe kualos ono devan introducionar into las bonas euroklonos.
    via altras parolos: mia proposito ultima esan obtenar la feliceso, inves kanbiar la ortografio ou la gramatiko. ma ana bona ortografio (ana ortografio fonetika, evidentamente) ou ana bona gramatiko, ana gramatiko sinpla, regula ei prediktabla, tre ajutan ou helpan para filosofar; para obtenar la feliceso, eskopo praktika ultima de la filosofio.
    oji mio non desiran fagar tre longa mia mesajo, prokue nosos tenon tenpo para dialogar posamente (posterioramente) sur la afero; ma mio ja posiblan aki presentar kurtamente una aspekto praktika tre signifikativa, simultanamente kon aspekto de formo ei kon aspekto de fondo.
    la titulo de kuesta mesajo esan "Filosop, philosophia, filozofio, filosofio". eis, las nomos respektivas de la filosofologio en volapuko, interlinguaiko kon ortografio komuna (tesa orthographia classica), esperanto, ido ou ulango (mondlango)... ei ikuso. efektivamente, la formo longa ou konpleta en ikuso esan "filosofologio", kon la sufikso "ologi" para indikar cienco ou konocimento solidamente fundata. ma, en ikuso, ono aceptan inoltre las apokopos tre internacionas, se pe talas apokopos ono adaptan ba la fonetiko, la morfologio (formologio) ei la ortografio de la ikuso. donke la formo "filosofio" esan frekuenta ei tipa en ikuso para designar la cienco ou aktiveso pro la konocimento profunda ei ultima de la realeso, aldi (ultra) las fenomenos efemeras. la parolo "filosofio" esan tre internaciona ei facilamente pronuncabla; ono rekomendan pronuncar kon la acento en la vokalo "i", por la regulo jenerala de acentasiono en la ikuso para las parolos polisilabas; ma, komo la acento ei la semivokalo non esan aferos semantikamente distintivas en ikuso, anas pronuncasionos kon altras acentos ou inkluso altras ortografios esan aceptablas, por eksenplo "filosofyo", kon "y" semivokala ei la acento en la preultima letro "o".
    las altras formos esan plus ou minus konprenablas, ma non tre rekomendablas.
    la formo "filosop" esan antihistoria, tre obskura, segun la tipa obskureso semantika aprioria de la volapuko.
    la formo "philosophia" esan antifonetika, donke dificilamente usabla, solamente komoda para eruditos. inversamente, la formo kon ortografio semifonetika (tesa ortografia collateral), "filosofia", esan aceptabla.
    la formo "filozofio" introducionan obligantamente una pronuncasiono sonora ei zunbanta para la triesma konsonanto. ma la pronuncasiono surda esan inoltre frekuenta internacionamente para kuesta radiko semantika, ei la distingasiono semantika inter las fonemos "z" ei "s" non esan facila ni rekomendabla para ana euroklono facila fonetikamente. adicionamente, la ido introducionan obligantamente aki pe la acento en la preultima vokalo "o" ei pe la pronuncasiono semivokala de la letro "i"; ma la acento ei la semivokaleso esan aspektos fonetikas kualas devan restar sin efektos semantikas, donke sin obligasionos fonetikas ni ortografias. la regulo de la acento en ikuso, acento en la unika vokalo para las parolos monosilabas, ei en la preultima vokalo para las parolos polisilabas, senpre sin acento grafika, esan una regulo sinpla ei facila, ma una regulo de rekomendasiono, non obliganta. las parolantos de ikuso diritan acentar altramente. en la ikuso, la acento nunkua distingan parolos.
    donke, la parolo "filosofio" restan sinpla ei facila, para koncentrar menan la enerjio en la aspekto maksimamente grava: fagar filosofio, obtenar la feliceso ei, donke, pe la vereso ultima; pe la vereso metafisika.
    mio dican marjinamente ke la preposiciono especifa de akusativo "pe", en ikuso, esan eskarsamente usata, ma eto esan utila para las hiperbatonos, para las frasos longas ei obskuras ou, sinplamente, para donar enfaso ba la fraso. kuesta preposiciono non esan obliganta sino fakultativa; ma eto esan tre praktika, ei non konfusabla kon las altras preposicionos; kuesta preposiciono solamente indikan pe la akusativo de la fraso, sin altras nuancos.
    tuo rememoren, ho polo bartleto, ke en linguistiko eksistan klasikamente trias partos de la linguo: la sintakso, la semantiko... ei la pragmatiko. donke, la uso pragmatika de la linguo esan inoltre una parto lejitima de la investigasiono linguistika, aki sur las auksilinguos. la auksilinguistiko inkludan necesamente la utilasiono de las aukslinguos, ei la observasiono sur la utilasiono de las aukslinguos.
    amikamente, fa isula alexandro xaviero kasanovo domingo, imeilo trigrupo @ yahoo . es (trigrupo arobo yahoo punto es).

    ----- mesajo orijina -----

    Le 2014-06-13, Alexandre Xavier Casanova Domingo scribeva (extracto) in AUXLANG:

    > Chapitro sisesma de la libro "Tua feliceso esas grava afero.".
    >
    >         La questiono definitiva, lasta ed ultima pri la feliceso.
    > [...]

    Ben que on scribeva iste message *utilisante* un lingua auxiliar international, illo non pertine *A* linguas auxiliar international, e tunc illo *non* es applicabile in AUXLANG. Futurmente, per favor, non inviar tal messages philosophic ad AUXLANG, le quales non es apposite a LAIs. Gratias.
    Misuso periodic pote haber le resultato de esser prohibite extra AUXLANG.
    (Io nota, que le scriptor inviava su message a multe foros, e non solmente ad AUXLANG.
    --
    Paul Bartlett
    Proprietari de le foro AUXLANG