Print

Print


My table contains an error. I accidentally switched the words for 'one' and
'two'. It has been fixed in the reddit post.

On Thu, Feb 25, 2016 at 6:46 AM, Galen Buttitta <
[log in to unmask]> wrote:

> I have posted a comparative list of numbers for (some of) the Tim Ar-O
> languages on reddit:
>
> <
> https://www.reddit.com/r/conlangs/comments/47igly/a_comparative_number_list_of_the_tim_aro_languages/
> >
>
> I've posted it below in the e-mail. Hopefully y'all will be able to see
> the formatting. If not, the link above has the table rendered correctly.
>
> NumberProto-Tim Ar-OProto-OOO sisterClassical Ngade n Tim Ar123
> Zero **tn ~ tne *tn [tn] tun /tun/ tan tn /tn/ *ʔan ~ nˀi tã *tã
> One **taqa ~ taqeh *wr [wa] wo /wo/ wɐː tághéh /táɣéh/ *toxa ~ texi taʔ ~
> taːʔ *taka
> Two **ɬa ~ ɬʁe *trkh [taɣa] të /tɛ ~ tə/ taːɣɐː cé‛ /ɬéʕ/ *la ~ li sa ~
> shi *ɬa ~ ɮgi
> Three **in ~ jen *jn [jn] yun /jun/ jan íen /íèn/ *in ~ɣan in ~ jin *an ~
> jan
> Four **lat ~ lʁet *wrt [was] wos /wos/ was lat /làt/ *lat ~ let ɣat ~ hit *lat
> ~ ɮgit
> Five **tɹe *tje [tsje] se /se/ seː tré /tɹ.é/ *tʼi tʃi *tɹi
> Six **ʁa ~ ʁeh *rh [ʁa] a /a/ ʁɐː ‛a /ʕà/ *a ~ i ha ~ hiː *ga
> Seven **ʁala ~ ʁaɬeʁ *rhwr [ʁawa] awo /awo/ ʁaːwɐː ‛aje‛ /ʕàɮèʕ/ *ula ~
> ili hə ~ haːʃ *gala ~ gaɬag
> Eight **ʁataqa ~ ʁataqeh *rhtrkh [ʁazaɣa] èrë /ɛɾɛ ~ ɛɾə/ ʁaːzawɐː ‛adágháh
> /ʕàdáɣáh/ *atoxa ~ atexi hətəʔ ~ hətaːʔ *gataka
> Nine **ahin ~ ahjen *rhjn [ahin] èwưn /ɛwɨn/ aːhen ‛ahín /ʕàhín/ *ehin ~
> oɣan ahin ~ ahjin *ahan ~ ajan
> Ten **ʁalat ~ ʁalʁet *rhwrt [rawas] awos /awos/ ʁaːwas ‛alat /ʕàlàt/ *alt hət
> ~ hahit *galat ~ galgit
> Eleven **ʁatɹe *rhtje [ratsje] ase /ase/ ʁaseː -- *etʼi hatʃ *gatɹi
> Twelve **dagaʁa *trkhrh [taɣaʁa] tëyè /tɛjɛ ~ təjɛ/ taːɣaʁɐː -- *dogo nəːɣ
> *dadʒaga
>