Print

Print


Julian Pardoe skribis:
 
> Me desprizas [ambau] proponi e pro la posibla konfuzo e pro to ke
> li "furtas" la [prestijo] di altri.
 
Me opinionas ke vua objeciono es tro forta.  Segun me ni tote havas la
yuro, uzar amba nomi, Interlinguo o Esperanto II.
Quale Martin L. dicis, Interlinguo es fakte vorto en Ido ipsa.  On
anke povus asertar ke Gode e al. furtis la nomo Interlingua: Peano
unesme uzis ta nomo por sua Latino sine flexione.  Anke Occidental
chanjis sua nomo a Interlingue.
 
Pri Esperanto II, la nomo ja esis uzata da ex-espisto R. de Saussure.
Zamenhof ne permisis Couturat e al. uzar la nomo Esperanto, ma me
ne kredas ke la nuna espisti povus preventar ni uzar la nomo.  Fakte,
ido esis kreata da la maxim kompetenta espisti di la komenco di la
yarcento.  Pro quo TA espisti esis preventata uzar la nomo?  Se
Zamenhof e la Lingva Komitato ne cesabus omna komuniko kun la
reformema espisti, forsan ni ne bezonus hodie diskutar ka ni darfas
uzar la nomo Esperanto.  Ni havas la sama emi kam la espisti, ni
havas kelke simila linguo: do ni tote darfas uzar la sama nomo, kun
modifiki.
 
James Chandler
[log in to unmask]