Print

Print


Repetitorie del grammatica, Von Karl Janotta
 
1: Pronunciation:
2. Accentu tonic:
3. Quantita' del vocales:
4. Ortografie:
5: Articul: (definit) li, (indefinite) un.
6. Declination per prepositiones...
7. Adjectiv e articul
8. Prono'mines personal:
9. Numerales: Li numerales cardinal: 0 null, 1 un, 2 du, 3
tri....2000 dumill, 100,000 centmill, 1 000 000 (un) million, 12
105 087 dudecimillion centquinmill otantset.
10. Nuanciant finales (desinenties) del no'mines:
11. Verb: Exemple: amar, amant, amat; yo ama, yo amat, yo ha
amat, yo va amar, yo mey amar, yo vell amar, ples amar, lass nos
amar; yo es amat, yo esset amat, yo va esser amat etc. --
Regules: infinitive -r, participie presentic -[e]nt, participie
perfectic -t, presente con vocalic finale (sammen li
imperative).....
12. Derivation deverbal. Li verb have ultra li radica du temas,
li tema presentic e li tema perfectic......
13. Suffixes verbal:
14. Suffixes nominal
15. Li composition
16. Li adverbie es egal al adjective o es format per li finales
-men.....
17. Ordine de paroles: a) Li adjective attributiv posse star ante
e pos li substantive: li lingue international = li international
lingue. On prefere posir li curt adjectives in avan e li long in
detra. b) Li adverbies ne, tre e tro .....
18. Propositiones interrogativ direct e decisiv (it es teles
queles postula li response "yes" o "no") es max sovente
introductet per esque o scrit anc esque (quel particul es anc
usat in li i'ndirect propositiones interrogativ decisiv): Esque
tu es in li teatre? Indirect: Yo questiona, esque tu es in li
teatre. Ma on posse anc usar li inversion del subject e predicat:
Es tu in li teatre?
 
Hope this gives you a small taste of the Occidental grammar.
Al l sue,
Bob, x+